Rabu, 01 Agustus 2012

Tugas Untuk kelas 9 materi Rarangken (Gapura Basa kc 20-21)


            1.      Rarangken hareup ba- miboga fungsi ngawangun kecap pagawean aktif anu ngandung harti 
                  ‘ngalakukeun’, aya dina kecap....
a.       balayar                  
b.      bagea                    
c.       bantuan    
d.      bangkrut
            2.   Baheula mah ti Bandung ka Jakarta teh sok badarat wae.  Badarat hartina....
a.  naek kandaran darat
b.  leumpang teu make kendaraan
c.  naek kandaraan udara
d.  naek kandaraan laut
      3.   Rarangken  hareup per- nu mibanda fungsi jeung harti anu  jadi..., nya eta....
           a. pertanda
           b. perbawa
           c. perceka
           d. perlambang
      4.  Perbawa jalma pinter sok tara loba carita. Kecap perbawa dina eta kalimah ngandung harti....
            a.  sipat alus nu di bawa ti lahir
            b. sipat goreng nu dibawa ti lahir
            c. sipat pupujieun nu dibawa ti lahir
            d. sipat loba omong
       5.  Di      d. handap conto rarangken  sang-, iwal
            a. nyanghareup           
b. nyangigir
c. nyanghulu
d. nyapu
       6.  Kecap nu bisa mandeg mandiri sanggeus sanggeus ngaliwatan proses morfologis.  (dirarangkenan, dirajek atawa dikantetkeun disebut....
            a. cakal
            b. fonem
            c. morfem
          d. morfem
      7.  1) Imah Wendy mah nyanghareup ngetan.
           2) Budak teh geus bisa nyangigir.
           3) Kasampak Mang Oding keur nyanghunjar di ruang keluarga.
           4) Ucing angora mah  teu beukieun nyanghulu.
           Kalimah nu kurang merenah di luhur nya eta....
a.       1,2 jeung 3
b.      1 jeung 2
c.       opat wungkul
d.      tilu wungkul
       8.  Rarangken hareup ting/pating nu miboga fungsi ngawangun kecap pagawean nu hartina loba nu ngalakukeun aya dina conto kalimah....
            a. Anu lalajo maen bal patingjorowok di sisi lapang.
            b. kingkilaban patingburinyay di langit.
            c. Ngadenge omonganana mani patingseredet kana hate.
            d. Omabak Pngandaran patingjelegur seah jeung soara angin laut.
        9.  Di handap rarangken pating/ting  nu ngawangun kecap sipat, iwal....
             a. patingpuringkak
             b. tingkaretip
             c. tingburinyay
             d. tingcikikik
       10. Pilih kalimah nu make rarangken ting/pating nu larapna dina kalimah salah!
             a. Barudak kelas salapan patingjarerit waktu disingsieunan ku hileud.
             b. Tong patingcerewet kitu atuh di kelas teh!
             c. Bentang di langit patingkaretip matak waas nu nenjo.
             d. Lebu teh patingburudul lantaran katebak angin.

Wilujeng Midamel


       
 
           

Tidak ada komentar:

Posting Komentar