Selasa, 19 Juli 2011

Ngaregepkeun Biantara/Hutbah Kls IXA

Ringkasan Materi
Biantara atawa pidato sok disebut oge orasi nya eta nyarita dihareupeun jalma reanu miboga tujuan maksud nu geus tangtu.
Hutbah ilahar disebut biantara, nyarita hareupeun jalma rea. Eusi hutbah biasana mangrupa nasehat, anjuran, wejangan jst. keur balarea. Di masjid hutbah ditepikeun ku hotib samemeh sholat juma'ah. atawa sabada sholat lebaran. Dina hutbah biasana aya dua; 1) hutbah kahiji: eusina mangrupa bubuka, salam, muji sukur, solawat, maca ayat Al-Quran atawa hadist, jeung wasiat taqwa. Sedngkeun hutbah kadua: bubuka meh sarua jeung hutbah kahiji, eusi, atawa kacindekan tina hutbah kahiji. Panutup ngawengku pangdunga jeung salam panutup.
Latihan Soal
Pilihan Ganda
1. Kagiatan biantara nu aya dina Buku paket dilaksanakeun dina kagiatan....
    a. Pasanggiri       b. Paturay tineung       c. hardiknas       d. pentas seni
2. Nurukeun eta biantara pasanggiri nu baris dilaksanekun teh diantarana, iwal....
    a. baris berbaris         b. basket             c. maraton         d. PMR
3. Pasanggiri nu diiluan ku budak lalaku wungku nya eta.....
    a. maraton 8k & maenbal           b. baris berbaris
    c. voli bal                                   d. basket
4. Nu muka kagiatan Pasanggiri teh nyaeta....
    a. Ketua Komite Sekolah             b. Kepala Sakola
    c. Ketua Osis                               d. Pembina Osis
5. Nu biantara nu biantara teh nya eta....
    a. Wawakil panitia                 b. Kepala sakola
    c. Pembina Osis                    d. Guru Olahraga
6.  Hutbah nu aya dina buku paket Galura Basa teh dina raraga ....
     a. Idul Adha          b. Idul Fitri             c. Jumaahan        d. Isro Mi'raj
7.  Maksud nu hayang ditepikeun dina eta hutbah nya eta, iwal....
     a. kasabaran jeung kasatiaan                 b. bela kanu jadi indung jeung anak
     c. kataatan, kataqwaan jeung kaihlasan d. kasehatan jeung kaimanan.
8.  Eusi hutbah kahiji nya eta....
     a. hikmah Idul Qurban                          b. kacindekan Idul Qurban   
     c. dua panutup                                      c. hikmah Idul Fitri
9.  Nu dimaksud biantara teh sarua jeung....
     a. pidua           b. pidato           c. bewara         d. pasanggiri
10. Eusi Hutbah biasana mangrupa, iwal....
      a. nasehat     b. wejangan      c. anjuran           d. pengumuman
11. Hutbah biasana dilaksanekeun di....
      a. masjid          b. kelas           c. aula          d. gor
12. Robbana taqobbal minna innaka anta tawwabur rohim.....
      mangrupa doa....
      a. bubuka hutbah jumaah           b. bubuka hutbah Idul fitri
      c. doa panutup Idul Adha          d. doa bubuka Isra Mi'raj
13. Bedana pidato jeung hutbah paling katingali nya eta....
      a. eusina jeung tempatna             b. pesertana
      c. bahasana                                d. carana
14. Hutbah kadua mah biasana eusina mangrupa ....
      a. bubuka                 c. doa, kacindekan jeung panutup
      b. materi  pokok       d. Ajakan pikeun taqwa
15. Di handap istilah-istilah nu hartina ampir sarua jeung biantara nya eta,
       iwal.....
      a. orasi              b. pidato           c. hutbah             d. bewara
16. Harti istilah organisasi di handap bener, iwal....
      a. pupuhu: ketua/pingpinan organisasi   
      b. girang serat/sekretaris: nu ngurus jeung ngatur administrasi organisasi
      c. voting: nangtukeun putusan kucara paloba-loba sora.
      d. ais pangampih: nu ngurus patalina jeung duit organisasi
17. Harti istilah gempungan sarua jeung.....
      a. musyawarah/kumpulan        b. pengeumuman/bewara
      c. pasanggiri/lomba                 d. pemilihan ketua
18. Panata harta upama dina bahasa Indonesia mah sarua jeung....
      a. sekretaris           b. ketua         c. bendahara          d. anggota
19. Dina hiji kagiatan pasanggiri biasana aya nu disebut panata calagara.
      Panata calagara hartina....
      a. pangatur acara               b. panitia
      c. dewan juri                     d. notulen
20. Girang Pangajen dina eta pasanggiri teh nya eta seniman,
       sastrawan jeung budayawan Sunda. Girang pangajen sarua jeung....
       a. juri          b. panitia        c. notulen           d. pangatur acara
21. Nu kudu diperhatikeun dina ngaregepkeun biantara nya eta, iwal....
      a. kudu miboga sikep positif
      b. kudu miboga tindakan nu responsif
      c. cegah kamungkinan nu bisa ngahambat proses ngaregepkeun
      d. perhatikeun audien sejen.
22. Biantara nu eusina nepikeun hiji hal atawa program nu tujuanana
      supaya para pamiarsa ngadukung disebut....
      a. biantara provokatif           b. biantara informatif
      c. biantara profagandais       d. biantara edukatif
23. Biantara nu esuina ngan nepikeun hal ka pamiarsa disebut....
      a. biantara provokatif           b. biantara informatif   
      c. biantara profagandais       d. biantara edukatif
24. Kudu miboga sikep positif dina ngaregepkeun biantara,
      maksudna.....
      a. kudu nganggap yen nu biantara teh jalma penting.
      b. kudu nganggap yen nu biantara teh teu penting
      c. kudu nyegah sagala hal nu ngahmbat proses
      d. kudu bisa nyeun ringkesan materi
25. Nu dimaksud biantara langsung nya eta....
      a. orator nyarita langsung ka pamiarsa
      b. macakeun berita sambutan ti Bupati
      c. macakeun sambutan ti Gubernur.
      d. macakeun sambutan ti Presiden

     
     
Tidak ada komentar:

Posting Komentar