Senin, 15 Agustus 2011

Conto-conto Pidato (biantara)/Hutbah B. sunda


CONTO NASKAH BIANTARA
NEULEUMAN HIKMAH IBADAH SHAUM DI BULAN ROMADHON
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarokaatuh,
Dina dinten ieu, hayu urang sasarengan ngalisankeun rupi-rupi kalimah pikeun muji kaagungan Alloh Nu Maha Kawasa. Dina dinten ieu sakumna umat islam pada-pada ngaraos bagja rehna tiasa deui ngajalankeun ibadah shaum.
Shaum nu dijalankeun ku urang lain ngan saukur ibadah jeung pengabdian ka Allah tapi oge tiasa neuleuman hikmah nu ngan wungkul Allah nu paling uninga. Tapi sok sanaos kitu teu aya lepatna urang nyobian neuleuman sakedik tina nilai hikmah nu mangpirang-pirang ku Alloh dipasihkeun. Hal ieu diperyogieun sangkan urang kamotivasi sangkan bisa enya-enya ngamalkeun sagala ibadah shaum di bula Romadhon ieu. Nilai jeung hikmah teh mangrupa dampak langsung nu ditarima jeung nu dirasakeun ku sakumna manusa nu kalawan ikhlas ngajalankeun eta ibadah shaum.
Dina ibdah shaum salian ti dilatih ngendalikeun diri tina hawa nafsu, ibadah shaum oge, bakal numuwuhkeun nilai-nilai moral jeung ahlaq nu hade ka umat manusa, hiji ajaran nu ngalatih supaya manusa siap nyanghareupan sagala kamungkinan boh cocoba atawa musibah kitu deui godaan harta banda. Salian ti eta ngajauhkeun sagala larangan, sarta ngalobaan sagala aktifitas  amal sholeh, silih asaih ka papada manusa. Lamun ku urang diteuleuman aya nilai-nilai ajaran akhlak dina ibadah shaum diantarana:
1.       Rasa sanasib sarua hamba Alloh anu ngalaman rasa lapar, hanaang jeung nahan tina batasan-batasan nu ngabatalkeun shaum.
2.       Numuuhkeun rasa prikemanusiaan jeung numuwuhkeun rasa nyaah ka sasama ku cara mere maweh kanu ngabutuhkeun pitulung urang. Hal sejenna shaum bakal numuwuhkeun rasa kepekaan social pikeujalma  keur ngajalankeun ibadah shaum.
3.       Ningkatkeun kasabaran dina nandangan sagala ujian jeung cobaan kalawan hade luyu jeung parentah Allah.
4.       Ngajadikeun jalma jadi  amanah, teu gampang ngabohong. Ibadah shaum ibadah nu teu katingali ku jalma sejen ku kituna ibadah shaum ngajauh tina sipat ria jeung ngadeukeutan kana sipat jujur.
5.       Jalma nu shaumna enya-enya pasti bakal ngajauhan tina pacengkadan/papaseaan boh jeung dulurna atawa jeung babaturanana. Tangtuna bakal ningkatkeun kesetiakawanan social.
6.       Lamun ibadah shaum dijalankeun kalawan bener luyu jeung parentah Alloh pasti bakal ningkatkeun kadisipilanan jeung kajujuran.
Upamana shaum bisa dijalakeun kalawan luyu jeung syareat nu ku Alloh diparentahkeun mungkin wae moal aya kajadian jalma nu korupsi, ngalakukeun pembohongan public. Mudah-mudahan shaum romadhon bulan ieu bisa nyadarkeun ka jalma-jalma nu keur ngalakukeun dosa dugi ka Indonesia kajaga tin a sagala musibah. Amiin.
Mung sakitu biantara ti Sim kuring mugia ieu pedaran teh aya mangpaatna hususna kanggo Sim kuring umumna kanggo urang Sadaya. Wabillahitaufik walhidayah Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabbarrakaatuh.

Conto Pidato 2

Naskah  Biantara   Kanggo Patandang  ………..
PASANGGIRI BASA , SASTRA SARENG SENI SUNDA
TINGKAT KECAMATAN ASTANAJAPURA TAUN 2011

Bismillahir rohmannir rohim
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh
Sampurasun  ……………..!!
Sugrining Puji rawuh rasa  syukur langkung ti payun dihaturkeun kahadirat Alloh Illahi Robbi ,anu murběng alam  , anu parantos maparinan mang pirang-pirang kani’matan ka urang sadaya,terutami ni’mat  Islam  sareng Iman  tug dugi ka danget ieu urang tiasa patepung lawung patepang raray dina raraga ngamumulě tur ngaraksa budaya ki Sunda.
Solawat miwah salam  mugia tetep digolontorkeun ka jungjunan alam rosululloh solollohu alaihi wasalam  ka para sohabatna, ka kulawargina oge ka urang sadaya salaku umatna tug dugi ka akhir jaman. Amin ya robbal ‘alamin.
Para wargi hormateun sim kuring,
Sakumaha anu parantos kauninga ku urang sadaya ti  dinten  ka dinten , nguntuy  minggu ,mapay bulan, ganti taun těh , masarakat urang teu aya kendatna ditaragal  ku kabudayaan deungeun .Dina leresan ieu tangtos katitěnan sarta  karaos pisan ku urang, kumaha parobahan parobahanana,ti kawit tingkah laku,basa sareng budaya ki Sunda geus loba nu ditinggalkeu ku urang Sundana. Sok komo   dina jaman kiwari mah , jaman těhnologi anu sarwa canggih, gampil pisan narekabna budaya deungeun těh  nepi ka imah-imah ,sarta dipikawanoh ku anggota kulawarga , tinu leutik nepi ka indung bapana bari jeung taya filter pikeun nyaringna . Malah mah geus jadi kacapangan, mun teu nurutan ti mimiti makě pakěan , kalakuan jeung pola hirup  siga nu ditayangkeun dina televisi , dianggap  tinggaleun jaman cenah alias kuno.,kuper jeung istilah istilah liana.Sakapeung mah  urang těh sok salempang, boa-boa baris karandapan jati kasilih ku junti . tapi ……aaah  …palias teuing.!!
Ku hal ieu urang teu tiasa ngantep karep ,meungpeun carang,sok komo ngapi lainkeun  kaayan kieu,jalaran  hal ieu těh hiji masalah  ungkulaneun urang sadaya.
Kanggo ngungkulan ieu kaayaan anu kacida matak pikasalempangeunana,teu aya saněs,urang anu masih keneh mikanyaah tur mikadeudeuh  ki Sunda kedah guyub ,akur,sapuk sapamadegan ngahiji sabilulungan , ngawujudkeun hiji beungkeutan kakuatan,pikeun  narěkahanana. Sabab rěk ku saha deui Ki  Sunda lana ayana lamun teu diropěa,dijaga,diriksa jeung dipiara , lamun lain ku urang sadaya salaku sěkě sělěr  ki  Sunda .. Hususna masalah nu aya rambat kamalěna  sareng seni,budaya katut basa Sunda.Upami urang parantos sapamadegan  kana jentulna masalah,urang tangtos bakal mendak jalan pikeun ngungkulanana.
Parawargi sadaya,hormateun sim kuring,
Numutkeun panitěn simkuring ,sabagian ageung masarakat urang, kitu deui para gegeděn  nagara,masih kěněh  kagungan anggapan  yěn seni budaya těh ngan ukur pikeun
hiburan,panglelejar manah         .Tebih tanggěh kana tiasa ngajěnan yěn  seni budaya  těh hiji  ciri identitas bangsa ,ajěn diri nu baris ngawujudkeun citra bangsa..
Anggapan sabagian ageung masarakat anu sapertos  kitu těh  ngagambarkeun  yěn wawasan maraněhanana masih kěněh cupet tur heureut .Hal  ieu teu tiasa diantep karep,urang kedah  satěkah polah  nyingraykeun lalangsě  paneuteup samoděl kitu.
Sapanjang seni budaya  mung dianggap barang kanggo hiburan ,seni Sunda moal pinanggih jeung  pamor komara ajěnna.Kukituna  paneuteup atanapi pandangan samoděl kitu těh kedah ditarěkahan  sina robih.
Parawargi sadaya,hormateun sim kuring,
Upami ngadangu cariosan pun aki sareng pun nini   kaayaan seni budaya ki sunda  mangsa baheula  mah cenah , contona dina taun  tujuh puluhan wě nepi ka taun dalapan puluhan .naon  rupi kasenian sunda těh di unggal sakola ti kawit Taman kanak Kanak ,SD,SMP,SMA diwulangkeun ka murid-muridna .Sapertos , seni tari,pencasilat,karawitan,gondang ,calung,rěog, pupuh ,angklung jeung sajabana. Malah mah cenah aya taman bincarung,taman cangkurileung sagala ,anu lalaguanana ěstu pinuh ku atikan sareng ajaran budi pekerti, sarta unggal taun diayakeun pasanggirina.Para guru na oge cenah baheula mah parigel pisan kana rupi rupi kasenian sunda těh. Di tiap sakola lamun samen atanapi kenaikan kelas sok diayakeun “ Panggung Gembira ”anu ngagelarkeun kamoněsan tur kaparigelan murid-muridna. Malah mah cenah  di tiap instansi pamarentahan ogě  aya sanggar atanapi lingkung senina. Hal ěta kiwari ngan ukur jadi carita nu ěndah,tur jadi panineungan para sepuh kapungkur.Tah  dina jaman kiwari, naha hal ěta tiasa di hangkeutkeun deui ?.Panginten kaalaman ku sim kuring ayeuna ,kumaha ěndahna  hal samoděl kitu těh.
Para wargi sadaya  hormateun sim kuring,
Minangka pamungkas  sim kuring sasanggem dina ieu kasempetan, sim kuring umajak ka sadayana hayu urang sabilulungan miara ,mirosěa,ngaraksa ngariksa tur ngaropěa seni budaya Ki Sunda sangkan lana ayana ,ku cara karya nyata  bari ngawujudkeun silih asah,silih asih silih asuh.
Sakitu anu kapihatur mugia aya mangpaatna . cag …..ah  !!!
Billahi taopik wal hidayah wassalamu’alaikum warohmatullohi wabarokatuh.

Saung Guligah , 13 Maret 2011
                                                                                                             Mang YadiTidak ada komentar:

Posting Komentar