Kamis, 30 Juni 2011

Sajak Godi Suarna

 
Dijar maca sajak Sunda
Nu dimaksud sajak nya eta wangun karya sastra nu ngagunakeun kekecapan minangka mediana sarta ngahasilkeun ilusi jeung imajinasi. Dina maca sajak aya sababaraha hal nu kudu diperhatikeun. diantarana:
1. Lapal: nya eta kumaha cara ngucapkeun kekecapan nu aya dina eta sajak. Boh vokal atawa konsonannana kudu diucapkeun sing jelas. Urang oge kudu bisa ngabedakeun ucapan eu jeung e. Kecap hideung dibacana rada panjang, hideng dibacana pondok.
2. Wirahma (intonsi) naek turunna sora. Dina naek turunna sora urang kudu apal harti kecap tina eta sajak. Kecap-kecap nu merlukeun nada tinggi kudu diucapkeun tinggi. kitu deui sabalikna kecap nu merlukeun nada rendah dibacakeun rendah.
3. Randegan: nu dimaksud randegan dina basa Indonesia mah sarua oge jeung jeda. Dina maca sajak urang kudu merhatikeun randegan. kusabab kitu harti kalimah kudu dipikaharti. lamun teu ngarti bakal salah menggal kalimah. Conto Tatangga/ Mang Duyeh maot/ (nu maot teh Mang Duyeh). /Tatangga Mang Duyeh maot/ (nu maot tatangga Mang Duyeh).
4. Ekspresi: Nu dimaksud ekspresi nya eta penjiwaan, cara kumaha urang ngajiwaan kana eta sajak diebrehkeun make riuk pamuenteu/beungeut. Sedih pasti paroman urang ngebrehkeun sedih/ sanajan teu kudu bari cerik tapi katembong paroman sedih. Upama bungah riuk atawa ekpresi urang bungah sanajan teu kudu bari seuseurian tapi katingali paroman bungah.
Tah ayeuna pek hidep diajar cara maca sajak tingali kumaha Godi Suarna saurang panyajak Sunda kaluaran UPI Bandung Dosen Bahasa Indonesia, kalahiran Ciamis. Aya hal nu bakal karasa beda ku urang lamun urang merhatikeun kumaha cara Maca Sajak Godi. Derrr ahh.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar