Selasa, 19 Februari 2013

Tugas 2 Kelas 8


a. Kotak Jawaban
    
    T    A    N    J    U    N    G    J    U    N    G    K    R    A    N    G     G    G     L    L       

    E    U    U    O    K    K    T    E    G    A    L    A    N    R    K    E     B    O    E    I    

    P    E    T    X     T    E    T    E    L     A    R    I    D    O    E     B    S    Y    U    A 
   
    I     A    G    U    J     A    C    M   O    M    O   N   G   G    O    R    T    P    W    N

    S    G    S    P    G     P     L    N    F     R    Q   X   X    J    U    N    Q   H     I      G

    W   Z   O    O    A    A    A    A    P     O    K   B   A    N   G    A    W    A    N    A

     I    J    V    Y    M     K   N    Z    G     R    L    O    V    C   S    S      I     T    U    N

    R    D    L    U    A    A    F    G    S    A     E    B    Q    T   W   A     A    O    G    G

    I     R    E    B   W    P    N    E    U    H    M    O    Y    V    A   M    B    W    Q    I

    N    R    A   O   E     P    E    G    B    N    B     J     Y    G    H    P     D    A     A    N

    G    B    Y    N    A    R    A    I     K    B    U    O     P    D    A    A    E    V    N    H

    A    K    V    R    A    O    P    S    A    T    R    N    O     Y    N    L    P    R     X    G

    Q    K    A    K    L    A    M    P    I     N    G     G   G    D    G    A    A    B    Q    M

    A    U    C    E    T    E    L     U    K    R    E    G    O    L     A    N    S    A    U    G

    M    U   M    U    N   G    G     A    N    G    F    S    V    Y     N    K    C    K   O    I


b. Daftar Pananya/Harti Istilah Giografi
1. jojontor atawa tanah/daratan nu nyodor ka laut.
2. tanah nu nyodor ka cai biasana di walungan.        
3. legok anu jero sarta sisina gurawes            
4. sisi walungan nu rea keusikan                    
5. tanah darat nu dipelakan ku rupa-rupa tatangkalan                       
6. bagean gunung atawa pasir antara pucuk jeung tutugan   
7. kampung atawa tempat padumukan, rea imahna   
8. bagean walungan anu jero sarta lega          
9. lolongkrang antara gunung jeung gunung atawa pasir jeung pasir nu nepungkeun
   dua padataran nu lega                     
10. sarupa pasir ngan leuwih handap tur leutik                      
11. tungtung walungan di hilir , tempat patepungna walungan                     
12. bagean gunung pangluhurna, tonggong gunung              
13. gunung leutik sarta handap                      
14. tanah darat urut huma                  
15. pamager sari, kampung satukangeun gedong kabupaten beulah tukang             
16. cai ngocor, sarupa susukan, ayana di leuweung               
17. tanah darat nu dihapit ku dua walungan             
18. tegal di tengah leuweung tempat nyatuan sato jarah       
19. sarupa balong ngan leuwih gede leuwih lega       
20. jurang gurawes sarta jero             
21. situ alam nu jadi ku maneh (alami) lain meunang nyieun jelema             
22. Lembur anyar/nyieun lembur                   
23. tanah nu lega tur sabagean gede pinuh ku jukut              
24. bagean basisir nu ngelok ka darat            
25. sesebutan keur pasisian atawa pilemburan                       
26. tanah datar di tengah sawah anu henteu kahontal ku cai, sok dipake
      pangangonan                    
27. suku gunung, bagean gunung belah handap        
28. walungan, cai gede nu ngocor ti girang ka handap                      
29. walungan gede                 
30. tanah nu sok dikembeng, dikurilingan ku galengan tempat melak pare nu loba
      cai  sawah  .

Tidak ada komentar:

Posting Komentar