Senin, 21 Mei 2012


ULANGAN MID SEMESTER KELAS VII
Materi: Maca Dongeng, Nulis Sajak, Tokoh Idola,  Maca Carpon, Nulis Bahasan,Nelepon, Paguneman
Jawab Pananya di handap kalawan bener!
1.         “Hoyah, baraya,wah.... ! euleuh jelema paeh  nangtung, gening. Na aing make sieun ku nu paeh”. Ngomongna kitu bari ngadeukeutan.
“Peucang teh meni jengke. Dijejek siah ku aing. Ngageureuwas...”
Bebegig teh disepak. Pel sukuna napel kana leugeut.
Disangka naon bebegig ku sakadang peucang nurutkeun eta cutatan wacana di luhur teh?
a.       Jelema paeh nangtung
b.      Bebegig di sawah
c.       Jelema hirup
d.      Manuk
2.         Ieu di handap kaasup rarangken tengah -ar- , iwal.....
a.       Barared               b. aramis              c. umamis            d. Arateul
3.         Kecap satria lamun dirarangkenan  -in-  jadi....
a.       Santria                 b. insatria            c. sinatria             d.santiria
4.         Lungsur-langsarkeun, ka abdi
Nu miati anugrah suci,
Sapertos Anjeun tos miasih
Ka sing sakur jalmi solih
Kecap miasih dina kalimah di luhur  sarua jeung....
a.       Memberi            b. mengasihi                      c. meminta                         mematuhi
5.         Eta sajak teh karangan....
a.       Miati Suci                           b. Yus Rusyana                  c. Wahyu Wibisana          d. Godi Suarna
6.         Salila masih  gede tanaga, jeung salila masih keneh bisa napas, salila masih keneh aya kasempetan. Hayu urang jaga babarengan titinggal ti karuhun ulah nepi ka tumpur.
Eta kalimah teh  ngandung gaya bahasa....
a.       Litotes                 b. hiperbola                        c. repetisi            d. Metanomia
7.         Jalma nu bisa dijadikeun tuladan dina sepak terjangna sapopoe, boh dina wawanen, prestasi, kaunggulan, kaistimewaan, jeung kahadeanana biasa disebut....
a.       Tokoh masyarakat                          c. selebriti
b.      Tokoh idola                                       d. Artis
8.         Ieu di handap kaasup kecap serepan tina bahasa Inggris, iwal....
a.       Televis                 b. donat               c. dokar                                d. Agresi
9.          Kecap elmu asalna tina basa....
a.       Arab                     b. Inggris              c. Belanda           d. Malayu
10.     Nu dimaksud latar dina carpon nya eta, iwal....
a.       Nu aya patalina jeung tempat
b.      Nu aya patalina jeung waktu
c.       Nu aya patalina jeung kaaayaan
d.      Nu aya patalina jeung runtuyan kajadian

11.     Kecap reret lamun dirarangkenan nasal (N) jadi....
a.       Ngreret               b. ngareret         c. meleret           d. Nyeleret
12.     Karangan nu eusina medar hiji hal boh barang atawa kadaharan disebut karangan....
a.       artikel                  b. essay                                c. bahasan           d. Fiksi
13.     Di handap lengkah-lengkah nyieun karangan bahasan “Nyieun Kecap”nu bener, iwal....
a.       Naon nu dimaksud kecap, gunana kecap, bahan poko, ahir atawa pengemasan, tahap proses ngolah bahan.
b.      Gunana kecap, Naon nu dimaksud kecap,  bahan poko, tahap proses ngolah bahan, tahap ahir atawa pengemasan.
c.       Bahan poko, Naon nu dimaksud kecap, gunana kecap, , tahap proses ngolah bahan, tahap ahir atawa pengemasan.
d.      Naon nu dimaksud kecap, gunana kecap, bahan poko, tahap proses ngolah bahan, tahap ahir atawa pengemasan.
14.     Nia                :Halo, wilujeng sonten! Leres ieu nomer 2450012?
Ibuna Ita     :........................................
a.       Bener pisan jeung saha ieu?
b.      Wilujeng sonten. Leres pisan. Sareng saha ieu?
c.       Wilujeng sonten. Bener. Saha ieu teh?
d.      Wilujeng sore. Leres pisan . Saha ari maneh?
15.     Harti istilah tehnologi informasi di handap bener, iwal....
a.       Modem= alat leutik misah tina komputer piekun nyambungkeun ka internet
b.      Mouse= alat leutik siga beurit bagian tina komputer/laptop pikeun ngatur/ngagerakeun cursor.
c.       Plash disk= alat leutik misah tina komputer gunana pikeun nyimpen data
d.      Hard disk= alat leutik misah tina komputer gunana pikeun nyimpen data
16.     Video call dina facebook gunana pikeun.....
a.       Chatingan         
b.      Nelepon bari bisa adu hareupan (face to face)
c.       Nyieun status
d.      Nyieun artikel
17.     Blogs dina internet pungsi utamana pikeun....
a.       Mere informasi nu mangrupa artikel, iklan atawa naon bae ngaliwatan akun google.
b.      Komunikasi siga jejaring sosial.
c.       Chatingan.
d.      Silih kirim email.
18.     Di handap kaasup istilah tehnologi informasi, iwal....
a.       Internet              b. facebook        d. Blogs                                d. Traktor
19.     Pilih nu kaasup intransitif!
a.       Aya tabrakan di jalan tol.
b.      Nu kacilakaan dibawa ka rumah sakit
c.       Eta budak teh ceurik bae
d.      Patugas patroli nulungan nu tabrakan di jalan tol.
20.     Puseur gempa lini teh di Samudra Hindia. Eta kalimah teh kaasup kalimah....
a.       Transitif              b. intransitif                        c. pasif                  d. Resiprokatif

Tidak ada komentar:

Posting Komentar