Selasa, 19 Februari 2013

Tugas 2 Kelas 8


a. Kotak Jawaban
    
    T    A    N    J    U    N    G    J    U    N    G    K    R    A    N    G     G    G     L    L       

    E    U    U    O    K    K    T    E    G    A    L    A    N    R    K    E     B    O    E    I    

    P    E    T    X     T    E    T    E    L     A    R    I    D    O    E     B    S    Y    U    A 
   
    I     A    G    U    J     A    C    M   O    M    O   N   G   G    O    R    T    P    W    N

    S    G    S    P    G     P     L    N    F     R    Q   X   X    J    U    N    Q   H     I      G

    W   Z   O    O    A    A    A    A    P     O    K   B   A    N   G    A    W    A    N    A

     I    J    V    Y    M     K   N    Z    G     R    L    O    V    C   S    S      I     T    U    N

    R    D    L    U    A    A    F    G    S    A     E    B    Q    T   W   A     A    O    G    G

    I     R    E    B   W    P    N    E    U    H    M    O    Y    V    A   M    B    W    Q    I

    N    R    A   O   E     P    E    G    B    N    B     J     Y    G    H    P     D    A     A    N

    G    B    Y    N    A    R    A    I     K    B    U    O     P    D    A    A    E    V    N    H

    A    K    V    R    A    O    P    S    A    T    R    N    O     Y    N    L    P    R     X    G

    Q    K    A    K    L    A    M    P    I     N    G     G   G    D    G    A    A    B    Q    M

    A    U    C    E    T    E    L     U    K    R    E    G    O    L     A    N    S    A    U    G

    M    U   M    U    N   G    G     A    N    G    F    S    V    Y     N    K    C    K   O    I


b. Daftar Pananya/Harti Istilah Giografi
1. jojontor atawa tanah/daratan nu nyodor ka laut.
2. tanah nu nyodor ka cai biasana di walungan.        
3. legok anu jero sarta sisina gurawes            
4. sisi walungan nu rea keusikan                    
5. tanah darat nu dipelakan ku rupa-rupa tatangkalan                       
6. bagean gunung atawa pasir antara pucuk jeung tutugan   
7. kampung atawa tempat padumukan, rea imahna   
8. bagean walungan anu jero sarta lega          
9. lolongkrang antara gunung jeung gunung atawa pasir jeung pasir nu nepungkeun
   dua padataran nu lega                     
10. sarupa pasir ngan leuwih handap tur leutik                      
11. tungtung walungan di hilir , tempat patepungna walungan                     
12. bagean gunung pangluhurna, tonggong gunung              
13. gunung leutik sarta handap                      
14. tanah darat urut huma                  
15. pamager sari, kampung satukangeun gedong kabupaten beulah tukang             
16. cai ngocor, sarupa susukan, ayana di leuweung               
17. tanah darat nu dihapit ku dua walungan             
18. tegal di tengah leuweung tempat nyatuan sato jarah       
19. sarupa balong ngan leuwih gede leuwih lega       
20. jurang gurawes sarta jero             
21. situ alam nu jadi ku maneh (alami) lain meunang nyieun jelema             
22. Lembur anyar/nyieun lembur                   
23. tanah nu lega tur sabagean gede pinuh ku jukut              
24. bagean basisir nu ngelok ka darat            
25. sesebutan keur pasisian atawa pilemburan                       
26. tanah datar di tengah sawah anu henteu kahontal ku cai, sok dipake
      pangangonan                    
27. suku gunung, bagean gunung belah handap        
28. walungan, cai gede nu ngocor ti girang ka handap                      
29. walungan gede                 
30. tanah nu sok dikembeng, dikurilingan ku galengan tempat melak pare nu loba
      cai  sawah  .

Tugas 1 kelas 8A.  Maca Tabel Grafik
Maca Grafik Jarak Tempuh ti Puseur Dayeuh Kacamatan
ka Puseur Dayeuh Kab. Cirebon (Sumber)
1. Cirebon Wilayah Kulon (Barat)
(Maaf gambar tidak bisa di upload silahkan lihat LKS)
 2. Cirebon Wilayah Tengah
3.  Cirebon Wilayah Wetan (Timur)
           http:cirebonkab.bps.go.id/
  
Kagiatan 1 (Kelompok)
Pek eusian ku cara kelompok titik dina analisis grafik di handap luyu jeung informasi data grafik di luhur! Masing-masing kelompok kabagean 10 soal. Terus presentasikeun di hareupeun kelas eta hasil analisis kelompok teh!


ANALISIS GRAFIK
 Jarak Tempuh ti Puseur Dayeuh Kacamatan
ka Pusat Puseur Dayeuh Kabupaten Cirebon (Sumber)

            Nurutkeun Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon wilayah Kacamatan sapanjang jalur pantura kaasup dataran rendah ketinggian di antara 0 nepi ka 10 m ti permukaan cai laut, sedengkeun wilayah kacamatan nu letakna di bagean kidul (selatan) ketinggian-na 11 nepi ka 130 m di luhureun permukaan laut.
Dumasar babagian wilayahna Kab. Cirebon kabagi 1)....................    bagean diantarana: 2) ....................................... 3) ...............................................4) ....................................... Jumlah kacamatan di wilayah kulon aya 5) ..................kacamatan. Sedengkeun di wilayah tengah aya 6) ..............kacamatan. Sedengkeun minangka wilayah nu berbatasan jeung Brebes Jawa Tengah nya eta wilayah Cirebon Wetan jumlah kacamatanna aya 7) ........................kacamatan sakaligus minangka kecamatan jumlahna 8) ....................... di antara tilu wilayah nu aya di Kab. Cirebon.
Jarak tempuh ti Puseur Dayeuh kacamatan ka Puseur Dayeuh kabupaten di eta tilu wilayah teh beda-beda. Jarak nu paling jauh nya eta  kecamatan 9)..........................................Eta wilayah teh ayana di Cirebon bagean 10).........................Sedengkeun daerah nu paling deukeut ka Puseur Dayeuh kabupaten nya eta kecamatan 11).........................................Nu jarakna kurang leuwih 12).................ayana di wilayah Tengah. 
            Wilayah Mundu minangka wilayah kaler nu jarak tempuhna paling 13).. .................. ka Puseur Dayeuh kabupaten (Sumber) nu jarakna nya eta 14) .......... Km. Sedengkeun nu jarak tempuhna paling jauh di wilayah tengah nya eta kecamatan 15)...........................
            Wilayah nu berbatasan langsung jeung 16)........................ kitu deui Majalengka nu jarak tempuhna paling jauh nya eta kecamatan 17) ..................................Kecamatan-kecamatan nu miboga jarak tempuh nu sarua nya eta aya 18)......... kecamatan. Eta kecamatan teh ngawengku 19) ................................, jeung 20) ............................................,
21) ....................................... masing-masing posisina hiji aya di wilayah kulon jeung dua wilayah kaler. Salian ti kecamatan nu disebutkeun di luhur aya 21) ........kecamatan deui nu jarak tempuhna sarua 40 KM nya eta kecamatan 22)..........................., jeung kecamatan 23)...................................di wilayah kaler jeung kulon.
Nu katilu dua wilayah nu sarua, sarta posisina aya di wilayah kulon nya eta kecamatan 24)....................................jeung kecamatan 25)........................................ jarak tempuhna 20 Km. Sedengkeun nu panungtung kacamatan gunung jati jeung kacamatan 26).............................miboga Jarak tempuhna sarua nya eta 27)...............Km.
Tah kitu eta data/informasi nu dicutat ti 28) ..........................Kabupaten Cirebon miboga wewenang di bidang statistik daerah. Datana dikumpulkeun dina  situs internet nu alamatna 29)..............................kalawan judul analisis grafikna  30) .........................................
.......................................................................................................................................................