Rabu, 13 Maret 2013

Kunci jawaban LKS dari Bab 1-4


KUNCI JAWABAN BAHASA SUNDA KELAS 8 SEMESTER 2
Pangajaran 1 : KASENIAN
Kagiatan 1 :
1. Wayang topeng, Brai, Gembyung, Terbang, Genjring Santri di Cirebon, rudat, surak Ibra, angklung Badeg di Parahiyangan.
2. Padagaang Islam ti Malaka taun 1511
3. 1892 Madura
4. Marawis nya eta salah sahiji musik perkusi (alat musik nu ditabeuh/ditakol) kalawan unsur-unsur religius nu masih kentel.
5. Syair-syair pujian jeung kacintaan manusa ka Nu Nyipta
6. hajir, marawis, dumbuk, tamborin, simbar jeung rea rea deui.
7. dimaenkeun ku sadudulur misalna aki, incu, alo, jeung dulur-dulur sejenna.
8. Zafin, sarah zaife
9. Zafin wirahmana leuwih kalem teu siga musik karatagan. Sedengkeun pola tabeuhan sarah jeung zaife digunakeun pikeun irama karatagan nu ngagugah rasa sumanget.
10. Grup Hadroh Marawis Al Mazya ti Pasantren Kempek, Al Wahdaniah MAN Cirebon 1 Plered, marawis Alfa Sollalloh, Ya Badi’il Jamal. grup Marawis MAN Pesantren Ciwaringin jeung rea-rea deui.
Kagiatan 2 (Kelompok)
Ka gigir                                   Ka handap
2.     rebab                            1. kempul
4.     panerus                         3. Bedug
9.  kacapi                           5. Angklungbungko
10. saron                            6. Siter
12. doggog                         7. Tarawangsa
13. kohkol                          8. Goong
17.kecrek                           11. Angklung
20. kulanter                        14. Gitar
21. calung                          15. Terbang
22. bonang                         16. Jenglong
25. karinding                      17. Kendang
26. genjring                        18. Kosrek
27. tarompet                       19. Suling
28. gongrenteng                  23. Arumba
29 lisung                            24. celempungan          
Kagiatan 3 (individu)
1.       turun ka handap
2.       nenjo ku panon sorangan
3.       di heden ku sirah
4.       hen  ku leungeun
5.       ditajong ku suku
6.       mules beuteung
7.       cokot ku leungeun
8.       pajukeun ka hareup
9.       pundurkeun ka tukang
10.  ngucur ka handap
UJI KOMPETENSI  1
Pilihan Ganda
1.       d          6. B
2.       c          7. C
3.       a          8. D
4.       b          9. D (ralat nu kaasup sakuduna nu teu kaasup)
5.       d          10. A
11.b
12.c
13.a
14.a
15.a
Essay
1.       genjring, terbang, angklung bungko
2.       Marawis nya eta salah sahiji musik perkusi (alat musik nu ditabeuh/ditakol) kalawan unsur-unsur religius nu masih kentel
3.       Zafin, sarah zaife
4.       Alat musik siga genjring
5.       Ombak laut kidul meni sagede-gede gunung.
PANGAJARAN 2 ORGANISASI
Kagiatan 1 (kelompok)
Kumaha siswa
Kagiatan 2 (individu)
1.       Nepi ka                         6. tina
2.       Siga                              7. dina
3.       Model                           8. di
4.       Ku                                9. ka
5.       Ti                                 10. Keur
Kagiatan 3 (individu)
1.       Girang serat                  6. KONI
2.       Kawajiban                    7. Muhammadiyah
3.       Partey                          8. Karang taruna
4.       Lembaga                      9. anggota
5.       Sekretariat                    10. Notaris
UJI KOMPETENSI 2
PILIHAN GANDA
1.        B                             6. A                         11. a
2.        D                             7. D                         12. d
3.        D                             8. B                         13. d
4.        B                             9. A                         14. a
5.        D                             10. D                       15. A
ESSAY
1.        Persiapan, latihan, bijaksana ngatur rapat
2.        Master of ceremony= ngatur acara
3.        Kumaha siswa
4.        Ti, dina, kana, tina, siga jrd
5.        Anggaran dasar: kumpulan palanggeran dina hiji organisasi.
Pangaping= pendamping

PANGAJARAN 3 MORAL
Kagiatan 1 (kelompok)
Kumaha siswa
Kagiatan 2 (individu)
1.        B                             6. b
2.        B                             7. b
3.        B                             8. s
4.        S                              9. s
5.        B                             10. B
UJI KOMPETENSI 3
Pilihan ganda
1.        D                             6. C                         11. a
2.        D                             7. C                         12. d       
3.        B                             8. C                         13. b
4.        A                             9. C                         14. d
5.        B                             10. C                       15. D
Essay
1.        Tukeur pikiran nu dipilampah ku jalma nu beda pandangan/pamadegan.
2.        Dua pihak kudu daek ngadengekeun jeung ngahargaan pamanggih batur.
3.        Kalimah nu jejer (subjek) ngalakukeun pagawean
4.        Sabalikna subjek nu kakeunaan ku pagawean.
5.        Kuring ngadahar baso (aktif)
Baso didahar kuring (pasif)
PANGAJARAN 4 SOSIAL
A.      Kagiatan 1 (Kelompok)
1.        Tilu                         11. Sumber                  21. wetan
2.        Kulon                     12. 0,5 Km                   22. Kaliwedi
3.        Tengah                  13. Deukeut                23. Karang wareng
4.        Wetan                    14. 15 km                     24. Suranenggala
5.        12                            15. Palimanan             25. Gempol
6. 10                                16. Indramayu            26. Klangenan
7. 18                                17. Kaliwedi                27. 15
8. Panglobana               18. 10                           28. BPS
9. Pasaleman                 19. Wilayah kulon   29. http.kab.crbbps.go.id
10. wetan                       20. Wil tengah           30. Maca Grafik .....

B. Kagiatan 1 (kelompok)
     T    A    N    J    U    N    G    J    U    N    G    K    R    A    N    G    G    G    L    L               
    E    U    U    O    K    K    T    E    G    A    L    A    N    R    K    E     B    O   E    I    
    P    E    T    X     T    E    T    E    L     A    R    I    D    O    E     B    S    Y    U    A 
   
    I     A    G    U    J     A    C    M   O    M    O   N   G   G    O    R    T    P     W    N
    S    G    S    P    G     P    L    N    F     R    Q    X   X    J    U     N    Q    H    I     G
    W   Z   O    O    A    A    A    A    P    O    K    B   A    N   G    A    W    A    N    A
     I    J    V    Y    M     K   N    Z    G    R    L    O   V    C    S     S      I     T    U    N
    R    D    L    U    A    A    F    G    S    A    E    B    Q    T   W    A     A    O    G   G

    I     R    E     B   W    P    N    E    U    H   M    O    Y    V    A   M    B    W    Q    I

    N    R    A    O   E     P    E    G    B    N    B      J     Y    G    H   P    D    A     A   N

    G    B   Y    N    A    R    A    I     K    B    U    O     P    D    A   A    E    V    N     H

   A    K    V    R    A    O    P    S    A    T     R     N    O     Y   N    L    P    R    X     G
   Q    K    A    K    L    A    M    P    I     N    G    G   G    D     G    A    A    B    Q    M
    A    U    C    E    T    E    L     U    K    R    E    G    O    L    A    N    S    A    U    G
    M    U   M    U    N   G    G     A    N    G    F    S    V    Y   N    K    C    K    O    I

Jawaban Soal
1.        TANJUNG
2.        BOBOJONG
3.        JUNGKRANG
4.        KAREES
5.        KEBON (RALAT: DINA KOTAK NGAN KAKONSEP KEBO) BONUS
6.        LAMPING
7.        LEMBUR
8.        LEUWI
9.        LIANG ANGIN
10.     MOMONGGOR
11.     MUARA
12.     MUMUNGGANG
13.     PASIR
14.     REUMA
15.     REGOL
16.     RORAH
17.     SABANG
18.     SAMPALAN
19.     SITU
20.     SOMANG
21.     TALAGA
22.     BABAKAN
23.     TEGALAN
24.     TELUK
25.     TEPISWIRING
26.     TETELAR
27.     TUTUGANGUNUNG
28.     WAHANGAN
29.     BANGAWAN
30.     SAWAH
UJI KOMPETENSI 4
Pilihan ganda
1.        D                             6. C                         11. a
2.        A                             7. A                         12. b
3.        C                             8. C                         13. a
4.        C jeung d               9. B                         14. d
5.        D                             10. A                       15. a
Essay
1.        Gempol, Suranenggala
2.        Paling deukeut: Sumber
Paling jauh: Pasaleman
3.        36 Km
4.        Tepis wiring: Sesebutan pikeun pilemburan
Tetelar: tanah darat di tengah sawah teu kahontal ku cai
5.        Teluk
PANGAJARAN 6 KASUSASTRAAN
Kagiatan 1 (individu)
1.        Puisi nu diwangun nurutkeun kaidah patokan pupuh
2.        RH. Muh. Musa: Wulang Krama
Brataadiwijaya: Asmarandana Lahir Batin
3.        Napsu nu matak kaduhung badan anu katempuhan
4.        Pertanda hade baik jeung  goreng (jelek)
5.        Hade ucap, hate, sabar, pinuji, kinasihan teu adigung.
6.        Hade ucap, hate, sabar, pinuji, kinasihan teu adigung.
7.        Di Mekah tepung tepung silaturahmi
8.        Munggah haji
9.        Warna kulit
10.     Pakeananana

Kagiatan 2 (individu)
1) asmarandana
1.        8-i
2.        8-a
3.        8-e
4.        8-a
5.        8-a
6.        8-u
7.        8-a
2) Mijil
1. 10-i
2. 6-o
3. 10-e
4. 10-i
5. 6-i
6. 6-u

Kagiatan 3 (individu)
1.        Kumaha siswa
2.        Kumaha siswa
Kagiatan 4 (individu)
1.        Gaya Basa Ocon
2.        Gaya basa rarahulan
3.        Gaya basa rarahulan
4.        Gaya Basa Ocon
5.        Gaya basa rarahulan
6.        Gaya Basa Ocon
7.        Gaya basa rarahulan
8.        Gaya Basa Ocon
9.        Gaya basa rarahulan
Gaya Basa Ocon

1 komentar:

  1. pak upami UJI KOMPETENSI 1 Pilihan Ganda nomer 13-14 teh sanes C?

    BalasHapus