Kamis, 25 Agustus 2011

Tugas Basa Sunda Pikeun kelas IX SMP N 1 Sumber

TUGAS BAHASA SUNDA UNTUK KELAS IX
Bagean A
1.       Karangan bahasan nu eusina objektif dumasar fakta, bari katambahan
       ku pamanggih anu nulisna husus dimuat dina majalah atawa Koran disebut…..
a.       Bahasan                       c. essay
b.      Artikel                           d. biografi
2.   Bedana antara artikel jeung bahasan nya eta, iwal….
      a. artikel aya pamanggih nu nulis bahasan teu aya.
      b. artikel dumasar fakta bahasan fiktif
      c. artikel biasana haneut keneh bahasan mah relatif.
      d. bahasan mah medar proses wungkul ari artikel mah ngajak mikir kanu maca
           pikeun milu  ngungkulan masalah nu dibahas.
3.  Di handap bias dijadikeun judul artikel, iwal….
     a. Saung angklung Mang Ujo ti Bihari Manjing  Kiwari.
     b. “Benjang Kolot” Nu lestari
     c. Proses Nyieun Sapatu Kulit di Cibaduyut.
     d. Ngungkulan Korupsi  Lain Pagawean Enteng.
4.  Tujuan nyieun artikel the nya eta pikeun….
      a. mere informasi ka balarea jeung mikiran hiji pasualan.
      b. mere informasi wungkul.
      c. mere nyaho ngeunaan nyieun hiji proses.
      d. maksa pikeun milu kana ideu nu nulis.
5.   Taun 1966 Mang Udjo Ngalegena ngabaladah nyieun saung Angklung . Dibarung pangrojong bojona, Uum Sumiyati, Mang Udjo ngalegena mekarkeun rupa-rupa tarekah dina mekarkeun calung. Dirina ngadumaniskeun lingkungan , masarakat, jeung kasenian, jadi tempat pangjugjugan, jadi ‘dagangan’ dina paket wisata. Usaha samdel kitu teu burung nembongkeun hasil. Sataun ti harita, sohor ka mana-mana, kajojo ku turis luar negeri teu weleh loba.”
       
Cutatan paragraf di luhur kaasup kana conto….
a.       Bahasan                         c. essay
b.      Artikel                             d. biografi
6.       Proses nyieun sapatu ku industri sapatu dimimitian ku motong kulit nu mangrupa bahan baku utamana dumasar kana pola pesanan tea, kulit pikeun bagean-bagean sapatu the dikaput dihijihijikeun  ku bagean sewing tuluy ka bagean cecking di ieu line dicek  sarah dipilih nu mulus jeung nu cacad. Nu dihijikeun jeung bagean lain saperti insole jeung outsole dielem tuluy dipres. Sanggeus sapatu jadi dicek ku bagean Quality Control (QC) sangkan ulah nguciwakeun konsumen, dipak nepika didusan. Sapatu siap diekspor.
Nilik eusina cutatan alinea di luhur kaasup kana conto….
c.        Bahasan                        c. essay
d.         Artikel                           d. biografi
7.       Kalimah ngantet dina bahasa Indonesa mah sarua jeung….
a.       Kapimat Pasif                               c. Kalimat Sederhana
b.      Kalimat Majemuk                      d. Kalimat Aktif
8.       Kalimah Ngantet satata sarua jeung….
           a.       Kalimat majemuk setara
           b.      Kalimat majemuk bertingkat
           c.       Kalimat intransitive
           d.      Kalimat Sederhana
9.       Bagas gering. Kaasup kana kalimah….
a.       Salancar          b. ngantet          c.  pasif    d. inversi
10.   Kalimah ngantet nu salah sahiji klausana teu bisa mandiri disebut….
a.       Kalimah ngantet satata lalawanan
b.      Kalimah ngantet satata satujuan
c.       Kalimah  ngantet seler sumeler
d.      Kalimah ngantet satata sabab musabab
Bagean B
Tangtukeun kaasup kana kalimah ngantet naon!
1.       Bapa maca Koran, Ema masak (………………….)
2.       Lanceukna bodas tapi  adina mah hideung. (………………….)
3.       Ega ditarima di SMA Taruna lantaran budakna pinter
        jeung rajin. (…………………………….)
4.       Basa indungna keur masak, Udin mah masih
       keneh sare. (…………………….)
5.       Kuring dahar aci nu digoreng baruleud
       sarta dibumbuan. (……………………)


Bagean C
Tangtukeun JCOK-na/SPOK-na!
Conton : Waktu indungna  ka pasar , semah  datang.
                                 J                     C              J            C     

1.       Kuring diuk handapan tangkal  buah.
2.       Siswa nu pinter nu sok rajin macana tea rengking kahiji di kelas 9-A
3.       Ketua Osis SMP N 1 Sumber the keur mere pengumuman.
4.       Fuad keur diajar bahasa Sunda.
5.       Udin nulis surat, Mamat nulis carpon.

Tugas dikumpulkeun dina kertas salambar luyu jeung jadwal pelajaran bahasa Sunda!     

Tidak ada komentar:

Posting Komentar