Selasa, 04 Oktober 2011

Prediksi MID Semester B. Sunda Kls IX

Prediksi MID Semester Kelas IX 2011

1. Kagiatan biantara nu aya dina Buku paket dilaksanakeun dina kagiatan....
    a. Pasanggiri       b. Paturay tineung       c. hardiknas       d. pentas seni
2. Nurukeun eta biantara pasanggiri nu baris dilaksanekun teh diantarana, iwal....
    a. baris berbaris         b. basket             c. maraton         d. PMR
3. Pasanggiri nu diiluan ku budak lalaku wungku nya eta.....
    a. maraton 8k & maenbal           b. baris berbaris
    c. voli bal                                   d. basket
4. Nu muka kagiatan Pasanggiri teh nyaeta....
    a. Ketua Komite Sekolah             b. Kepala Sakola
    c. Ketua Osis                               d. Pembina Osis
5. Nu biantara nu biantara teh nya eta....
    a. Wawakil panitia                 b. Kepala sakola
    c. Pembina Osis                    d. Guru Olahraga
6.  Hutbah nu aya dina buku paket Galura Basa teh dina raraga ....
     a. Idul Adha          b. Idul Fitri             c. Jumaahan        d. Isro Mi'raj
7.  Maksud nu hayang ditepikeun dina eta hutbah nya eta, iwal....
     a. kasabaran jeung kasatiaan                 b. bela kanu jadi indung jeung anak
     c. kataatan, kataqwaan jeung kaihlasan d. kasehatan jeung kaimanan.
8.  Eusi hutbah kahiji nya eta....
     a. hikmah Idul Qurban                          b. kacindekan Idul Qurban   
     c. dua panutup                                      c. hikmah Idul Fitri
9.  Nu dimaksud biantara teh sarua jeung....
     a. pidua           b. pidato           c. bewara         d. pasanggiri
10. Eusi Hutbah biasana mangrupa, iwal....
      a. nasehat     b. wejangan      c. anjuran           d. pengumuman
11. Hutbah biasana dilaksanekeun di....
      a. masjid          b. kelas           c. aula          d. gor
12. Pek pareuman panon kuring. Ka anjeun angger bae awas. Harti dina basa Indonesana nya eta….
      a. Matikan mataku padamu ku tetap bisa melihat
      b. Tutup telingaku suaramu masih bisa ku dengar
      c. Tanpa kaki ku masih danggup dating padamu.
      d. Tutup mataku padamu ku danggup mendengar
13. Bedana pidato jeung hutbah paling katingali nya eta....
      a. eusina jeung tempatna             b. pesertana
      c. bahasana                                d. carana
14. Hutbah kadua mah biasana eusina mangrupa ....
      a. bubuka                 c. doa, kacindekan jeung panutup
      b. materi  pokok       d. Ajakan pikeun taqwa
15. Di handap istilah-istilah nu hartina ampir sarua jeung biantara nya eta,
       iwal.....
      a. orasi              b. pidato           c. hutbah             d. bewara
16. Harti istilah organisasi di handap bener, iwal....
      a. pupuhu: ketua/pingpinan organisasi   
      b. girang serat/sekretaris: nu ngurus jeung ngatur administrasi organisasi
      c. voting: nangtukeun putusan kucara paloba-loba sora.
      d. ais pangampih: nu ngurus patalina jeung duit organisasi
17. Hujan dicicipta jukut. Bahasa Indonesiana….
      a. Hujan dinanatikan rumput
      b. Hujan diambil rumput
      c. Rumput dinantikan hujan
      d. Hujan diambil rumput
18. Panata harta upama dina bahasa Indonesia mah sarua jeung....
      a. sekretaris           b. ketua         c. bendahara          d. anggota
19. Dina hiji kagiatan pasanggiri biasana aya nu disebut panata calagara.
      Panata calagara hartina....
      a. pangatur acara               b. panitia
      c. dewan juri                     d. notulen
20. Manggih rungsing dina hariring. Upama di bahasa-Indonesia-keun jadi….
      a. menemukan kebahagiaan dalam nyanyian.
      b. menemukan kasih dalam tembang
      c. menemukan resah dalam nyanyian.
      d. menemukan rasa dalam tembang.
21. Nu kudu diperhatikeun dina ngaregepkeun biantara nya eta, iwal....
      a. kudu miboga sikep positif
      b. kudu miboga tindakan nu responsif
      c. cegah kamungkinan nu bisa ngahambat proses ngaregepkeun
      d. perhatikeun audien sejen.
22. Biantara nu eusina nepikeun hiji hal atawa program nu tujuanana
      supaya para pamiarsa ngadukung disebut....
      a. biantara provokatif           b. biantara informatif
      c. biantara profagandais       d. biantara edukatif
23. Biantara nu esuina ngan nepikeun hal ka pamiarsa disebut....
      a. biantara provokatif           b. biantara informatif
      c. biantara profagandais       d. biantara edukatif
24. Kudu miboga sikep positif dina ngaregepkeun biantara,
      maksudna.....
      a. kudu nganggap yen nu biantara teh jalma penting.
      b. kudu nganggap yen nu biantara teh teu penting
      c. kudu nyegah sagala hal nu ngahmbat proses
      d. kudu bisa nyeun ringkesan materi
25. Bagean-bagean surat dinas nya eta….
a.       Kop surat,Titimangsa,alamat surat, eusi surat.
b.      Kop surat, agenda surat, alamat surat, pengirim surat.
c.       Kop surat, alamat surat, eusi surat, pengirim/ nu nulis surat.
d.      Kop surat, titimangsa, agenda surat alamat surat, eusi surat, pengirim/nu nulis surat
26. Mere pertimbangan kana alus henteuna hiji karya bari dibarengan alesan disebut oge….
      a. kriya                  b. kritik                        c. kriteria                     d. karya
27. Di handap sababraha hal nu kudu diperhatikeun dina ngritik hiji karya seni, iwal….
      a. taliti anu lengkep jeung detail karya seni anu rek dikritik.
      b. tulis kakurangan jeung kaleuwihan eta karya seni.
      c. dina mere ajen kudu objektif pisan.
      d. make basa nu kasar.
28. Conto kalimah kritik di handap merenah (bener), iwal ….
      a. eta ukiran kosri teh sae namung kirang rapih dina moles warnana.
      b. gambar pemandangan teh sae tapi gambar gunungna gede teuing teu katigal kesan jauhna.
      c. batik trusmi teh sae variasi ukiranna tapi kirang rapih ngajaitna.
      d. sae nyanyi teh tapi langkung sae teu nyanyi.
29. Eta lukisan teh alus tapi warna gambar gunungna lepat kedahna warna beureum.
      Eta kritikan the kurang alus dina pelebah….
a.       Pujianana         b. alesanana                c. struktur kalimahna      d. gaya basana
30. Sasaruaan surat dinas jeung surat pribadi dinas diantarana nya eta….
      a. sarua make kop surat
      b. sarua bahasana resmi
      c. sarua ngagunakeun bahasa nu baku
      d. sarua make titimangsa
1.  Nu paguneman dina buku paket Galura basa kaca 1 nya eta....
     a. Bagja jeung Ahmad        b. Ganjar jeung Ahmad
     c. Ahmad jeung Soni          d. Ganjar jeung Soni
2.  Tempat gunem caturna di....
     a. sakola                             b. imah
     c. musola                            d. terminal
3.  Eta gunem catur teh dina acara....
     a. perkenalan di sakola anyar       b. perpisahan kelas tilu
     c. kagiatan eskul                          d. di imah
4.  Saha nu diwawancara dina paguneman kaca tilu?
     a. Dr Ropiah         b. Kartika     c. Ahmad          d. Bagja
5.  Tos sabaraha taun Dr Ropiah janten dokter?
      a. dua puluh taun kurang           b. dua puluh taun leuwih
      c. sapuluh taun kurrang             d. dua puluh taun pas
6.   Resep pelajaran naon Ibu Dokter teh....
      a.  biologi            b. fisika            c. kimia           d. bahasa Inggris
7.   Di handap conto rarangken tukang  -an nu hartina tempat , iwal....
      a. timbangan        b. gantungan         c. tikungan          d. luhuran
8.   Kecap bedakan, bajuan, sapuan mangrupa rarangken -an 
      nu hartina....
      a. tempat         b. jadikeun       c. make        d. parabot
9.   Pilih rarangken -an nu hartina ngabogaan sipat!
      a. gehgeran, borangan, wanian.
      b. bedakan, bajuan, sapuan
      c. reaan, lobaan, opatan.
      d. timbangan, meteran, kiloan
10.  Rarangken keun di handap bener, iwal.....
       a. siapkeun        b. lempengkeun         c. bawakeun           d. bikeun
11.  Rarangken tukang -an bisa ngawangun kecap, iwal.....
       a. tempat                    b. make                  c. bilangan        d. sulur
12.  Rarangken tukang -na nu ngawangun kecap barang nu hartina milik
       nya eta.....
       a. pipina       b. tiluna        c. opat puluhna              d. kabehna
13.  Rarangken tukang -an robah jadi -ana upama dikantetkeun jeung 
       kecap nu....
       a. ngabogaan dua engang         b. ngabogaan ahiran -an jeung eun
       c. ngabogaan opat engang       d. ngabogaan rarangken keun
14.  Di handap conto nu make rarangken tukang -nana, iwal....
       a. tiluanana       b. hareupeunana       c. bawaeunna         d. pipina
15.  Nu ngandung rarangken -nana nya eta.....
       a. duanana, tiluanana           b. bajuna, imahna
       c. alusna, benerna               d. tukaengunana, sagigireunana


16. Wawaran/bewara dina basa Indonesia mah sarua jeung….
      a. pidato                b. pengumuman              c. ceramah         d. hutbah
17. Bedana wawaran jeung biantara nya eta, iwal ….
      a. wawaran mah informasi nu ditepikeunana saeutik.
      b. wawaran mah informasi nu ditepikeunana leuwih loba batan biantara
      c. wawaran mah nu ditepikeunana aya patalina jeung ngaran, waktu, tempat hiji kagiatan.
      d. wawaran mah teu aya materi khusus siga biantara.
18. Diuningakeun ka para siswa rehna pelaksanaan lomba Apresiasi Basa Sastra,Seni  jeung Aksara Sunda baris dilaksanakeun dina dinten Kemis kaping 27 Maret 2011. Eta kagiatan the baris di lakasanakeun di Gedung Serbaguna SMPN 1 Sumber.
       Informasi nu ditepikeun dina beware di luhur nya eta….
a.        

  1. Aya sabaraha kerajaan Islam di tatar Jawa teh?
      2. Naon pangna disebut “Caruban”!  Jelaskeun?
      3. Saha nu mimiti nyebut ngaran Cirebon? Urang mana? 
      4. Saha nu nyebut-nyebut ngaran Carbon?
 5. Naon pangna disebut Pusat jagat?
      6.Sebutkeun sababaraha ngaran Cirebon samemehna?
      7. Naon hartina Grage?
      8. Saha nu ngadegkeun karajaan Pakungwati?
      9. Saha dua tokoh Sentral nu aya patalina jeung Cirebon?
      10. Taun sabarah Sunda kalapa kacangking ku Fatahillah?
      11. Naha Syarif Hidayatullah teu kersaeun ngagentos kalungguhan Bapana? 
      12.   Saha nu putra susuhunan Jati nu ngawasa kasultanan Banten teh?
      13.  Sunan Gunung Jati nyebarkeun Islam ampir…..Jawa Barat
             (memeh banten misah).
      14.   Ti mimiti taun 1678 dibawah perlindungan Banten
             Kasultanan Cirebon kabagi sabaraha bagean?   
      15.   Dicutan tina naon eta bacaan teh? Saha deuih pangarangna?
      16. 


Tidak ada komentar:

Posting Komentar