Rabu, 21 November 2012

Nak Nezas Bertanya Pa Ihers Menjawab


NAK NEZAS nanya Pa Ihers Ngajawab
Kumaha cara nyieun kalimah make babasan “ngabudi ucing”?
Jawab:
Ulah sok ngabudi ucing ari jadi budak sok dipingewa batur.
Naon nu dimaksud kalimah langsung jeung teu langsung?
Jawab:
Kalimah langsung nya eta kalimah nu diucapkeun langsung ku panyatur (pembicara) kalimah langsung biasana dicirian ku pananda kutip.
Tingali conto di handap!
“Him, pangnyokotkeun kapur di TU?” ceuk Pa Enggun ka Ibrahim
Sedengkeun kalimah teu langsung nya eta kalimah nu eusina nyaritkeun deui. Biasana mangrupa kalimah wawaran atawa berita.
Tingali conto!
Pa Enggun nitah ka Ibrahim sangkan mangnyokotekeun kapur di TU.
Naon nu dimaksud kalimah ngantet?
Jawab
Kalimah ngantet nya eta gabungan dua kalimah atawa leuwih. Upama duanana mangrupa kalimah inti (lulugu) eta kalimah teh disebut kalimah ngantet satata (Majemuk setara). Sedengkeun upama eta kalimah teh diwangun ku dua kalimah inti jeung kalimah seler (kalimah hasil perluasan) eta kalimah teh disebut kalimah seler sumeler (majemuk bertingkat.
Ilikan conto!
Ngantet Satata: “Adina pinter tapi lanceukna mah kurang pinter.
Ngantet Seler sumeler atawa teu satata: “Basa kuring datang, Manehna keur ka Jakarta.
Naon bedana artikel jeung bahasan?
Jawab:
Artkel wangun karangan ilmiah nu miboga sipat ngajak kanu maca pikeun ngilu mikiran solusi tina permasalahan nu dipedar.
Sedengkeun bahasan mah teu nepi ka ngajak nu maca mikiran permasalahan nu dipedar ngan ukur medar hiji proses.
Naon nu dimaksud atikan
Jawab: Bahasa Indonesiana sarua jeung Pendidikan.
Naon nu dimaksud kalimah refleksif?
Jawab:
Kalimah nu jejerna ngalakukeun pagawean keur ka diri sorangan.
Tingali conto kalimahna!
Si Sarkem ngunclungkeun maneh di jambatan. (menceburkan diri)
Kuring sibeungeut ku cai kalapa. (membasuh muka)
Naon deuih nu dimaksud kalimah resiprokatif?
Jawab:
Kalimah nu predikatna nuduhkeun pagawean nu silih bales.
Tingali conto!
Jang Mugni silihciwit jeung Si Januar nepi careurik duanana
Kumaha lengkah-lengka upama urang rek biantara teh?
Jawab:
Analisis audien jeung kaayaan sabudeureun maksudna ngaluyukeun kekecapan jeung daya tangkep pamirsa (audiens). Kolot, budak, atawa rumaja. Lulusan SD, SMP, SMA atawa paguron luhur (perguruan tinggi)
Nyiapkeun bahan
Nyusun raraga/kerangka pidato (biantara)
Ngalatih sora sangkan bea, eces, tur bentes.
Kumaha  conto paribahasa nu nitak ngalakukeun kahadean.
Jawab:
Contona paribasa “Kudu landung kandungan laer asian” (kudu bijaksana upama nyeiun hiiji kaputusan atawa tinimbangan.
“ Kudu silih asah, silih asih jeung silih asuh” (kudu saling menasehati/memberi ilmu, saling mengasihi, jeung silih talingakeun silih perhatikeun)
Naon nu dimaksud biantara teh?
Jawab:
Biantara nya eta sarua jeung pidato medar/cacarita nngeunaan  hiji pasualan di hareupeun jalma rea.
“Kajeun atuh rek nitah batur bae, tapi bantuan pangneukteukeun. Ari ngagorengna mah engke wae ku ema?
Naon maksud eta kutipan teh?
Jawab:
“Biarin nanti mau menyuruh orang lain saja. Tapi tolng bantu memotong-motongnya. Kalau menggorengnya nanati saja sama Emak.
Bahasa dina surat resmi teh kudu kumaha?
Jawab:
Kudu ngagunakeun bahasa nu baku/resmi ragam hormat. Lamun eta surat ti intansi ka intansi kudu make kop jeung nomer surat.
Bagean pangleutikna dina babak drama teh naon/
Jawab:
Adegan
Kumaha balukarna lamun khutbah teh teu nyambung jeung anu ngabandungan
Jawab:
Bakal matak bosen nu ngadenge, salah penapsiran/persepsi/paham.
Naon hartina nepotisme?
Jawab:
Nepotisme nya eta nempatkeun hiji jalma lain karna kaahliannana tapi karna aya kadeukeutan boh biologis, sosial, psikologis, ideologis.
Mangsa rumaja teh disbut mangsa transisi maksuna naon?
Jawab:
Mangsa rumaja disebut mangsa transisi lantaran dina mangsa ieu pisan cobaan datang teu eureun-eureun.
Bagean gede tina drama nya eta?
Jawab:
Episode

Tidak ada komentar:

Posting Komentar