Kamis, 19 Januari 2012

Tugas untuk kelas VII-C dan VII-H Materi Sajak

DHUHA
karya: Miati Suci
Nalika srangenge meletekeun
simpe
Peuting nu sepi jempling
Nalika angin nepikeun harewos
seungit kembang-kembang ti
Syurga

Ya Allah, Anjeung tos nyawiskeun
Al-Kautsar;
Nu lumungsur ti langit, nu kaluar
ti garbana bumi

Lungsur-langsarkeun, ka abdi
nu miati anugrah suci
sapertos anjeun tos miasih
ka sing sakur jalmi solih, amiin

Kerjakeun latihan di handap dina kertas salambar, bere ngaran kelas jeung nomor absen!
1. Tarjamahkeun eta sajak teh kana bahasa Indonesia!
2. Naon tema eta sajak?
3. Naon amanat nu hayang ditepikeun ku panyajak ka nu maca?
4. Perasaan kumaha nu karasa ku hidep (kamu) sanggeus maca eta sajak?
5. Caritakeun naon eusi paragrap hiji, dua, jeung tilu!


Selamat mengerjakan!
Ihers
Tidak ada komentar:

Posting Komentar