Selasa, 14 Juni 2011

Diajar Pupuh Maskumambang


Pupuh Maskumambang
Pupuh maskumambang teh miboga watek sedih. jumlah baris dina pupuh maskumambang aya opat baris. Miboga guru wilangan jeung guru lagu (12-i, 6-a, 8-i, 8-a).
Nu dimaksud guru wilangan dina pupuh nya eta jumlah suku kata tiap baris. Conto suku kata (i-bu-tang-tos-se-ring-pi-san-reu-ngat-ga-lih) jumlahna 12. Sedengkeun nu dimaksud guru lagu nya eta sora vokal nu aya ditungtung baris. Conto (abdi nu baheula) sora vokal ditungtung barisna A.
Nada dina pupuh boh maskumambang atawa pupuh sejenna. Diantarana aya rancag, raehan, madenda, pelog, jrrd. Aya oge pupuh kreasi ieu mah beda jeung nu sejenna. Biasa nu sok mekarkeun pupuh kreasi ti STSI Bandung. Ke kahareupna debere conto pupuh kreasi versi STSI.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar