Senin, 04 Juni 2012

Prediksi UKK


Pilih jawaban nu dianggap aling bener!
Pikeun no 1 jeung 2
Kecap mangrupa bahan kadaharan tambahan has Indonesia. Kecap nya eta samara dapur atawa penyedap rasa nu mangrupa cairan warna hideung nu rasana amis atawa asin. Bahan dasar nyieun kecap umumna kadele hideung. Tapi aya oge kecap nu dijieun tina cai kalapa nu umumna rasana asin. Kecap amis biasana kentel jeung dijieunna tina kadele make campuran uyah nu leuwih loba. Loba kadaharan Indonesia nu make kecap, di antarana tahu gejrot, semur, gado-gado, jeung nu sejenna.
1.         Nilik bentuk jeung eusina eta cutatan paragraf di luhur teh kaasup kana karangan....
a.    Essay    
b.    Artikel
c.     Bahasan
d.    Argumentasi
2.         Di handap kadaharan-kadaharan Indonesia nu make kecap nurutkeun wacana di luhur, iwal....
a.    Tahu gejrot
b.    Gado-gado
c.     Sangu goreng
d.    Semur
Pikeun nomer 3 jeung 4
Laahawla ... gerentes hate. Kapan saur Aa Gym oge, “Luruskan niat, sampurnakeun ihtiar, “teh “kunci kaberhasilan”.
Dinten anu dianti-anti teh tos aya payuneun. Dinten Senen abdi dijajap ku Bapa Kepala Sakola bade ngabantun rapot sareng hasil ujian kanggo ka SMP.
Kacida bingahna hate abdi. Mamah, Bapa sareng pun adi tangtos ngariring bingah kagungan putra anu kacida bageur, pinter sareng soleh deuih, hehehe....! Apan saur Aa Gym oge . Teu weleh  kenging sombong, nya/ Punten awahing ku bunga. Teu weleh emut kana piwuruk guru ngaos, “Lamun uranghayang tinekanan boh dina perkara nyiar tarekah jeung sajabana, koncina ngan hiji nya eta usaha anu kudu dibarengan ngadu’a. Usaha tanpa ngadua, bohong. Lantaran dina hiji hadis kaunggel: Manjadda wajadda. Lamun keyeng tangtu pareng.
3.         Lamun nilik palakuna point of view dina eta cutatan carpon nya eta ngagunakeun cara....
a.     Jalma kahiji        
b.    Jalma kadua
c.Jalma katilu
d.    Campuran
4.         Nurutkeun cutatan carpon di luhur jalma nu didolakeun ku tokoh nya eta....
a.    Indungna
b.    Bapana
c.     Aa Gym
d.    Bapa Kepala Sakola5.         “Hoyah, baraya,wah.... ! euleuh jelema paeh  nangtung, gening. Na aing make sieun ku nu paeh”. Ngomongna kitu bari ngadeukeutan.
“Peucang teh meni jengke. Dijejek siah ku aing. Ngageureuwas...”
Bebegig teh disepak. Pel sukuna napel kana leugeut.
Disangka naon bebegig ku sakadang peucang nurutkeun eta cutatan wacana di luhur teh?
a.       jelema paeh nangtung
b.      bebegig di sawah
c.       jelema hirup
d.      manuk
6.         Ieu di handap kaasup rarangken tengah -ar- , iwal.....
a.       barared              
b.      aramis
c.       umamis              
d.      arateul
7.         Kecap satria lamun dirarangkenan  -in-  jadi....
a.       santria                
b.      insatria               
c.       sinatria               
d.      santiria
8.         Lungsur-langsarkeun, ka abdi
Nu miati anugrah suci,
Sapertos Anjeun tos miasih
Ka sing sakur jalmi solih
Kecap miasih dina kalimah di luhur  sarua jeung....
a.       memberi           
b.      mengasihi                         
c.       meminta                           
d.      mematuhi
9.         Eta sajak teh karangan....
a.       Miati Suci                          
b.      Yus Rusyana                     
c.       Wahyu Wibisana            
d.      Godi Suarna
10.     Salila masih  gede tanaga, jeung salila masih keneh bisa napas, salila masih keneh aya kasempetan. Hayu urang jaga babarengan titinggal ti karuhun ulah nepi ka tumpur.
Eta kalimah teh  ngandung gaya bahasa....
a.       Litotes                
b.      hiperbola                          
c.       repetisi              
d.      Metanomia11.     Jalma nu bisa dijadikeun tuladan dina sepak terjangna sapopoe, boh dina wawanen, prestasi, kaunggulan, kaistimewaan, jeung kahadeanana biasa disebut....
a.       tokoh masyarakat                         
b.      selebriti
c.       tokoh idola                                       
d.      artis
12.     Ieu di handap kaasup kecap serepan tina bahasa Inggris, iwal....
a.       televisi                               
b.      donat  
c.       dokar                  
d.      agresi
13.      Kecap elmu asalna tina basa....
a.       Arab                    
b.      Inggris
c.       Belanda             
d.      Malayu
14.     Nu dimaksud latar dina carpon nya eta, iwal....
a.       Nu aya patalina jeung tempat
b.      Nu aya patalina jeung waktu
c.       Nu aya patalina jeung kaaayaan
d.      Nu aya patalina jeung runtuyan kajadian
15.     Kecap reret lamun dirarangkenan nasal (N) jadi....
a.       ngreret              
b.      ngareret            
c.       meleret             
d.      nyeleret
16.     Karangan nu eusina medar hiji hal boh barang atawa kadaharan disebut karangan....
a.       artikel                 
b.      essay                  
c.       bahasan             
d.      Fiksi
17.     Di handap lengkah-lengkah nyieun karangan bahasan “Nyieun Kecap”nu bener, iwal....
a.       Naon nu dimaksud kecap, gunana kecap, bahan poko, ahir atawa pengemasan, tahap proses ngolah bahan.
b.      Gunana kecap, Naon nu dimaksud kecap,  bahan poko, tahap proses ngolah bahan, tahap ahir atawa pengemasan.
c.       Bahan poko, Naon nu dimaksud kecap, gunana kecap, , tahap proses ngolah bahan, tahap ahir atawa pengemasan.
d.      Naon nu dimaksud kecap, gunana kecap, bahan poko, tahap proses ngolah bahan, tahap ahir atawa pengemasan.18.     Nia                :Halo, wilujeng sonten! Leres ieu nomer 2450012?
Ibuna Ita     :........................................
a.       Bener pisan jeung saha ieu?
b.      Wilujeng sonten. Leres pisan. Sareng saha ieu?
c.       Wilujeng sonten. Bener. Saha ieu teh?
d.      Wilujeng sore. Leres pisan . Saha ari maneh?
19.     Harti istilah tehnologi informasi di handap bener, iwal....
a.       Modem= alat leutik misah tina komputer piekun nyambungkeun ka internet
b.      Mouse= alat leutik siga beurit bagian tina komputer/laptop pikeun ngatur/ngagerakeun cursor.
c.       Plash disk= alat leutik misah tina komputer gunana pikeun nyimpen data
d.      Hard disk= alat leutik misah tina komputer gunana pikeun nyimpen data
20.     Video call dina facebook gunana pikeun.....
a.       Chatingan         
b.      Nelepon bari bisa adu hareupan (face to face)
c.       Nyieun status
d.      Nyieun artikel
21.     Blogs dina internet pungsi utamana pikeun....
a.       Mere informasi nu mangrupa artikel, iklan atawa naon bae ngaliwatan akun google.
b.      Komunikasi siga jejaring sosial.
c.       Chatingan.
d.      Silih kirim email.
22.     Di handap kaasup istilah tehnologi informasi, iwal....
a.       Internet             
b.      facebook           
c.       Blogs                   
d.      Traktor
23.     Pilih nu kaasup intransitif!
a.       Aya tabrakan di jalan tol.
b.      Nu kacilakaan dibawa ka rumah sakit
c.       Eta budak teh ceurik bae
d.      Patugas patroli nulungan nu tabrakan di jalan tol.
24.     Puseur gempa lini teh di Samudra Hindia. Eta kalimah teh kaasup kalimah....
a.       transitif              
b.      intransitif                          
c.       pasif                    
d.      resiprokatif
25.     Di handap ciri-ciri sajak, iwal....
a.         ayana pada-pada
b.         aya rima
c.          aya diksi
d.         point of view


26.     Nu kaasup judul dongeng parabel nya eta....
a.         Nyi Roro Kidul
b.         Si Kabayan
c.          Sakadang Buaya jeung Uncal
d.         Prabu Siliwangi
27.     Pilih nu kaasup dongeng sasakala!
a.         Tangkuban Parahu
b.         Si Kabayan
c.          Prabu Siliwangi
d.         Babad Cirebon
28.     Harti istilah di handap bener, iwal....
a.         latar: patalina jeung tempat, waktu jeung kaayaan
b.         galur: runtuyan  kajadian nu disusun nurutkeun urutan kajadian, maju atawa mundur
c.          amanat: pesan nu hayang ditepikeun ku pangarang ngaliwatan eta carita
d.         gaya basa: kumaha pangarang nempatkeun dirina sabage saha.
29.     Karangan nu ngagunakeun kekecapan minangka mediana biasana aya rima,ritma, diksi disebut....
a.       pupuh
b.       sajak
c.       pupujian
d.      guguritan
30.     Di handap  aspek nu diajen dina maca sajak nya eta....
a.       Lapal, artikulasi, karakterisasi, gerak
b.      Lapal, point of view, wirahma, gerakan
c.       Lapal, intonasi, ekspresi, wirahma
d.      Lapal, intonasi, gerak, sikep
31.     Harti istilah kasenian di handap bener, iwal ....
a.       Nyanggi: ngarang lagu
b.      Ngadangding: nyusun karangan make patokan pupuh
c.       Tembang: basa dangdingan make aturan pupuh.
d.      Kliningan: wangun tembang make lalaguan di antarana pupuh Kinanti, Sinom jsb.
32.     Sandiwara/seni drama anu make gerak tari disebut....
a.       Siger
b.      Gondang
c.       Drama
d.      Sendratari
33.     Kecap-kecap pinilih nu dipake dina tembang/kawih nya eta....
a.       Tembang
b.      Rumpaka
c.       Kawih
d.      Serat kanayagan
34.     Milih anu pinunjul atawa juara disebut  oge....
a.       Panata calagara
b.      Pasanggiri
c.       girang pangajen
d.      serat kanayagan
35.     Di handap ciri-ciri dongeng, iwal....
a.       Loba unsur nu teu asup akal
b.      Teu aya nu ngarangna (anonim)
c.       Karangan non fiksi
d.      Sumebarna lisan
36.     Pamingpin juru sinden jeung pamingpin nayaga disebut...
a.       Serat salira
b.      Serat kanayagan
c.       Lurah  sekar
d.      Siger
37.     Alat musik tradisional Sunda angklung cara maenkeunana nya eta....
a.       ditakol
b.      dioyagkeun
c.       digesek
d.      ditiup
38.     Ulah sok unggah adat hirup  teh, najan urang geus boga pangkat. Harti babasan nu dicitak miring nya eta....
a.       Sopan jeung salawasna ngajenan batur.
b.      Robah sikep jadi ngarasa diri leuwih luhur.
c.       Teu bisa ngagenahkeun hate batur.
d.      Pengkuh nyepeng omongan/keukeuh.
39.     Pagawean poko ditinggalkeun, sabab kabengbat ku pagawean sejen anu kurang penting. Mangrupa harti tina paribasa....
a.       Nyair hurang meunang kancra
b.      Monyet ngagugulung kalapa
c.       Mesek kalapa ku jara
d.      Cul dog dog tinggal igel

40. Alat musik khas Cirebon digigir ngarana....
a. kendang
b. genjring
c. kulanter
d. bedug
41. Pucuk awi pating garupay ngagupauyan nu rek marangkat. Kaasup kana gaya basa....
a.       repetisi (mindoan)
b.      hiperbol (mijalma)
c.       metapora (ngupamakeun)
d.      litotes (ngasor)42.  Gambar alat musik nu pangleutikna digigir ngarana....
a.       kendang
b.      gemyung
c.       genjring
d.      kulanter
42.  Teh Yola mah jalmina handap asor matak kapilih jadi ketua osis SMP Negeri 1 Sumber. Handap asor hartina....
a.       darehdeh someah, teu kucem
b.      sombong
c.       sopan jeung salawasna ngajenan batur
d.      teu bisa ngagenahkeun hate batur
43. Sakitu jeung dulu meni unggal poe parasea bae. Luyu jeung paribasa....
a.       kawas anjing jeung ucing
b.      kawas monyet jeung kuya
c.       kawas ihape hayam ka heulang
d.      kawas mesek kalapa ku jara
44. Dadan jeung Duden ngomongna haharewosan. Haharewosan hartina....
a.       ngomong tarik
b.      ngomong laun ngan kadenge ku duaan
c.       ngomong jero hate
d.      ngomong cocorowokan
45.  Di handap hal nu kurang sopan dina nelepon, nya eta....
a.       nyarita saperluna
b.      make basa nu lemes/ragam hormat
c.       ngucapekeun salam
d.      ngomong make nada teugeug/kaku/teu make lentong
46.   Lamun dina basa indonesia predikat, ari dina  basa Sunda mah disebutna....
a.       jejer
b.      panglaku
c.       caritaan
d.      panglengkep
47.   Pilih kecap serepan nu asalna tina basa Portugis!
a.       agresi
b.      dadu
c.       dikir
d.      tipi
48.   Di handap kaasup dongeng-dongeng/babad nu aya di Cirebon iwal....
a.       sasakala watubelah
b.      sasakala situ patok
c.       Putri Ong Tien
d.      Situ Bagendit
49.   Wirahma dina maca sajak lamun dina basa Indonesai mah sarua jeung....
a.       jeda
b.      artikulasi  
c.       lapal
d.      ekspresi
50.   Pangeran Cakrabuana, Syeh Nurjati, Prabusiliwangi, jrrd. Kaasup jenis dongeng....
a.       pabel
b.      sasakala 
c.       mite
d.      sage

Tidak ada komentar:

Posting Komentar