Kamis, 27 Oktober 2011

Tugas Bahasa Sunda untuk kelas 7H dan 7C Hari Sabtu 29 okt 2011

Latihan Soal Tugas keur Poe Sapatu
29 Oktober 2011
                                       Mata Pelajaran            : Bahasa Sunda
                                       Kelas                           : VII (Tujuh)
                                       Hari/Tanggal               : Sabtu
                                       Waktu                         :  2 jam pelajaran

A. Pilihan Ganda
Pilih jawaban anu pangbenerna di antara A, B, C, jeung D!
Paguneman
Tati      : “Mémang rada sesah ngabéntenkeun cara nyerat e sareng eu. Saur pun bapa mah, kedah seueur latihan ngupingkeun teras diserat ku urang.”
Déni    : ”Upami teu lepat mah duanana lebet kana hurup vokal, nya?”
Tati      : “Muhun leres. Hurup vokal dina basa Sunda sadayana aya tujuh, nya éta a, i, u, é, o, e, sareng eu. Nu pangsesahna ngabéntenkeun hurup e sareng eu. Soantenna duanana ampir sami.”
Siti       : “Tati, kinten-kinten engké sonten aya di bumi henteu? Abdi badé ameng. Abdi hoyong diajar ngabéntenkeun hurup e sareng eu.”
Tati      : “Aya, mangga diantos!”
Asép    : “Tong hilap, sayogikeun kuéh nu seueur, nya?”

1.      Anu teu milu ngobrol dina paguneman  di luhur nya éta …                                                        
      a. Siti          b. Tuti                          c. Asép                                    d. Déni
2.      Sangkan lancar ngabédakeun hurup E  jeung EU, carana téh kudu …                                        
     a. seueur nyerat teras latihan             
     b. seueur latihan nyerat
     c. seueur ngupingkeun paguneman   
     d. seueur latihan ngupingkeun teras diserat
3.      Naon sababna Siti nanya ka Tati aya    
      henteuna di imah?                                                               
    a. hayang ngobrol jeung Tati        
    b. rék nyampeur jalan-jalan
    c. rék migawé PR di imah Tati    
    d. hayang ulin rék diajar basa Sunda
4.      Dongéng “Sakadang Peucang” kaasup kana dongéng ...                                                           
      a. parabel          b. fabel                
      c. sasakala       d. sage

Wacana
NULUNGAN AKI-AKI
”Ki, badé meuntas?” ceuk kuring bari nyekel leungeun Si Aki. Nu ditanya teu némbalan, ngan ngalieuk sakedapan ka kuring. Kuring imut.
”Yu, Ki, ku abdi dipangmeuntaskeun,” ceuk kuring deui bari angger nyekel leungeunna. Lila ogé ngadagoan orotna pasuliwerna kendaraan téh. Geus rada orot, kuring buru-buru ngajak Si Aki, tapi nu diajak ngadon cicing waé.
”Ah, moal Néng, Aki mah moal meuntas. Aki mah keur néangan incu Aki, ti tadi can kapanggih,” ceuk Si Aki.
5.Naon nu dilakukeun ku Si Aki basa ditanya rék meuntas ku tokoh kuring?                                 
     a. teu némbalan ngan ngalieuk sakeudeung  
     b. teu némbalan ngan unggeuk baé
     c. némbalan ngaenyakeun                         
     d. némbalan embung dipangmeuntaskeun
6. Omongan naon nu kedal ti Si Aki basa langsung diajak meuntas?                                            
      a. ngomong moal meuntas             
      b. ngomong geuwat meuntasna
      c. ngomong sieun meuntas            
      d. ngomong hayang ditungtun
7. Ah, moal Néng, Aki mah moal meuntas.
    Harti kecap Aki tina kalimah nu aya di luhur, 
    nya éta ...                                                                 
     a. bapana indung urang                      
     b. bapana bapa urang            
     c. sebutan ka lalaki nu geus kolot pisan  
     d. sebutan baraya urang nu geus kolot pisan
8. Conto parobahan harti ngalegaan aya dina kalimah …                                                      
      a. Unggal soré, Nabilah diajar di madrasah Al-Muslimun                                                      
       b. Dudén ngalamar pagawéan jadi tentara                                                                             
       c. Di Pasantrén Ciwaringin, ampir unggal poé sok 
           diajar kita   konéng                                             
       d. Kiwari mah sarjana téh réa nu nganggur

Béwara
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Diuningakeun ka sadaya siswa SMPN 1 Sumber, Sakola urang badé ngayakeun seléksi pikeun jadi patandang nembang pupuh, dina raraga milih dua patandang kanggo wakil sakola ngiring pasanggiri nembang pupuh sakabupatén

9.      Eusi nu ditepikeun dina conto béwara di luhur ngeunaan …                                                    
      a. kapapaténan                      c. imunisasi polio                                        
       b. seléksi patandang pupuh   d. pasanggiri nembang pupuh
10.  Manéhna milu pasanggiri nembang pupuh.
Harti kecap pasanggiri dina kalimah di luhur nya éta …                        
      a. lomba            b. peserta     c. patandang   d. tampil
11. Istilah kaséhatan nu aya patalina jeung alat nu bisa dipaké dina widang kaséhatan, nya éta …
       a. dokter, puskésmas              c. rumah sakit, puskésmas
       b. jarum suntik, dokter            d. térmometer, jarum suntik
12.  Maneh mah jeung adi teh siga ucing jeung anjing. Kaasup kana gaya basa ….
       a. personifikasi       b. simile       c. mijalma        d, rautan
13.  Conto kecap anu maké rarangkén hareup di-, nya éta …                                                            
       a. didinya          b. ditincak      c. diuk             d. di sakola
14.  Conto kecap nu maké rarangkén hareup ka-, nya éta …                                                                a. ka pasar      b. katincak     c. ka sakola      d. kamari
15 . kuriNG; In;dit; k bn;du G;…                                                       
a. kuring indit ka Bandung                                              
b. sawah Haji Abubakar lega pisan                      
c. Déwi boga bapa ngaranna Propesor Supomo                                                   
d. ki Hajar Déwantara ditetepkeun jadi pahlawan nasional

B. Essey
Jawab pananya ieu di handap ku jawaban anu bener tur merenah!
1.      Dongéng “Sakadang Peucang” kaasup dongéng fabel. 
      Naon hartina dongeng fabel téh?
2.      Sebutkeun 2 conto dongeng parabel
3.      Naon hartina dongeng sasakala (legenda) bere conto judulna

                                   Guru Mata Pelajaran B Sunda                                          Iwan Hernawan

 Kerjakeun di kertas salambar jawabanna wungkul!
 Terus kumpulkeun ka piket!

Selasa, 04 Oktober 2011

Prediksi MID Semester B. Sunda Kls IX

Prediksi MID Semester Kelas IX 2011

1. Kagiatan biantara nu aya dina Buku paket dilaksanakeun dina kagiatan....
    a. Pasanggiri       b. Paturay tineung       c. hardiknas       d. pentas seni
2. Nurukeun eta biantara pasanggiri nu baris dilaksanekun teh diantarana, iwal....
    a. baris berbaris         b. basket             c. maraton         d. PMR
3. Pasanggiri nu diiluan ku budak lalaku wungku nya eta.....
    a. maraton 8k & maenbal           b. baris berbaris
    c. voli bal                                   d. basket
4. Nu muka kagiatan Pasanggiri teh nyaeta....
    a. Ketua Komite Sekolah             b. Kepala Sakola
    c. Ketua Osis                               d. Pembina Osis
5. Nu biantara nu biantara teh nya eta....
    a. Wawakil panitia                 b. Kepala sakola
    c. Pembina Osis                    d. Guru Olahraga
6.  Hutbah nu aya dina buku paket Galura Basa teh dina raraga ....
     a. Idul Adha          b. Idul Fitri             c. Jumaahan        d. Isro Mi'raj
7.  Maksud nu hayang ditepikeun dina eta hutbah nya eta, iwal....
     a. kasabaran jeung kasatiaan                 b. bela kanu jadi indung jeung anak
     c. kataatan, kataqwaan jeung kaihlasan d. kasehatan jeung kaimanan.
8.  Eusi hutbah kahiji nya eta....
     a. hikmah Idul Qurban                          b. kacindekan Idul Qurban   
     c. dua panutup                                      c. hikmah Idul Fitri
9.  Nu dimaksud biantara teh sarua jeung....
     a. pidua           b. pidato           c. bewara         d. pasanggiri
10. Eusi Hutbah biasana mangrupa, iwal....
      a. nasehat     b. wejangan      c. anjuran           d. pengumuman
11. Hutbah biasana dilaksanekeun di....
      a. masjid          b. kelas           c. aula          d. gor
12. Pek pareuman panon kuring. Ka anjeun angger bae awas. Harti dina basa Indonesana nya eta….
      a. Matikan mataku padamu ku tetap bisa melihat
      b. Tutup telingaku suaramu masih bisa ku dengar
      c. Tanpa kaki ku masih danggup dating padamu.
      d. Tutup mataku padamu ku danggup mendengar
13. Bedana pidato jeung hutbah paling katingali nya eta....
      a. eusina jeung tempatna             b. pesertana
      c. bahasana                                d. carana
14. Hutbah kadua mah biasana eusina mangrupa ....
      a. bubuka                 c. doa, kacindekan jeung panutup
      b. materi  pokok       d. Ajakan pikeun taqwa
15. Di handap istilah-istilah nu hartina ampir sarua jeung biantara nya eta,
       iwal.....
      a. orasi              b. pidato           c. hutbah             d. bewara
16. Harti istilah organisasi di handap bener, iwal....
      a. pupuhu: ketua/pingpinan organisasi   
      b. girang serat/sekretaris: nu ngurus jeung ngatur administrasi organisasi
      c. voting: nangtukeun putusan kucara paloba-loba sora.
      d. ais pangampih: nu ngurus patalina jeung duit organisasi
17. Hujan dicicipta jukut. Bahasa Indonesiana….
      a. Hujan dinanatikan rumput
      b. Hujan diambil rumput
      c. Rumput dinantikan hujan
      d. Hujan diambil rumput
18. Panata harta upama dina bahasa Indonesia mah sarua jeung....
      a. sekretaris           b. ketua         c. bendahara          d. anggota
19. Dina hiji kagiatan pasanggiri biasana aya nu disebut panata calagara.
      Panata calagara hartina....
      a. pangatur acara               b. panitia
      c. dewan juri                     d. notulen
20. Manggih rungsing dina hariring. Upama di bahasa-Indonesia-keun jadi….
      a. menemukan kebahagiaan dalam nyanyian.
      b. menemukan kasih dalam tembang
      c. menemukan resah dalam nyanyian.
      d. menemukan rasa dalam tembang.
21. Nu kudu diperhatikeun dina ngaregepkeun biantara nya eta, iwal....
      a. kudu miboga sikep positif
      b. kudu miboga tindakan nu responsif
      c. cegah kamungkinan nu bisa ngahambat proses ngaregepkeun
      d. perhatikeun audien sejen.
22. Biantara nu eusina nepikeun hiji hal atawa program nu tujuanana
      supaya para pamiarsa ngadukung disebut....
      a. biantara provokatif           b. biantara informatif
      c. biantara profagandais       d. biantara edukatif
23. Biantara nu esuina ngan nepikeun hal ka pamiarsa disebut....
      a. biantara provokatif           b. biantara informatif
      c. biantara profagandais       d. biantara edukatif
24. Kudu miboga sikep positif dina ngaregepkeun biantara,
      maksudna.....
      a. kudu nganggap yen nu biantara teh jalma penting.
      b. kudu nganggap yen nu biantara teh teu penting
      c. kudu nyegah sagala hal nu ngahmbat proses
      d. kudu bisa nyeun ringkesan materi
25. Bagean-bagean surat dinas nya eta….
a.       Kop surat,Titimangsa,alamat surat, eusi surat.
b.      Kop surat, agenda surat, alamat surat, pengirim surat.
c.       Kop surat, alamat surat, eusi surat, pengirim/ nu nulis surat.
d.      Kop surat, titimangsa, agenda surat alamat surat, eusi surat, pengirim/nu nulis surat
26. Mere pertimbangan kana alus henteuna hiji karya bari dibarengan alesan disebut oge….
      a. kriya                  b. kritik                        c. kriteria                     d. karya
27. Di handap sababraha hal nu kudu diperhatikeun dina ngritik hiji karya seni, iwal….
      a. taliti anu lengkep jeung detail karya seni anu rek dikritik.
      b. tulis kakurangan jeung kaleuwihan eta karya seni.
      c. dina mere ajen kudu objektif pisan.
      d. make basa nu kasar.
28. Conto kalimah kritik di handap merenah (bener), iwal ….
      a. eta ukiran kosri teh sae namung kirang rapih dina moles warnana.
      b. gambar pemandangan teh sae tapi gambar gunungna gede teuing teu katigal kesan jauhna.
      c. batik trusmi teh sae variasi ukiranna tapi kirang rapih ngajaitna.
      d. sae nyanyi teh tapi langkung sae teu nyanyi.
29. Eta lukisan teh alus tapi warna gambar gunungna lepat kedahna warna beureum.
      Eta kritikan the kurang alus dina pelebah….
a.       Pujianana         b. alesanana                c. struktur kalimahna      d. gaya basana
30. Sasaruaan surat dinas jeung surat pribadi dinas diantarana nya eta….
      a. sarua make kop surat
      b. sarua bahasana resmi
      c. sarua ngagunakeun bahasa nu baku
      d. sarua make titimangsa
1.  Nu paguneman dina buku paket Galura basa kaca 1 nya eta....
     a. Bagja jeung Ahmad        b. Ganjar jeung Ahmad
     c. Ahmad jeung Soni          d. Ganjar jeung Soni
2.  Tempat gunem caturna di....
     a. sakola                             b. imah
     c. musola                            d. terminal
3.  Eta gunem catur teh dina acara....
     a. perkenalan di sakola anyar       b. perpisahan kelas tilu
     c. kagiatan eskul                          d. di imah
4.  Saha nu diwawancara dina paguneman kaca tilu?
     a. Dr Ropiah         b. Kartika     c. Ahmad          d. Bagja
5.  Tos sabaraha taun Dr Ropiah janten dokter?
      a. dua puluh taun kurang           b. dua puluh taun leuwih
      c. sapuluh taun kurrang             d. dua puluh taun pas
6.   Resep pelajaran naon Ibu Dokter teh....
      a.  biologi            b. fisika            c. kimia           d. bahasa Inggris
7.   Di handap conto rarangken tukang  -an nu hartina tempat , iwal....
      a. timbangan        b. gantungan         c. tikungan          d. luhuran
8.   Kecap bedakan, bajuan, sapuan mangrupa rarangken -an 
      nu hartina....
      a. tempat         b. jadikeun       c. make        d. parabot
9.   Pilih rarangken -an nu hartina ngabogaan sipat!
      a. gehgeran, borangan, wanian.
      b. bedakan, bajuan, sapuan
      c. reaan, lobaan, opatan.
      d. timbangan, meteran, kiloan
10.  Rarangken keun di handap bener, iwal.....
       a. siapkeun        b. lempengkeun         c. bawakeun           d. bikeun
11.  Rarangken tukang -an bisa ngawangun kecap, iwal.....
       a. tempat                    b. make                  c. bilangan        d. sulur
12.  Rarangken tukang -na nu ngawangun kecap barang nu hartina milik
       nya eta.....
       a. pipina       b. tiluna        c. opat puluhna              d. kabehna
13.  Rarangken tukang -an robah jadi -ana upama dikantetkeun jeung 
       kecap nu....
       a. ngabogaan dua engang         b. ngabogaan ahiran -an jeung eun
       c. ngabogaan opat engang       d. ngabogaan rarangken keun
14.  Di handap conto nu make rarangken tukang -nana, iwal....
       a. tiluanana       b. hareupeunana       c. bawaeunna         d. pipina
15.  Nu ngandung rarangken -nana nya eta.....
       a. duanana, tiluanana           b. bajuna, imahna
       c. alusna, benerna               d. tukaengunana, sagigireunana


16. Wawaran/bewara dina basa Indonesia mah sarua jeung….
      a. pidato                b. pengumuman              c. ceramah         d. hutbah
17. Bedana wawaran jeung biantara nya eta, iwal ….
      a. wawaran mah informasi nu ditepikeunana saeutik.
      b. wawaran mah informasi nu ditepikeunana leuwih loba batan biantara
      c. wawaran mah nu ditepikeunana aya patalina jeung ngaran, waktu, tempat hiji kagiatan.
      d. wawaran mah teu aya materi khusus siga biantara.
18. Diuningakeun ka para siswa rehna pelaksanaan lomba Apresiasi Basa Sastra,Seni  jeung Aksara Sunda baris dilaksanakeun dina dinten Kemis kaping 27 Maret 2011. Eta kagiatan the baris di lakasanakeun di Gedung Serbaguna SMPN 1 Sumber.
       Informasi nu ditepikeun dina beware di luhur nya eta….
a.        

  1. Aya sabaraha kerajaan Islam di tatar Jawa teh?
      2. Naon pangna disebut “Caruban”!  Jelaskeun?
      3. Saha nu mimiti nyebut ngaran Cirebon? Urang mana? 
      4. Saha nu nyebut-nyebut ngaran Carbon?
 5. Naon pangna disebut Pusat jagat?
      6.Sebutkeun sababaraha ngaran Cirebon samemehna?
      7. Naon hartina Grage?
      8. Saha nu ngadegkeun karajaan Pakungwati?
      9. Saha dua tokoh Sentral nu aya patalina jeung Cirebon?
      10. Taun sabarah Sunda kalapa kacangking ku Fatahillah?
      11. Naha Syarif Hidayatullah teu kersaeun ngagentos kalungguhan Bapana? 
      12.   Saha nu putra susuhunan Jati nu ngawasa kasultanan Banten teh?
      13.  Sunan Gunung Jati nyebarkeun Islam ampir…..Jawa Barat
             (memeh banten misah).
      14.   Ti mimiti taun 1678 dibawah perlindungan Banten
             Kasultanan Cirebon kabagi sabaraha bagean?   
      15.   Dicutan tina naon eta bacaan teh? Saha deuih pangarangna?
      16.