Sabtu, 11 Juni 2011

Nilai Akhir Kelas 8-C

Nomor
Nama Siswa
L/P
RH
Tgs
MID
UKK
Rpt
Urt
Induk
1
0910
7009
Ahmad Munib
L
85
92
82
80
85
2
0910
7016
Aliffiani Qurati
P
87
91
90
86
88
3
0910
7018
Amalia N.
P
88
90
90
80
87
4

5
0910
7057
Dimas Rizki Ananda
L
84
91
90
84
87
6
0910
7060
Diyah Ayu Puspita Yani
P
85
92
90
84
87
7
0910
7067
Enggar Wijanarko
L
86
90
87
90
88
8
0910
7075
Fahmi Awaludien
L
84
92
90
70
84
9
0910
7078
Fanie Fanesha Sihab
P
86
93
90
88
89
10
0910
7081
Farras Abyu Ramadhan
L
84
90
90
80
86
11
0910
7113
Khoirunissa Pangesti
P
88
90
95
86
89
12
0910
7125
M. Tubagus Yudha Dwitama
L
84
91
93
66
84
13
0910
7130
Maulana Agung Nugraha
L
84
90
90
68
83
14
0910
7132
Maya
P
85
92
95
88
89
15
0910
7147
Muhamad Dikri Albari
L
85
90
80
68
82
16
0910
7150
Muhammad Fattaqi B.
L
87
91
90
88
89
17
0910
7157
Navesha Ghita Shafira
P
85
92
90
90
88
18
0910
7164
Nine Herdiyanti
P
85
91
95
86
88
19
0910
7165
Nisrina Nadhifah
P
87
90
73
82
84
20
0910
7166
Nita Amalya
P
86
91
87
78
86
21
0910
7176
Nurul Faizah
P
86
93
95
96
91
22
0910
7185
Putri Agung Valya.
P
85
90
90
96
89
23
0910
7202
Rizka Harlaq
P
87
92
95
86
89
24
0910
7206
Ruri Anggraeni
P
85
93
95
96
91
25
0910
7211
Sherin Ramadhani
P
90
91
95
88
91
26
0910
7216
Sri Vidyaningsih
P
88
92
87
72
85
27
0910
7226
Umi Kalsum Devianti
P
86
92
87
92
89
28
0910
7228
Vanie Widya Santika
P
86
90
97
80
88
29
0910
7229
Vanji Maulana
L
84
90
87
78
85
L
=
10P
=
18VIII-CTidak ada komentar:

Posting Komentar