Selasa, 14 Juni 2011

Frediksi soal UKK Kelas VIII

PILIH SALAH SAHIJI JAWABAN NU DIANGGAP PALING BENER!
Wacana pikeun no 1 nepi ka 3
Kelompok A: “ Hatur nuhun ka pamingpin diskusi anu parantos masihan waktos ka sim kuring kanggo cumarios. Maksad sakola ngayakeun warung sakola supados sakola tiasa ngahemat angaran upama para siswa, atawa sakola meryogikeun ATK.”
Kelompok B: “ Hatur nuhun ka pamingpin siskusi anu parantos masihan waktos kanggo cumarios. Ari niatna mah sae tapi sigana bakal maehkeun potensi kantin sanesna. Salian ti eta warung sakola bakal ngaganggu kana diajar.
Kelompok C: “ Hatur nuhun kana kasempetanna ka simkuring kanggo ngadugiekun pamadegan. Lamun ditilik tina mangpaatna mah muhun bakal ngahemat tapi dina pelaksanaanna mah warung sakola teh kirang ngabantu ka siswa. Boh sacara finasial, atawa kreatifitas siswa.
Kelompok D: “ Ke.ke tadi disebatkeunkeun moal ngaganggu diajar padahal pan jelas-jelas upami siswa ngantosan kantin tina sadinten pan aya tilu urangna nu diajarna kaganggu. Upami kaleresan siswana pinter atawa kreatif mah teu masalah. Tapi upami sabalikna pan jadi ribet.
1.      Tina cutatan diskusi di luhur cing kelompok mana wae nu teu satuju ayana warung sakola….
a.    Kelompok A jeung B                                  c. Kelompok A wungkul
b.    Kelompok B, C jeung D                             d. Kelompok A,B, jeung C
2.    Silang pamadegan pikeun nyieun hiji kaputusan saperti conto di luhur disebut….
a.    workshop                                           c. seminar
b.    Sawala biasa                                                d. debat
3.    Ciri-ciri husus dina eta debat nya eta….
a.    Aya sponsor                                      c. Aya penonton
b.    Aya notulen                                      d. Aya kelompok satuju jeung teu satuju
4.    Nepangkeun Sim kuring … Ayta.
      a. nami                             b. wasta                                 c. ngaran                   d. jenengan
5.   Ieu di handap kecap lemes nu digunakeun keur ka Batur, iwal….
      a. nyarios, mulih, tuang                        c. nyanggem, wangsul, neda.
      b. dahar, asup, balik                              d. cageur, balik, tuang
Wacana pikeun nomor 6 jeung 7
Babarengan jeung sobatna  Armasan (Amink), Kabayan sukses nepi ka Bos Rocky pusing tujuh kuriling. Tapi dina waktu Boss Rocky nyaho Kabayan bogoheun ka akuntannya, Iteung (Rianti Cartwright), Boss Rocky manggihan cara pikeun meruhkeun Kabayan. Boss Rocky langsung marentahkeun Iteung pikeun jadi  mata-mata, ngajebak Kabayan supaya daek nandatangan surat perjanjian jual beli tanah kalawan iming-iming cinta. Supaya Iteung teu bisa nolak, Boss Rocky  ngakalan Abah (Didi Petet) dan Ambu (Meriam Bellina), milu andil nipu Kabayan. Ka kolotna a Iteung teh Boss Rocky mere janji lamun manehna bakal  tetep ngajaga kalestarian alam kampung kitu deui bakal ngadirikeun masjid make ngaran Abah.
6.    Dina kutipan film Kabayan jadi Miloner di luhur saha wae ngaran palaku nu aya dina eta carita?
a.    Armasan, Bos Rocky,                     
b.    Armasan, Bos Rocky, Kabayan
c.    Kabayan, Armasan, Bos Rocky, Iteung, Ambu, Abah.
d.    Kabayan, Armasan, Bos Rocky, Iteung, Ambu, Abah, Emon.
7.    Naon tarekah nu dilakukeun ku Bos Rocky sangkan si kabayan daek ngajual perjajnjian Jual Beuli Tanah?
a.    Marentahkeun Abah jeung Ambu sangkan jadi mata-mata sarta ngajebak Si
Kabayan.
b.    Marentahkeun Iteung sekertarisna pikeun jadi mata-mata sarta ngajebak Si Kabayan.
c.    Make alat Si Armasan baladna Si Kabayan.
d.    Diolo make pangbibita duit.

8.   Ciri-ciri karakter tokoh Kabayan dina Film Kabayan Ngajual Tanah nya eta.....
      a. Pelit                  b. Sarakah                 c. Sombong                           d.Polos
9.   Nilai-nilai Budaya dina film Si Kabayan ngajual tanah nya eta….
      a. najan aya di pakotaan masih keneh mentaskeun seni-seni modern.
      b. najan aya di pakampungan masih keneh mentaskeun seni-seni tradisional
      c. najan aya di pakotaan masih keneh mentaskeun seni-seni tradisional
      d. kurang merhatikeun seni-seni tradisional.
10.   Bagean-bagean dina nulis laporan kagiatan nu bener nya eta….
      a. Tujuan, tempat, alamat, eusi                       b. Waktu, Tempat, Tujuan, biaya
      c. Jenis pentas, jenis kegiatan, tempat          d. Tujuan, tempat, tujuan, biaya                                             
11. Upama urang nyieun Laporan kagiatan pasanggiri dina hal anggaran nu paling gede                                                                                   
      dikaluarkeun pikeun....
a.    konsumsi                   b. dokumentasi                     c. P 3 K                      d. alat tulis
12. Lamun jumlah hadiah juara hiji 1,5 juta, juara dua 1 juta juara tilu 500 rebu. Nu dibere hadiah  lomba katagori putra putrid jenis lomba aya dua. Sabaraha anggaran nu dikaluarkeun….
      a.  6 juta                           b. 8 juta                                  c. 12 juta                    d. 14 juta
13. Lamun check in jam dua beurang waktu nu disadiakeun 24 jam. Jam sabaraha waktu nu alus keur ngamimitian lomba……
a. Jam salapan peuting                                    b. Jam dalapan peuting
c. Jam sabelas  isuk                                          d. Jam sapuluh  isuk
14. Ngamumule jeung miara kasenian sarta kasusastraan daerah, mangrupa bagean tina … laporan dina nyieun laporan kagiatan.
      a. Tempat                         b. Pamilon                             c. Kagiatan                d. Tujuan
15. Nu dimaksud moderator dina laporan kagiatan nya eta…..
a. nu nulis jalanna diskusi                               b. Partisifan
c. simpatisan                                                       d. nu mingpin diskusi
16.Nu kudu aya dina laporan perjalanan nya eta,  iwal….
a.    Ngaran tempat nu dituju
b.    Ngaran supir Beus
c.    Waktu berangkat
d.    Nu dilakukeun salila ditempat dituju

Wacana pikeun nomer 17 jeung 18
Dina poe Jumaah tanggal 25 Maret. Peutingan malem Saptu kuring jeung babaturan geus karumpul di sakola. Tujuan rek milu kagiatan “Study Tour” ka Jogja dina raraga ngeusi kagiatan sakola. Nu imahna jauh kapaksa kudu indit bada magrib lantaran bisi katingaleun Beus. Jam 9.30 beus the kakara berangkat ka tempat nu dituju. Aya lima beus nu mawa sakiran 240 urang, kaasup guru.Tempat nu rek dituju dianatarana: Kraton Solo, Pantey Baron, Mariaboro jeung Candi Borobudur.
 17. Nu bisa dipake judul laporan perjalanan di luhur nya eta nya eta, ….
      a.  Study tour ka Yogjakarta                 b. Piknik ka pangandaran
      c . Nongton bareng ka Jogja                d. Wisata ka Taman Sapari Bogor.
18. Nu Imahna jauh kapaksa kudu indit bada magrib lantaran….
      a. bisi kabeurangan                              b. bisi tinggaleun beus
      c. bisi teu dibawa ka jogja                     d. bisi dititah balik deui.
19. Ieu di handap objek wisata nu aya di daerah Jawa Barat, iwal….
       a. Pangandaran                                    b. Taman Sapari
       c. Tangkuban Parahu                          d. Anyer
20. Tema ngeunaan pasar. Upama nu dibahas ngeunaan kumaha caritana salila indit, jeung datang ka pasar. Urang nyieun karangan dina bentuk….
a.    Narasi                        b. Deskripsi               c. Eksposisi               d. Argumentasi
21. Lamun nu dipedar ngeunaan definisi pasar, mangpaat pasar. Karangan nu dijieun dina bentuk….
a.  Narasi            b. Deskripsi                           c. Narasi                    d.Eksposisi
22. Ciri ciri husus wacana argumentasi nya eta….
a.    Aya pendapat nu nulis
b.    Aya ngaran nu nulis
c.    Aya  ngaran jelema nu dicaritakeun
d.    Aya  barang nu disebutkeun

23.  Aya manuk dina pager,  
       nu sukuna aya bol,
       lamun urang hayang pinter,
         ……..     
a. Kudu rajin nyieun bala-bala
b. Kudu rajin ka  sakola
c. Kudu rajin ngadu domba
d. Kudu rajin  ngabohong
24.  Sisindiran teh kabagi dua aya paparikan aya….
a.  Rarakitan                   b.Rakit                        c. Pupuh                    d.Kawih
25. Di handap ciri-ciri sisindiran, iwal….
a.  8 suku kata
b.  Padalisan kahiji murwakanti jeung ka tilu
c.  Padalisan  kahiji murwakanti jeung ka dua
d.  4 padalisan
26. Kuring geus ngawadang. Kecap ngawadang hartina…..
a.    Dahar dina waktuna.                      c. Dahar kaleuleuwihi.
b.    Dahar lain waktuna.                        d. Dahar salian ti sangu.
27. Ngeunah jadi Pa Babat,
      Istri geulis ditingali,
      Ngeunahna jadi pajabat,
      Hukuman bisa dibeuli.
      Eusi sisindiran di luhur teh ngeunaan….
a.    Pajabat nu bisa menta.                   c. Pajabat nu sarakah.
b.    Pajabat anu korup.                          d. Pajabat anu ngulinkeun hukum
28. Kamana nyiar payung,
sakieu panaspoena,
kamana nya nyiar duyung,
sakieu panas hatena.
 Kaasup sisindiran nu mangrupa….
a.  Wawangsalan                                  c.  Jangjawokan
b.  Rarakitan                                           d.  Paparikan
29. Luhur meja aya baki,
      dipinggirna aya jangka,
      aya budak nu lalaki,
      senengna maen boneka.
      Kaasup sisindiran nu mangrupa….
a.    Rarakitan                                                       c. Paparikan
b.    Jangjawokan                                                d. wawangsalan
30. Salahsahiji cara ngmumule budaya nya eta ngayakeun kagiatan upacara adat.
          Ngamumule hartina….
a.    Melestarikan                                                 c. Mengusahakan
b.    Mengupayakan                                            d. membuat
31. Wangun carita nu dibentuk ku pupuh disebut….
a.    gugritan/wawacan                                       c. sisindiran
b.    sajak                                                              d. carita pantun
32. Aya warung sisi jalan rame pisan, Citameng.
        Guru lagu jeung guru wilangan pupuh di luhur nya eta….
a.    15 e                            b. 17 i                         c.13 e                         d.14 u  
33. Pupuh nu dibentuk ngan ukur 3 baris nya eta pupuh….
a.    Juru demung            b.Maskumambang               c. Kinanti       d.balakbak

34. Duh manusa mana tega-tega teuing,
 teu aya ras-rasan,
 abong ka mahluk nu laif,
 nyiksa henteu jeung aturan.
             
     Mangrupa pupuh….
a.    Maskumambang      b. Jurudemung         c. Kinanti       d. asmarandana

35. Di handap kaasup mangpaat diskusi, iwal….      
a.    Bisa nambahan wawasan jeung pangaweruh.
b.    Bisa nepikeun pendapat kalawan gamblang.
c.    Bisa ngaledek/ngajatuhkeun batur.
d.    Bisa ngarengsekeun hiji persoalan
36.   Mapay jalan satapak. Upama ditulis dina aksara Sunda nya eta….
a. mpy jln; stpk
b.  mpy; jln; ktpk;
c. mpt; jln; stpk;
d. mpy; jln; stpk;
37.     Ieu di handap bedana etika jeung tatakrama, iwal….
          a. etika mah sifatna filosofis (falsafah hirup)
          b. tatakrama mah miboga sipat nu katingali ku panon lahir wungkul.
          c. etika jangka waktu berlakuna  leuwih panjang
          d. tatakrama leuwih lega batan etika.
38.   Nyi Iteung nyuguhan tamu kalawan someah. Make Baki, sarta make gelas nu
        sarua.  Hal nu dilakukeun ku Nyi Iteung teh kaasup….
a.    Etika                                    b. tatakrama                          c.  logika                    d. gaya
39.   Ceuk kolot baehula ari jeung dulur teh kudu silih asah, silih asih, jeung silih asuh.
        Eta kekecapan kolot baheula teh kaasup kana….
a.    Etika                                    b. tatakrama                          c.  logika                    d. gaya
40.  Dongeng Si Boncel teh nyaritakeun budak nu….
       a. doraka ka bapa                     c. doraka ka indung
       b. doraka ka nini                       d. doraka ka aki
41. Nu jadi lantaran Si Boncel teu daek ngaku kolot nya eta….
      a. gengsi ku pamajikanana      c. gengsi ku kabogohna
      b. gengsi ku dununganana     d. gengsi ku adina
42. tê krs cépn
       Eta aksara Sunda the dibacana….
a.    Teu karasa hesena
b.    Teu karasa capena
c.    Ngajugjug ka hiji lembur
d.    Sabab aya nu dituju
43. Nu nuduhkeun kecap hujan nya eta….
     a. hujni;     b. hijn;       c. hujn          d. hujn;
44.  Anu jadi pinunjul dina Pasanggiri pupuh tingkat SMP N 1 Sumber teh Dora Katika
       Kumala. Harti pinunjul dina eta kalimah nya eta….
a.    Harepan                   b. juara/pangalusna                        c. kaabiasaan           d. wawakil
45. Pupuh the lain asli sastra Sunda tapi sastra….
      a. Melayu             b. Aceh                      c. Jawa                       d. Batak
46. Pilih judul dongeng di handap nu ahir caritana sedih!
      a. Si Kabayan Ngala Nangka              b. Si Boncel
      c. Budak Pahatu                                    d. Sakadang Kuya jeung Monyet
47. Di handap mangrupa tatakrama nganjang, iwal….
     a. ngucapkeun salam upama rek asup ka imah.
     b. upama disuguhan dahar ulah parebut/silih heulaan.
     c. upama rek ka cai kudu menta ijin ka keluargana nu aya di jero imah.
     d. upama rek balik teu kudu bebeja heula.
48. Upama tamu geus pamit alusna urang….
      a. nutupan lawang panto buru-buru.
      b. nganteur ka luar nepi ka tamu teu katingali.
      c. ngageblugkeun panto satarikna.
      d. ngajak ngobrol terus-terusan.
 

  Paguneman pikeun soal nomor 49 jeung 50
      Nina                     : “Bapa Nina bade nyuhunkeun widi, enjing moal taisa sakola.”
      Wali Kelas           : “Na ku naon Nin? Aya naon?”
      Nina                     : “Manawi Pun Aki the teu damang wales  Parantos saminggu, abdi
                                    bade ngalongok”
      Wali Kelas           : “Oh kitu, nya sok atuh ari kitu mah.”
49.  Eusi paguneman di luhur the nya eta….
a.    Wali Kelas menta Ijin ka Nina yen moal bisa ngajar.
b.    Nina menta ijin ka Wali kelas yen moal isuk moal ka sakola sabab rek ngalongok mamangna.
c.    Wali kelas  ngalarang Nina pikeun ijin ngalongok akina.
d.    Nina menta ijin rek ngalongok akina, sarta Wali kelas ngijinan.
50. Basa nu digunakeun ku Nina ka Wali kelasna nya eta ragam basa….
      a. kasar                            c. lemes ka batur nu saluhureun
      b. loma                             d. lemes keur ka sorangan*******wilujeN neQjkên;******                                                                                                         

Tidak ada komentar:

Posting Komentar