Senin, 04 Juni 2012

Dongeng Putri Panguragan (Putri Gandsari)


PUTRI PANGURAGAN

Kacaritakeun Ki Pendeta Selapadan boga anak ngaranna Putri Panguragan. Ieu Putri teh ceuk sawareh masih katurunan ti Syeh Quro (Guru ngaji di Karawang). Kacarioskeun Putri Panguragan tos yuswa 15 taun. Anjeunna pernah pendak jeung Sunan Gunung Jati. Sunan Gunaung jati pernah nyebatkeun yen Putri Panguragan bakal jadi wali wanoja nu gagah perkasa bisa ngelehkeun kaum lalaki. Eta hal teh kabuktian kasaktian ieu putri bener-bener teu aya tandingna. Nepi ka kasaktianana jadi mashur ka pelosok bumi. Para gegeden seueur nu kataji salian ku kasaktianana oge katarik ku kageulisan ieu wanoja. Eta putri teh mashur oge kalawan ngaran Putri Ganda Sari.
   Dina kanyataan kitu ahirna Pendeta Selapadan ngayakeun saembara kieu eusi sayemabrana:
“Di embarakeun kasakumna para gegeden atawa pamuda ti katurunan mana wae boh nu beunghar atawa nu malarat nu boga niat hayang jadi salaki anak kula. Kudu bisa ngelehkeun kasaktianana.” Kitu ceuk Pendeta Seladapan.
Kocapkeun 25 gegeden geus daptar pikeun ngilu tanding seja rek marebutkeun hate Putri Panguragan. Putri panguragan geus siap dipakalangan seja tanding jeung nu milu sayembara. Bari tatandang anjeunna cacarita:
“Hey para tamu undangan singsaha wae nu boga niat hayang jadi salaki kuring. Sok maju kahareup tong ngaku lalaki lamun teu bisa ngelehkeun kuring.”
Ngadenge omongan kitu Ki Gede Plered asa panas hatena sarta langsung maju pangheulana: ‘Nyai geulis calon bojo akang sambat ieu akang” Bari nyuruntul rek nangkep Putri Panguragan. Tapi Kalawan gesit putri Panguragan nyingcet sarta ngabelesat ngapung. Ki Gede Plered labuh  nyungseb.
Nyusul Ki Gede Plumbon nyoba ngarayu ku imut ngagupaykeun leungeun bari cumarita: “Duh, Putri geulis sok  geura turun ieu akang kacida pisan  micinta anjeun”  Kitu ceuk Ki Gede Plumbon. Terus ngarayu make wangsalan basa Cirebon. Ahirna Putri turun nyampeurkeun ka Ki Gede Plumbon. Nyaho Putri turun Ki Gede Plumbon langsung nyerang tapi harita keneh disepak sarta langsung nyuksruk. Ti saprak kajadian kitu Ki Gede Plumbon pesen ka anak incuna sangkan ulah sare nyungseb.
Bari melesat Putri Pangarugan neunggeul Ki Ujung Gebang nepi ka teu walakaya. Datang Ki Gede Sindang Garu nyoba deui ngarayu ku kekecapan nu lemah lembut. Sanggeus kitu Putri Panguragan lumpat ka jero kebon di hiji desa, sakabeh tatangkalan nu kasabet ku putri dadak sakala jadi seungit. Nya nelah eta desa teh desa Wanasari, sedengkeun Nyi Putri oge nelah Nyi Gandasari.
Teu sawatara lilana datang Pamuda nu hiji Indrakusumah ti Indramayu nu hiji deui Ki Supetak ti sebrang nya eta daerah Campa. Tapi duanana ge teter teu aya nu waluya. Indrakusumah balik deui ka daerah asalna. Sedengkeun Ki Supetak ngunclungkeun maneh ka walungan Condong. Ceuk beja robah jadi buaya. Eta daerah teh nelah daerah Kapetakan ayeuna.
Putri Panguragan alias Gandasari balik deui ka tempat pakalangan. Harita geus aya Syarif Syam ti nagara Siria. Maksud Syarif Syam ka Cirebon lain rek tarung jeung Gandasari tapi rek nepungan Sunan Cirebon. Sabab ceuk pituduh ti guruna yen Sunan Cirebon nu bakal bisa motong buuk manehna nu siga kawat. Syeh Syam jadi cikal bakal ngaran daerah Karanggetas. Dicokot tina tempat kajadian dicukurna Syarif Syam atawa Seh Magelung. Ceuk para luluhur Cirebon jaman baheula nyebutkeun Singsaha-saha jalma nu rek niat jahat ka Cirebon bakal gagal sanggeus ngaliwat Karanggetas nya eta daerah dimana buuk Seh Magelung dikubur dihandapeun tangkal asem.
Ujaring carita Syarif Syam jeung Gandasari tarung. Sakumaha biasa Putri nu susumbar ngajak tarung ka Syarif Syam. Dina eta pertarungan Syarif Syam pendak jeung Kangjeng Sunan Cirebon. Anjeuna cumarita:
“Duh, Hapunten Kangjeng Sunan rumaos sim kuring teu sopan ka Pan Jenengan.”
            “Teu nanaon Ki sanak. Ku kula dihampura. Naha aya naon anjeun jauh-jauh ti nagari sebrang datang ka Cirebon.
Ahirna Syarif Syam terus terang yen hayang panggih jeung Kangjeng Sunan. Kitu deui geus katarik asamara ku Kageulisan jeung kagagahan Putri Panguragan alias Gandasari. Syeh Syam terus terang hayang ngalamar ngajadikeun Gandasari minangka calon Pendamping hirupna.

                            (tina buku Perjuangan Wali Sanga Babad Cirebon (Pasundan) kenging H.Mahud Rais)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar