Selasa, 19 Juli 2011

Ngaregepkeun Guneman Materi VII

Ringkasan materi Paguneman
Nu dimaksud guneman teh nya eta sarua jeung percakapan. 
Hal-hal nu kudu dipeerhatikeun dina paguneman/percakapan nya eta:
1. titenan eusi carita kalawan taliti kanggo mikawanoh inti carita.
2. tuliskeun hal-hal nu dianggap penting, upamana saha nu minton keun kumaha watek lalakon.
Rarangken tukang -an
Rarangken tukang -an bisa ngawangun kecap:
a. Barang, nu hartina:
1) tempat, contona: gantelan, gantungan, cantelan, cangkokan, tikungan.
2) parabot, contona: timbangan, meteran, takeran, kiloan, catokan. 
b. Pagawean nu hatina:
1) make, contona: bedakan, bajuan, bungkusan, pitaan, antingan.
2) jadikeun, contona: luhuran, gedean, liangan, bolongan, alusan, garisan.
c. sipat, nu hartina: ngabogaan sipat
Conto: geumpeuran, gehgeran, wanian, borangan, daekan, aleman, geeran.
d. bilangan, nu hartina kumpulan
Contona: reaan, opatan, komplotan, gorombolan, riungan, Sundaan, Cirebonan.
Rarangken Tukang -keun
Ngawangun kecap pagawean nu hartina nitah.
Contona: siapkeun, lempengkeun, bengkokeun, bawakeun, ciptakeun,berskeun, bersihkeun.
Rarangken Tukang -na
gunana rarangken tukang -na ngawangun kecap:
a. barang nu hartina milik (bobogaan)
Conona: pipina, saungna, imahna, pacabakanna.
b. bilangan, nu nuduhkeun bilangan poe
Contona: tiluna, tujuhna, opat puluhna.
Rarangken tukang -an dina ngawangun kecap rundayan robah jadi -nana, lamun nyanghareupan kecap nu miboga wangun dasar dua engang.
Contona: duanana, tiluanana.
Rarangken tukang -an oge bisa robah jadi -ana lamun dikantetkeun jeung kecap anu ngabogaan ahiran. -eun jeung -an
Contona: hareupeunana, sagigireunana, tujuhanana, kabehanana, 
Latihan Soal Pilihan Ganda
1.  Nu paguneman dina buku paket Galura basa kaca 1 nya eta....
     a. Bagja jeung Ahmad        b. Ganjar jeung Ahmad
     c. Ahmad jeung Soni          d. Ganjar jeung Soni
2.  Tempat gunem caturna di....
     a. sakola                             b. imah
     c. musola                            d. terminal
3.  Eta gunem catur teh dina acara....
     a. perkenalan di sakola anyar       b. perpisahan kelas tilu
     c. kagiatan eskul                          d. di imah
4.  Saha nu diwawancara dina paguneman kaca tilu?
     a. Dr Ropiah         b. Kartika     c. Ahmad          d. Bagja
5.  Tos sabaraha taun Dr Ropiah janten dokter?
      a. dua puluh taun kurang           b. dua puluh taun leuwih
      c. sapuluh taun kurrang             d. dua puluh taun pas
6.   Resep pelajaran naon Ibu Dokter teh....
      a.  biologi            b. fisika            c. kimia           d. bahasa Inggris
7.   Di handap conto rarangken tukang  -an nu hartina tempat , iwal....
      a. timbangan        b. gantungan         c. tikungan          d. luhuran
8.   Kecap bedakan, bajuan, sapuan mangrupa rarangken -an 
      nu hartina....
      a. tempat         b. jadikeun       c. make        d. parabot
9.   Pilih rarangken -an nu hartina ngabogaan sipat!
      a. gehgeran, borangan, wanian.
      b. bedakan, bajuan, sapuan
      c. reaan, lobaan, opatan.
      d. timbangan, meteran, kiloan
10.  Rarangken keun di handap bener, iwal.....
       a. siapkeun        b. lempengkeun         c. bawakeun           d. bikeun
11.  Rarangken tukang -an bisa ngawangun kecap, iwal.....
       a. tempat                    b. make                  c. bilangan        d. sulur
12.  Rarangken tukang -na nu ngawangun kecap barang nu hartina milik
       nya eta.....
       a. pipina       b. tiluna        c. opat puluhna              d. kabehna
13.  Rarangken tukang -an robah jadi -ana upama dikantetkeun jeung 
       kecap nu....
       a. ngabogaan dua engang         b. ngabogaan ahiran -an jeung eun
       c. ngabogaan opat engang       d. ngabogaan rarangken keun
14.  Di handap conto nu make rarangken tukang -nana, iwal....
       a. tiluanana       b. hareupeunana       c. bawaeunna         d. pipina
15.  Nu ngandung rarangken -nana nya eta.....
       a. duanana, tiluanana           b. bajuna, imahna
       c. alusna, benerna               d. tukaengunana, sagigireunana


3 komentar:

 1. pa jangan di kasih background warna ngeprint nya mahal

  BalasHapus
 2. gak usah diprint dismpan aja di data. jawabannya tulis di kertas selembar.

  BalasHapus
 3. 1.pa kalo apa yg di sebut nga regepkeun apa?,
  2.unsur naon wae nu kalibat dina proses nga bandungan ,?
  3.naon tujuan umum tina proses nga bandungan ?
  4.proses nga bandungan nga wengkul sabaraha hiji jelaskeun
  hiji hiji na ,!!

  jwab x pa .!

  BalasHapus