Rabu, 13 Maret 2013

Materi LKS Bab 1 s.d 3Penulis:
Guru Inti Basa Sunda
  1. Iwan Hernawan, S.Pd., M.Pd.
                                                                Editor:
2.      Susi Suciati, S.Pd.


PANGANTEUR

Sugrining puji sukur urang sanggakeun ka Pangéran nu Maha Welas tur Asih. Pangéran nu ngurus, ngariksa jagat raya katut pangeusina. Satiap basa tangtosna teu leupas tina pangriksa Manten-Na. Tarékah manusa ngaliwatan PERDA Basa Sunda tangtosna éta mung saré’at, da hakékatna mah Manten-Na nu ngajaga.
Kirangna bahan pangajaran nu luyu sareng wilayah pantura, janten pangjurung laku kanggo sim kuring saparakanca ngademel ieu LKS.
Dina Pembelajaran Quantum Learning salah sahiji indikatorna nyebatkeun, yén nu dimaksad pembelajaran menyenangkan (Nu diperedih ku UU Sisdiknas) téh nya éta siswa teu ngarasa sieun ngalakukeun kasalahan dina diajar. Ku kituna ieu matéri téh kénging milah-milah nu sakirana kahontal ku siswa nu aya di wilayah pantura. Dilegkepan ogé ku Kamus Alit Sunda-Indonésia kanggo ngabantos kaweruh siswa miharti kecap boh nu patalina jeung eusi wacana kitu deui latihan. Kanggo nyumponan pameredih Pendidikan Karakter KD dina ieu materi tos dilengkepan ku Pendidikan Karakter. Disadiakeun oge penilaian internalisasi Pendidikan Karakter.
            Sim kuring ngahaturkeun nuhun kanu parantos ngarojong kana lajuning laku sim kuring saparakanca nyusun ieu LKS tug dugi ka medalna.
Kritik sareng saran ti sakumna pihak nu mikacinta sareng mikadeudeuh basa Sunda, kalintang diantosna kanggo kamajengan kapayunna.
Pamungkas, mugia ieu bahan pangajaran teh ageung mangpaatna kanggo urang sadayana.
                                                                                                      
Cirebon. November 2012                                                                  Nu Nulis
DAFTAR EUSI

                                                                                                                               kaca
PANGJAJAP……………………………………………………………………….  1
DAFTAR EUSI …...........………………………………………………………….   2
PANGAJARAN 1 KASENIAN
A. Ngaregepkeun Bahasan Seni-Seni Daerah……….…………………….….…..…  3
B. Mikawanoh Alat Musik Tradisional.......…………………………………………  4
C. Gaya Basa Kadalon (Pleonasme).......……………………………………………  5
Uji Kompeténsi Pangajaran 1……...........…………………………………… …….  5
PANGAJARAN 2 ORGNISASI
A. Jadi MC atawa Panata Acara .………………… ……………………..…….…    6
B. Kecap Pangantet ..........…………………………………………………………  8
C. Mikawanoh Istilah Organisasi................………………………………………..  9
Uji Kompeténsi Siswa Pangajaran 2………………………………………………  10
PANGAJARAN 3 MORAL
A. Debat dina Diskusi...........................…………. …………………….……….    12
B. Kalimah Aktif jeung Pasif..............……………………………………………  15
C. Uji Kompetensi Siswa Pangajaran 3........……………………………………..  18
Uji Kompeténsi Pangajaran 3
PANGAJARAN 4  SOSIAL
A. Maca Tabel Grafik.....…………………………………………………….…… 19  
B. Mikawanoh Harti Istilah Giografi..……………………………………………  22
Uji Kompeténsi Pangajaran 4…......……………………………………………… 24  
PANGAJARAN 5 KASUSASTRAAN
A. Mikawanoh Guguritan………………...….….…………………………….…  27    
B. Diajar Nyanggi/Nyusun Guguritan.....……………………………………….   29
C. Gaya Basa Rarahulan jeung Ocon..................................................................... 30
Uji Kompeténsi Pangajaran…..………………………………………….....… ..   31
PANGAJARAN 6 KABUDAYAAN
A.  Ngaregepkeun Sawer ......……………………………………….…………     34 
B.  Istilah-Istilah dina Adat Istiadat, Budaya jeung Seni.........………………      47
Uji Kompetensi Siswa Pangajaran 6………………………………….....……..   40
PANGAJARAN 7 KAPAHLAWANAN..………………………………….      41
A. Maca Wacana Kapahlawanan..……………………….…………….……….  42     
B. Harti Denotatif jeung Konotatif..…………………………………………..   45
Uji Kompeténsi Siswa Pangajaran 6....………………………………… …….    46
PANGAJARAN 8 ATIKAN
A.  Nulis Laporan Kagiatan…….......………………………….…………….…   49   
B.  Kalimah Repleksif jeung Resiprokatif...........………………………………   52
Uji Kompeténsi Siswa Pangajaran 8……………………………………………  54
PREDIKSI ULANGAN AKHIR SEKOLAH...…………..…………………    55
DAFTAR PUSTAKA……………………………………..…………………     58PANGAJARAN 1


A.    STANDAR KOMPETENSI
8.1 Mampu menyimak untuk memahami dan menanggapi wacana lisan yang berupa lirik lagu, puisi sawer dan pembacaan
      bahasan
B.   KOMPETENSI DASAR
8.1.3 Menyimak pembacaan bahasan tentang jenis-jenis kasenian daerah

B.       INDIKATOR
a.     Kognitif
(1)     Produk
·       Menerapkan kemampuan menyimak untuk memahami informasi dalam bahasan
(2)     Proses
·       Menjelaskan informasi yang terkandung dalam isi wacana
·       Menanggapi berbagai aspek kebahasaan
b. Psikomotor
·             Memiliki kemampuan menyimak dengan baik
c. Afektif
(1)     Berkembangnya perilaku karakter
Siswa mempunyai sikap kerja keras, rasa ingin tahu, demokratis.
tanggung     jawab
(2)     Berkembangnya keterampilan proses
Siswa mempunyai kemampuan menyimak untuk memahami informasi dalam bahasan
        Katerangan Internaliksasi Pendidikan karakter:
1. sangat rendah                3. rata-rata                              5. tinggi
2. rendah                         4. di atas Rata-rata
                           
          

 

PROSES KAGIATAN KOMPETENSI SISWA

A. Ngarepkeun Bahasan Seni-Seni Daerah
                                             Kamekaran Seni Marawis di Cirebon

Di  Jawa Barat aya sababaraha seni nu mangrupa pangaruh kuat tina budaya Islam. di antarana: Wayang topeng, Brai, Gembyung, Terbang, Genjring Santri di Cirebon, rudat, surak Ibra, angklung Badeg di Parahiyangan.
Ieu seni-seni teh asupna bareng jeung nyebarna agama Islam di Tatar Jawa kaasup Jawa Barat nya eta dina taun 1511 M. Nu dibawa ku para padagang Islam ti Malaka. Tapi penyebaran nu leuwih pesatna nya eta ku Sunan Gunung jati atanapi Syarif Hidayatullah.
Asupna Islam lain ngan wungkul mangaruhan ekonomi masarakatna tapi oge seni-seni jeung budayana. Kaasup diantarana Seni marawis. Sok sanajan ieu seni teh lain pituin asli Seni Sunda atawa Cirebonan, tapi ieu seni geus jadi milik bangsa Indonesia hususna Jawa Barat leuwih hususna Cirebon.
Sajarah asupna Seni marawis ka Indonesia mimitina dibawa ku Ulama Hadramout (Yaman) nu da’wah ka Indonesia. Dipentaskeun mimiti pisan nya eta di Madura kira-kira taun 1892. Tapi ieu musik teh leuwih mekar jeung populer di Bondowoso. Sedengkeun asupna seni Marawis ka Cirebon leuwih dikaitkeun jeung mekarna pamahaman/ajaran tasawuf . Seni-seni nu aya di Cirebon nu patalina jeung kasenian tasawuf (sufi) diantarana Brai, Gembyung, Terbang, Genjring Santri, Marawis jeung rea-rea deui.
Marawis nya eta salah sahiji musik perkusi (alat musik nu ditabeuh/ditakol) kalawan unsur-unsur religius nu masih kentel. Biasana dibawakeun/dipintonkeun pikeun mirig sholawat atawa pujian ka Allah jeung Rosul, dibarengan ku tari-tarian sufistik.
Aya oge nu nyebutkeun yen seni Marawis teh nya eta salah-sahiji seni “Band tepuk” kalawan perkusi sabage alat musik utama. Eusi tina lagu-lagu Marawis biasana ngagambarkeun syair-syair pujian jeung kacintaan manusa ka Nu Nyipta.
Nu maenkeun seni Marawis kurang leuwih tujuh urang. Unikna baheula mah dina ieu seni sok dimaenkeun ku sadudulur misalna aki, incu, alo, jeung dulur-dulur sejenna. Masing-masing nyepeng hiji alat musik diantarana: hajir, marawis, dumbuk, tamborin, simbar jeung rea rea deui.
Dina seni marawis aya tilu pola tabeuhan nu beda-beda diantarana: zafin, sarah, zaife (disababaraha daerah aya nu nyebutna zaefah). Zaefin mangrupa pola tabeuhan nu mindeng digunakeun pikeun lagu-lagu pujian ka nabi Muhammad SAW. Wirahmana leuwih kalem teu siga musik karatagan. Sedengkeun pola tabeuhan sarah jeung zaife digunakeun pikeun irama karatagan nu ngagugah rasa sumanget. Tiap daerah miboga pola tabeuhan masing masing kaasup di Cirebon. Ieu hal teh dibalukarkeun akibat ayana proses asimilasi jeung budaya daerah satempat. Nepi ka gerakan tari jeung nyanyianna leuwih variatif. Sedengkeun pola tabeuhan sarah digunakeun pikeun ngarak panganten. Dina seni Marawis, oge dikenal istilah ngepang nu hartina silih bales nabeuh jeung ngangkat. Salian ti acara sunatan jeung kawinan seni marawis sering dipintonkeun dina acara-acara seni budaya Islam.
Kamus Alit -Indonesia
 Di Cirebon ieu kasenian teh sering dilombakeun nu disiarkeun ku televisi swasta nu aya di wilayah Cirebon. Kagiatanna biasana dina raraga kagiatan gebyar Rhomadon, Maulid Nabi, Isro Miraj, kadang kala oge dina kagiatan Pemilukada. Aya sababaraha grup marawis nu aya di Cirebon diantarana: Grup Hadroh Marawis Al Mazya ti Pasantren Kempek, Al Wahdaniah MAN Cirebon 1 Plered, marawis Alfa Sollalloh, Ya Badi’il Jamal. grup Marawis MAN Pesantren Ciwaringin jeung rea-rea deui.


            - mangrupa (berupa)                            - mirig (mengiringi)
            - asupna (masuknya)                           - sabage (sebagai)
            - leuwih (lebih)                                    - dudulur (sekeluarga dan sodara)
            - mimitina (pertamanya)                      - baheula (dahulu)
            - mekar (berkembang)                         - tabeuhan (tabuhan)
            - ditabeuh (ditabuh)                            - mindeng (sering)
            - ditakol (dipukul)                               - wirahma (nada)
            - kentel (kental)                                   - karatagan (mars)
            - pikeun (untuk)                                  - Dipitonkeun (dipergelarkan)
            - dibalukarkeun (disebabkan)              - patalina (hubungannya)


Kagiatan 1 (Individu)
Jawab pananya di handap luyu jeung eusi bahasan di luhur!
1.    Sebutkeun seni-seni naon wae nu mangrupa pangaruh kuat tina budaya Islam boh di Cirebon kitu deui di Parahiyangan!
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.    Dibawa ku bangsa naon penyebaran agama Islam teh, jeung taun sabaraha?
....................................................................................................................................................
3.  Taun sabaraha jeung dimana mimitina Seni Marawis dipentaskeun di Indonesia?
....................................................................................................................................................
4.  Cing naon nu dimaksud Seni Marawis teh?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
5.  Eusi-eusi tina syair marawis biasana ngeunaan naon?
....................................................................................................................................................
6.  Sebutkeun alat musik naon wae nu aya dina Seni Marawis?
...................................................................................................................................................
7.  Cing kaunikan naon nu aya dina seni marawis jaman baheula?
....................................................................................................................................................
8. Sebutkeun tilu pola tabeuhan dina marawis!
....................................................................................................................................................

9.  Cing pek sebutkeun naon bedana diantara nu tilu pola tabeuhan teh?
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10.  Sebutkeun ngaran grup marawis nu aya di Cirebon nurutkeun wacana di luhur?
....................................................................................................................................................
A.      Mikawanoh Alat Musik Tradisional Jawa Barat
*.  Angklung: alat musik tina awi nu cara ngamaenkeuna dioyagkeun’
·      Genjring: rebana leutik nu dilengkepan ku logam bunder make bingkai; kencreng. 
·      Kendang: alat musik nu dijieuna tina kai jeung kulit biasana dina seni degung cara maenkeunana ditepak.
·      Kulanter: ampir sarua jeung kendang boh bahan jeung bentuk tapi ukuranana leuwih leutik fungsina minangka pangiring kendang.
·      Goong: alat musik nu dijieunna tina tambaga dicet warna emas. Djieun berongga nepi ka nimbulkeun sora agem. Ieu alat teh digantung cara maenkeuana ditakol.
·      Jenglong: ampir sarua jeung goong tapi ukuranana leuwih leutik umumna jumlahna genep biasana digunakeun  pikeun ngawatesanan bait-bait dina nada.
·      Bonang: alat musik nu disadana ku cara ditakol. Alatna dijieun tina tambaga
Jenisna ampir mirip jeung jenglong atawa goong.
·      Saron jeung peking: alat musik nu dijiieunna tina tambaga laleutik kalawan ukuran nu beda-beda. Pungsina pikeun melodi dina degung.
·      Panerus: ampir sarua jeung saron tapi ukuranana leuwih gede ti saron ngahasilkeun nada nu leuwih gede oge. Biasana digunakeun miboga fungsi siga rhyitem dina band.
·      Suling: alat musik tiup nu dijieunna tina awi dibolongan laleutik mangrupa salah sahiji instrumen gamelan.
·      Rebab: alat musik gesek wangunna siga busur mirip jeung biola biasana ditabuh/digesek bareng jeung sora suling jeung sinden.

Kagiatan 2 (Kelompok)

Pek eusian tarucing cakra di handap ku cara ngabentuk kelompok. Kelompok nu pangheulana beres jeung pangelatna beda nilaina. Waktu nu disadiakeun 20 menit. Pikeun ngabantu ngeusian, pasangan jawabaan geus aya dina kumpulan kecap. Kitu deui jumlah hurup minangka jawaban nu bener aya dina soal angka nu dikurungan!

Soal Tarucing Cakra
Kumpulan Kecap
ANGKLUNG       ANGKLUNGBUNGKO       ARUMBA        BEDUG       BONANG       CALUNG       CELEMPUNGAN      DOGDOG       GENJRING       GITAR        GONGRENTENG       GOONG      JENGLONG       KACAPI       KARINDING   KECREK       KEMPUL       KENDANG      KOHKOL      KOSREK      KULANTER      LISUNG        PANERUS       REBAB    SARON      SITER      SULING       hn bbbbbbbbTARAWANGSA       TAROMPET       TERBANG

Kagigir
2. Alat musik gesek wangunna siga busur

    atawa mirip jeung biola biasana

    ditabuh/digesek. bareng jeung sora suling

    kitu deui sinden. (5)

4. Ampir sarua jeung saron tapi ukuranana

    leuwih gede ti saron ngahsilkeun nada nu

    leuwih gede oge. biasana digunakeunna

      fungsina meh sarua jeung rhytem. (7)

 9.  Salah sahiji alat musik petik tradisional.

      biasana dibarengan suling. dijieunna tina

      kai, triplek jeung senar. (6)

10. Alat musik nu dijieunna tina tambaga

      laleutik kalawan ukuran nu beda-beda.

     Fungsina pikeun melodi degung. (5)

12. Alat musik dina pintonan reog. Alatna

      dijieun tina kai jeung kulit siga kendang

      aya opat jenis, pamaenna oge opatan. (6)

13. Alat musik tina awi atawa kai dibolongan

      cara maenkeunana ditakol. Kadieunakeun

      dipake pikeun ngaronda atawa mirig seni

      ubrug (ngahudangkeun jalma nu rek saur

      bulan puasa). (6)

17. Alat musik tina kaleng bentukna buleud.

      cara maenkeunana ditepak-tepak/  

      diadukeun kana dampal leungeun. Biasana

      pikeun mirig seni reog, gambus, tarling,

      gembyung, sintren jrrd. (6)

20. Ampir sarua jeung kendang boh bahan

      jeung bentuk tapi ukuruanana leuwih

      leutik fungsina minangka pangiring

      kendang. (8)

21. Alat musik tina awi siga angklung tapi

      cara maenkeunana ditakol. (6)

22. Alat musik nu disadana ku cara ditakol.

      Alatna dijieun tina tambaga jenisna ampir

      mirip jeung jenglong atawa goong. (6)

25. Bentukna leutik, biasana dijieun tina awi

      atawa tangkal aren/kawung dibentuk

      nepika pantes disimpen dina biwir terus

      digeterkeun. Biasana dipintonkeun dina

      acara-acara adat. (9)
26. Rebana leutik nu dilengkepan ku logam

      bunder  make bingkai;kencreng (8)

27. Jenis alat musik tiup boga 4 nepi ka 6

      lobang nada jeung bagean pikeun niupna

      ngabentuk corong. Biasana dipake dina

      penca silat, wayang golek jeung rea-rea

      deui. (8)

28. Tabeuhan nu fungsina pikeun ngareuah-

       reuah upacara adat dina  nyambut tamu

       agung.

       mangrupa gabungan tina alat

       musik bonang leutik, bonang gede 19 siki,

       panglima 5 siki, kendang gede, kendang

       leutik. mangrupa hadiah ti karajaan

       Mataram keur Sunan Gunung Jati. (11)

29. Ieu alat teh salian ti bisa pake musik

      gondang oge bisa pake nutu pare.

      dijieunna tina awi dibolongan siga kohkol

      ngan ukuranan leuwih gede jeung leuwih

      panjang. cara nabeuhna ditutukeun make

      halu. (6)
Ka handap
1.
   Siga goong tapi ukuranana leutik.

       Ngagantung bareng jeung goong gede. (6)

3.      Alat tabeuhan siga kendang dijieunna tina

kulit jeung kai ngan leuwih gede ti kendang biasana sok aya di masjid. baheula mah sok dipake dina seni tayuban. (5)

5.        Alat musik siga angklung Sunda

       ayeuna. Baheula populer di daerah pantura minangka gambaran rasa bungah tas meunang perang ngalawan bajak laut. Ieu alat kasenian teh populer di kampung bungko perbatasan antara Cirebon Indramayu. (14)

6.        Siga kacapi asalna tina basa Belanda

       Citer cara maenkeunna dipetik. jumlah senar 11 jeung 13 panjangna umumna 30 cm. (5)

7.        Alat musik siga rebab ngan beda dina

        bagean dasar bentukna siga hate, persegi panjang, biasana dipake mirig dina penca silat. (10)

8.        Alat musik nu dijieunna tina tembaga

       dicet warna emas. dijieun berongga nepi ka nimbulkeun sora agem. ieu alat teh digantung dina kai. cara maenkeuanana ditakol. (5)

11.  Alat musik tina awi anu cara

       maenkeunana dioyagkeun. (8)

14. Alat musik petik dijieunna tina kai, triplek jeung senar. di cirebon sok dipake dina seni tarling. (5)

15. Alat musik siga rebana tapi ukuranana leuwih gede. ieu alat musik teh eksis di lingkungan pasantren. (7)

16.  Ampir sarua jeung goong tapi ukuranana leuwih leutik umumna jumlahna genep biasana digunakeun pikeun ngawatesanan bait-bait dina nada. (8)

17.  Alat musik nu dijieunna tina kai jeung kulit biasana dina seni degung cara maenkeunana ditepak. (7)

18.  Alat musik tina awi digarinjulkeun (teu rata) cara maenkeunana dikesek-kesek make logam/nu sejenna. ieu alat musik biasana aya dina calung. (6)

19. Alat musik tiup nu dijeunna tina awi dibolongan laleutik mangrupa salah sahiji instrumen gamelan. (6)

23.  Sok diwancah (alunan rumpun bambu) asalna ti Jawa barat dijieunna tina awi nu dimaenkeun kalawan melodis jeung ritmis. (6)

24.  Alat musik nu ngutamakeun vokal atawa gending nu mirigna biasana kacapi rebab bahanna dijieun tina awi nu dibere dawai. ieu alat teh ayeunamah geus diganti ku kendang jeung goong. (11)


B.       Gaya Basa Kadalon (Pleonasme)

1.  Kuring ge ngadenge ku ceuli sorangan basa manehna nyarita kitu.

2.  Manehna tanggah ka luhur katembong pihujaneun ngagarayot.

Ungkapan basa ngadenge ku ceuli sorangan dina conto kalimah nomer hiji sabenerna cukup disebutkeun ngadenge teu perlu make ceuli. Da nu ngaranna ngadenge pasti ku ceuli lain ku irung sumawona ku bujur. Kitu deui  ungkara tanggah ka luhur dina kalimah nomer dua sabenerna cukup disebutkeun tanggah geus cukup teu kudu dibarengan kecap ka luhur. Da, nu ngaranna jalma tanggah mah pasti ka luhur lain ka handap atawa ka gigir. Tah boh ungkara ngadenge ku ceuli kitu deui tanggah ka luhur sifatna kecap nu sabenerna teu diperlukeun siga kitu disebutna gaya basa Kadalon (pleonasme).

Pek Perhatikeun conto gaya basa Kadalon sejenna:

1. Dina maen bal nu bagean nyerang ka hareup mah biasana gelandang kanan atawa

    gelandang kiri.

2. Ucing teh kalacat naek ka luhur.

3. Kuring  kamari teu sakola lantaran rieut sirah.

 

Kagiatan 3 (Individu)

Pek eusian titik-titik make ungkara gaya basa Kadalon (pleonasme) nu geus disadiakeun di handapeunana!

 

1.  Barang ningali hawangan jut kuring ....................................................................................

2.  Kuring .................................................................... manehna kungsi ulin ka imahna Oca.

3.  Maradona mindeng ngasupkeun bola ............ ..................................................................

4.  Nu matak pinalti oge ............................................................ Si Cepy

5.  Tong ...........................................ari bola voli mah bisi bitu!

6.  Kuring ...................................................lantaran loba teuing ngadahar rujak buah loba teuing.

7.  .................................. atuh bola teh ulah dikoeran kitu!

8. ...........................................saeutik mobil teh di tukang aya koco bisi tigebrus!

9. ......................................roda teh mobil hareup teuing mah bisi kasabet mobil!

10. Cai teh............................... basa dicicikeun tina teko.

Jawabanna

a. Ngucur ka handap                           f. Nenjo ku panon sorangan

b. Cokot ku leungeun                          g. Hen keuna leungeun

c. Pundurkeun ka tukang                    h. Ditajong ku suku

d. Turun ka handap                             i.  Mules beuteung

e. Diheden ku sirah                             j. Pajukeun ka hareup

    
           UJI KOMPETENSI SISWA PANGAJARAN 1
A.  Pilih salah sahiji jawaban nu diangap paling bener!

1.  Di handap seni-seni nu aya di Jawa Barat nu mangrupa pangaruh kuat tina agama Islam,

     iwal....

a.    Wayang topeng                         c. gembyung

     b.  Genjring                                                d. degung

2.  Asupna Islam ka tatar Jawa kaasup ka Jawa Barat nya eta taun....

     a. 1115 M.              b. 1415 M.                   c. 1511 M.                   d. 1892 M.

3.  Kasenian Marawis pangheulana dipintonkeun di.....

     a. Madura               b. Cirebon                   c. Bondowoso             d. Bandung


4.  Seni Marawis teh lain pituin ti Sunda atawa ti Cirebon, tapi ti....

     a. China                  b. Yaman                     c. India                        d. Eropa

5.  Di handap pola-pola tabeuhan dina Marawis, iwal....

     a. zafin                   b. sarah                        c. zaife             d. tepuk

6.  Pola tabeuhan nu digunakeun pikeun ngarak panganten disebut....

     a. zafin                   b. sarah                        c. zaife             d. tepuk

7.  Alat musik ampir sarua jeung kendang boh bahan jeung bentuk ngan ukuranana leuwih

      leutik fungsina minangka pangiring kendang nya eta....

a.     Jenglong                        b. bonang                    c. kulanter       c. siter

8.   Ieu di handap kaasup alat musik tradisional nu ditiup, iwal.... 
      a. tarompet                        b. tamborin                  c. suling           d. rebab
9.   Pilih nu kaasup alat musik perkusi!
      a. kendang             b. kulanter                   c. rebana          d. karinding
10. Alat tabeuhan siga kendang dijieunna tina kulit jeung kai ngan leuwih gede ti kendang
      biasana sok aya di masjid. Baheula mah sok dipake dina seni tayuban disebut.....
a.      Bedug              b. rebana                     d. kempul        d. kohkol
11. Alat musik gesek wangunna siga busur    atawa mirip jeung biola biasana ditabuh/digesek.
      bareng jeung sora suling kitu deui sinden disebut....
a.       Rebana                        b. rebab                       c. suling                       d. terbang
12. Alat musik dina pintonan reog. alatna dijieun tina kai jeung kulit siga kendang aya opat
      jenis, pamaenna oge opatan

a.       Rebana                        b. arumba                    c. dogdog                    d. saron

13. Pilih nu kaasup gaya basa kadalon (pleonasme)
      a. Ombak Laut Kidul mah meni sagede-gede gunung.
      b. Eta pulpen teh goyang di luhureun kertas.
      c. Kuring nenjo ku panon sorangan manehna nganjang ka imahna Iko.
      d. Sahrul ka sakola make BMX wae.
14. Nu dimaksud gaya basa kadalon teh nya eta....
      a. gaya basa nu kaleuleuwihi.
      b. gaya basa nu ngupamakeun barang paeh tapi saolah-olah bisa hirup ngalakukeun
          pagawean siga manusa.
      c. Gaya basa nu ngagunakeun kekecapan nu sabenerna teu perlu sabab geus kajelaskeun ku
          kecap samemehna.
      d. ungkara basa nu dipake pikeun ngaganti kecap sejen anu patali jeung sopan santun atawa
          kapercayaan.
15. ..... sapatuna ngarah teu kabaseuhan ku cai hujan.
      a. asupkeun ka jero                        c. poekeun dina panonpoe
      b. pundurkeun ka tukang              d. dengekeun ku ceuli


B. Jawab pananya di handap kalawan bener!
1. Sebutkeun tilu alat musik  tradisional nu aya di Cirebon!
.......................................................................................................................................................
2.  Naon nu dimaksud seni Marawis teh? Jelaskeun!
.......................................................................................................................................................
3. Sebutkeun tilu pola tilu pola tabeuhan dina seni Marawis!
.......................................................................................................................................................
4. Sebutkeun nu kumaha ari alat musik rebana teh!
.......................................................................................................................................................
5.  Bere hiji conto kalimah nu kasup gaya basa kadalon (pleonasme)
.......................................................................................................................................................


                                                       Kacindekan materi
    Internalisasi Pendidikan Karakter

Tanggal
Peunteun
Paraf Guru
Paraf Orang Tua
Disiplin
1
2
3
4
5
bersungguh-sungguh
1
2
3
4
5
Kreatif
1
2
3
4
5
Rasa ingin tahu
1
2
3
4
5
Tanggung jawab
1
2
3
4
5
Jumlah
PANGAJARAN 2
A. STANDAR KOMPETENSI
8.2 Mampu berbicara mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan dalam berwawancara, berdiskusi, menyampaikan
informasi dan laporan perjalanan, memandu
B. KOMPETENSI DASAR
8.2.5 Memandu acara kegiatan

A.         INDIKATOR
a.     Kognitif
(1)     Produk
·    Menerapkan kemampuan berbicara dalam memandu acara kegiatan
(2)     Proses
·    Menyusun pokok-pokok acara kegiatan secara sistematis
·    Membuka acara dengan bahasa dan sikap yang baik
·    Mengatur acara dengan waktu yang tersedia
·    Menutup acara dengan bahasa dan sikap yang baik
b.     Psikomotor
·    Mengaktifkan keterampilan berbicara
c.     Afektif
(1)     Berkembangnya perilaku karakter
§ Menumbuhkan sikap: Mandiri, Disiplin, Komunikatif, Kreatif.
(2)     Berkembangnya keterampilan proses
Mempunyai kemampuan berbicara dalam memandu acara kegiatan
Katerangan Internaliksasi Pendidikan Karakter:
1. sangat rendah                3. rata-rata                              5. tinggi
2. rendah                         4. di atas Rata-rata
                           

A.    Jadi MC atawa Panata Acara
PANATA ACARA DINA RAPAT OSIS
      Assalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokatuh!
      Bapa/Ibu Pembina OSIS, nu ku sim kuring dipihormat. Rerencangan sadaya rengrengan pangurus OSIS nu ku Sim Kuring dipideueuh tur dipicinta.
      Langkung ti payun sumangga urang nyanggakeun puji sinareng sukur ka Alloh SWT., rehna dina danget ieu urang sadayana tiasa ngempel ngariung di ieu patempatan dina raraga rapat evaluasi kagiatan OSIS. Solawat sinareng salam mugia ngocor ngamalir ka jungjunan urang sadayana, Kangjeng Nabi Muhammad SAW, ka kulawargina, ka para sahabatna, sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka Manten-Na.
      Salajengna sim kuring ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos kersa ngaluuhan kana uleman rapat rutin OSIS. Pamugi ieu acara teh aya rido sareng kenging barokah ti Alloh SWT.Amiin.
      Sumangga ieu acara urang buka sasarengan ku maoskeun basmallah: Bismillahirrohmanirrohim
      Hadirin anu sami hadir di ieu tempat,
      Dupi runtuyan acara dina ieu acara ieu rapat teh nya eta:
1.   Bubuka
2.   Maos Ayat Suci Alqur’an
3.   Laporan Pupuhu OSIS ngeunaan kagiatan Pekan Kreatifitas nu tos dilaksanakeun.
4.   Pengarahan sarta Evaluasi ti Pembina OSIS kana kagiatan nu tos dilaksanakeun ku pengurus.
5.   Tanya jawab/ tanggapan/ usulan saran.
6.   Pamungkas/Dunga
Sumangga ayeuna urang teraskeun kana acara salajengna, Maos Ayat Suci Alqur’an anu bade disanggakeun  ku Saderek Asmadi ti Sie Kerohanian.
(Saterusna hiji-hiji dibere kasempetan ku Panata Acara nu boga wewenang ngatur jalanna rapat kaasup mere fasilitas kitu deui waktu dina forum tanya jawab/tanggapan).

Pedaran
Nu dimaksud MC teh nya eta singkatan tina Master of Ceremony atawa sok disebut oge Pembawa Acara dina basa Sunda mah sok disebut oge Panata Acara. Panata Acara teh miboga tugas ngatur atawa mandu hiji acara.
Aya sababaraha hal nu perlu diperhatikeun upama urang rek jadi MC dina kagiatan rapat siga di luhur, diantarana:
1) Persiapan
    - Nyaho kana tujuan nu kudu dihontal (dicapai) dina eta rapat,
    - Paham kana permasalahan,
    - Nyusun acara rapat,
    - kudu nyaho saha wae nu baris hadir.
2)  Latihan kalawan enya-enya dina hal ngungkapkeun sagala ideu dina wangun basa nu hade.
3)  Kudu wijaksana dina ngatur jalanna rapat.
4)  Lamun loba audiens nu nanyakeun kudu dibahas sarta diserenkeun kana sidang rapat.
5)  Merhatikeun paroman audiens geus paham acanna kana materi nu dirapatkeun.

Kamus Alit –Indonesia
-       Rerencangan (teman)                           - nyaho (mengetahui)
-       Sedengkeun (sedangkan)                                 - rengrengan (sekelompok)
-       Nyanggakeun (menghaturkan)             - danget ieu (saat ini)
-       Ngempel (berkumpul)                          - ngariung (berkumpul)
-       Raraga (acara)                                      - ngocor (mengalir)
-       Ngahaturkeun (mengucapkan)             - kersa (mau)
-       Parantos (sudah)                                              - sasarengan (bareng-bareng)
-       Uleman (undangan)                             - pamugi (semoga)
-       Runtuyan (urutan)                                - ngeunaan (mengenai)
Kagiatan 1 (Kelompok)
Bentuk kelompok sakelompok 1-4 urang. Jieun naskah MC siga conto di luhur.Tema
bisa milih:  1. Jadi MC “Paturay Tineung kelas 3”
                   2. MC pentas seni antar kelas
                   3. Rapat Karang Taruna ngabahas “Mieling Proklamasi Kamerdekaan”
                   4. MC ulang taun babaturan.
                   5. jeung rea-rea deui.
Sanggeus beres nyieun naskah pek sosiodramakeun. Tangtukeun saha nu jadi MC saha nu jadi peserta. Tampil sakelompok-sakelompok di hareup kelas ku Bapa/Ibu guru dipeunteun.

Lembar Gawe:
......................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
Runtuyan acara:
1.         .........................................................................................
2.         .........................................................................................
3.         .........................................................................................
4.         .........................................................................................
5.         .........................................................................................
6.         ........................................................................................
7.         .........................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
B.  Kecap Pangantet
Pek ilikan conto-conto kalimah di handap!
1. Kuring rek indit ka pasar.
2. Pun Bapa nembe mulih ti kantor
3. Manehna neundeun duit dina dompet.
4. Eta patlot teh diseukeutan ku serutan.
5. Mamang meuli baju keur kuring.

Hidep pasti bisa ngarasakeun aya kecap-kecap nu kurang dina eta kalimah. Ku teu ayana eta kecap kalimah teh can jelas maksudna. Kecap nu can aya dina eta kalimah teh diantarana: ka, ti, dina, ku, keur. Tah kecap kecap nu nyicingan fungsi di hareupeun kecap barang atawa frasa barang teh disebutna kecap pangantet.
Patepungna kecap pangantet jeung kecap frasa barang bisa muncul rupa-rupa harti diantarana:
1)      Tujuan: keur, pikeun, ka, , kanu
2)      Tempat: di, dina
3)      Asal: ti, tina
4)      Alat/nu ngalakukeun: ku, kana
5)      Babandingan: model, ala
6)      Pangwates: nepi ka
Kagiatan 2 (individu)
Eusian titik-titik di handap make kecap pangantet nu aya di luhur!
1.  Manehna di Singapur teh ngan ...nepi ka.............. tanggal 20 Maret.
2.  Si Gagas Make calana ............ala/model........ Elvis.
3.  Tia make krudung ............ala/model...... Inneke.
4.  Mobil teh disupiran ......ku....... Mang Akim mah ngeunaheun.
5.  Kuring kakara balik .........ti ... Sakola.
6.  Eta bahan batik teh dijieunna ...tina....... sutra.
7.  Bu Anneu calik .......dina....      korsi.
8.  Pa Mahyar lahirina ......di... Bandung.
9.  Tim MGMP Basa Sunda nuju angkat pelatihan .....ka..... UPI.
10. Aji rek nyieun surat ........keur...    Yola.

C. Mikawanoh Istilah Organisasi

·           Pupuhu: ketua, pangurus anu nyekel kawajiban enggoning ngajalankeun organisasi.
·           Anggota: jalma nu asup kana hiji  paguyuban atawa pakumpulan.
·           Girang serat: sekretaris, pangurus anu ngurus sagala hal nu patalina jeung surat.
·           Panata harta: Bendahara pangurus anu ngokolakeun urusan dana (duit).
·           Papayung: pelindung anu nangtayungan organisasi.
·           Sekretariat: tempat atawa alamat eta organisasi
·           Pangaping: anu ngajaga atawa nalingakeun, sangkan organisasi jalan sakumaha mistina.
·           Seksi: pangurus anu kapapancenan ngokolakeun salah sahiji widang garapan.
·           Panata calagara: Panitia nu kapapancenan ngajalankeun hiji kagiatan dina organisasi.
·           Rapat pengurus: rapat nu ngan diiluan ku pengurus wungkul.
·           Rapat anggota: rapat nu diiluan ku sakumna anggota dina hiji organisasi.
·           Anggaran dasar: kumpulan palanggeran hiji paguyuban atawa organisasi.
·           Wakil: anu nyalurkeun atawa anu ngabantu-bantu upamana wae wakil pupuhu (anu ngabantu pupuhu).
·           Komite: sawatara jelema anu dipapancenan (bere tugas) ngalaksanakeun putusan pamarentah/putusan rapat organisasi.
·           Komisi: badan nu diwangun ku sawatara jalma (ahli) anu dipapancenan atawa nguruskeun atawa nalungtik sarupaning perkara.
Kagiatan 3 (Individu)
Susun hurup-hurup dina kolom B nu masih keneh acak-acakan nepi ka jadi jawaban tina pananya dina kolom A!
Kolom A
1.   Sarua jeung sekretaris nu boga pancen bagean surat....
2.   Anu kudu dilampahkeun ku anggota.......
3.   Pihak atawa golongan anu sapaham dina masalah politik, organisasi politik.....
4.   Badan atawa perkumpulan (organisasi) anu nalungtik salah sahiji bidang pangaweruh
      atawa  kabudayaan sarta usaha pikeun ngamekarkeunana......
5.   Tempat atawa alamat organiasi..........
6.   Organisasi dina widang olahraga........
7.   Organisasi kaagamaan.......
8.   Organisasi Pamuda.........
9.   Jalma nu asup kana hiji paguyuban......
10. Jalma nu boga kaahlian jeung wewenang dina bidang nyieun akte jual beuli.......Kolom B
1.   RIGANG ESTRA             =  ...........................................................
2.   WAJIKABAN                   = .............................................................
3.   YEPART                          =  ............................................................
4.   GALEMBA                      =  .............................................................
5.   KERSATETARI               =  .............................................................
6.   NOKI                                = .............................................................
7.   HADYAHMMUDMI      =  ...........................................................
8.   RANGKA RUTANA      = ............................................................
9.   GOTANGA                      = ............................................................
10. ONISTAR                         = ...........................................................UJI KOMPETENSI SISWA PANGAJARAN 2

A. Pilih salah sahiji jawaban nu ku hidep dianggap bener!
1.   Naon tema rapat OSIS di luhur teh?
      a.  Evaluasi Kagiatan LDKS                    
      b.  Evaluasi Kagiatan Pekan Kreatifitas
      c.  Evaluasi Kagiatan O2SN
      d.  Evaluasi Pemilihan Ketua OSIS
2.   Nu hadir dina eta kagiatan teh nya eta, iwal....
      a. Pembina Osis                             c. Sie Kerohanian
      b. Pupuhu Osis                              d. Kepala Sakola
3.   Ieu di handap runtuyan acara dina rapat di luhur, iwal....
a.  Bubuka
b.  Maos Ayat Suci Alqur’an
c.  Laporan Pupuhu OSIS ngeunaan kagiatan Pekan Kreatifitas nu tos dilaksanakeun.
d.  Tampilan seni
4.    Singkatan tina MC teh nya eta....
a.       Master of Central                   c. Master of Ceremony
b.      Magister of Ceremony           d. Master of Ceremonial
5.    Dina tahap persiapan urang kudu, iwal ....
       a. Nyaho kana tujuan nu kudu di hontal (dicapai) dina eta rapat,
       b. Paham kana permasalahan
       c. Nyusun acara rapat
       d. nyiapkeun dahareun jeung inuman
6.    Lamun  loba audiens nu nanyakeun kudu kumaha....
       a. kudu dibahas sarta diserenkeun kana sidang rapat.
       b. teu kudu dibahas kabeh pilihan ti jalma nu penting wungkul.
       c. Ditampung wungkul  teu kudu dibahas.
       d. Dipilah-pilah nu pertanyaanna penting jeung berkualitas.
7.    Di handap kaasup kecap pangantet, iwal....
       a. ti           b. dina             c. keur             d.  eta
8.    Manehna neundeun duit .... dompet.
       a. ti           b. dina             c. keur             d.  tina
9.   Rupa-rupa harti kecap pangantet diantarana ngadung harti tujuan. Kecap pangantet nu
      ngadung harti tujuan aya dina kecap....
.     a. keur, pikeun, kanu
      b. di, dina
      c. ti, tina
      d. ku, nepi ka
10. Eta kaen batik Paksi Naga Liman teh dijeun .... sutra.
       a. ti           b. dina             c. keur             d.  tina
11. Tia make krudung .................. Inneke.
      a.  model               b. keur             c. tina              d. nepi ka
12. Harti istilah Organisasi di handap bener, iwal....
a.       Pupuhu: ketua, pangurus anu nyekel kawajiban enggoning ngajalankeun organisasi.
b.      Anggota: jalma nu asup kana hiji  paguyuban atawa pakumpulan.
c.       Girang serat: sekretaris, pangurus anu ngurus sagala hal nu patalina jeung surat
d.      Sekretariat: sekretaris, pangurus anu ngurus sagala hal nu patalina jeung surat.
13.  Kepala Sakola mah biasana sok jadi .... dina tiap kagiatan siswa.
       a. komisi               b. girang serat              c. seksi             d. papayung
14.  Sawatara jelema anu dipapancenan (bere tugas) ngalaksanakeun putusan
       pamarentah/putusan rapat organisasi.
       a. komisi               b. girang serat              c.komitmen                 d. komite
15.  Bendahara pangurus anu ngokolakeun urusan dana (duit). Disebut oge....
       a. panata harta                  b.  girang serat             c. panata calagara        d. panata acaraB. Jawab pananya di handap kalawan bener!
1.  Sebutkeun hal-hal nu kudu disiapkeun upama urang jadi MC rapat!
.............................................................         ..................................................................................
............................................................         ..................................................................................
..............................................................        .................................................................................
2. Naon nu dimaksud MC? Jelaskeun!
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Bere Conto runtuyan acara upama urang jadi MC dina naon wae!
.............................................................         ..................................................................................
............................................................         ..................................................................................
..............................................................        .................................................................................
4.  Bere conto 5 conto kecap pangantet!
.......................................................................................................................................................
5. Naon hartina istilah organisasi di handap?
a. anggaran dasar:............................................................................................................................
b. pangaping:...................................................................................................................................
                                                       Kacindekan materi
 
   Internalisasi Pendidikan Karakter

Tanggal
Peunteun
Paraf Guru
Paraf Orang Tua
Mandiri
1
2
3
4
5
Disiplin
1
2
3
4
5
Komunikatif
1
2
3
4
5
Kreatif
1
2
3
4
5


Jumlah
PANGAJARAN 3


A.       STANDAR KOMPETENSI
8.1      Mampu berbicara mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan dalam berwawancara, berdiskusi, menyampaikan
 informasi dan laporan perjalanan, memandu acara, dan memandu diskusi

B.       KOMPETENSI DASAR
8.2.2            Berdebat dalam diskusi

C.       INDIKATOR
a.     Kognitif
(1)   Produk
·       Menerapkan kemampuan berdebat dalam diskusi dengan bahasa yang santun
(2)   Proses
·       Mengemukakan pendapat sendiri dengan tegas disertai argumen
·       Mengutarakan sanggahan, penolakan disertai argumen yang kuat
·       Mengemukakan saran pemecahan atau jalan penyelesaian untuk berbagai pendapat
yang berbeda
·       Berbicara dengan bahasa yang santun
b.     Psikomotor
·          Memiliki kemampuan berbicara dengan baik dan santun
c.     Afaktif
(1)     Mengembangkan Perilaku Berkarakter
Menumbuhkan sikap jujur, apresiatif, bersungguh-sungguh, bekerja sama, dan
menghargai pendapat orang lain
(2)     Mengembangkan Keterampilan Proses
Mempunyai kemampuan berbicara dalam berdebat (diskusi) dengan baik dan santun
          
Katerangan Internaliksasi Pendidikan Karakter:
1. sangat rendah                3. rata-rata                              5. tinggi
2. rendah                         4. di atas Rata-rataPROSES KAGIATAN KOMPETENSI SISWA


A. Debat dina Diskusi
Jejer: “Siswa nu tawuran nepi ka aya korban teu kudu ditindak sacara hukum”
No.
Kelompok Satuju
Argumenna :
Kelompok Teu Satuju
Argumenna :
1
- aya dina wilayah wewenang sakola

- ayana korban ngalantarankeun pelangaran
  hukum.
2
- Masih di bawah umur

- hukum berlaku pikeun sakabeh jalma
3
- Bisa nimbulkeun trauma nu
  ngabahayakeun psikologi siswa.

- hukum kudu ditegakeun
4
- Ditangani ku psikologi leuwih alus

- Aya efek kapok (jera)
5
- Leuwih alus ditampung di SLB
   bagean  anak nakal.
- dipenjara supaya teu mawa pangaruh
   goreng  ka batur sakelasna.

Pedaran
Nu dimaksud diskusi nya eta mangrupa wangun komunikasi dua arah, nu di jerona ngalibetkeun ayana tukeur pikiran atawa pamadegan ngeunaan hiji masalah nu dilakukeun kalawan tartib jeung miboga arah. Sedengkeun nu dimaksud debat nya eta hiji tukeur pikiran nu dipilampah ku jalma nu beda pandangan/pamadegan. Biasana mangrupa kontraversi argumen nu bakal nangtukeun alus henteuna hiji usulan nu didukung ku hiji pihak nu ngadukung sarta ditolak ku kelompok kontra/penyangkal sejen. debat mangrupa hiji bentuk atawa wujud musyawarah ti pihak nu pro (pendukung) jeung ti pihak nu kontra atawa penyanggah.
Hiji hal nu kudu diperhatikeun dina debat boh ku kelompok nu pro atawa nu kontra diantarana dua pihak ieu kudu daek ngadengekeun jeung ngahargaan pamanggih batur. Ulah boga anggapan yen pamanggih urang wungkul nu pangbenerna. Pamanggih nu ditepikeun kudu puguh alesanana ulah asbun (asal bunyi).
Dina kelompok debat biasana aya pamingpin diskusi nu boga wewenang ngatur waktu jeung jalanna diskusi, notulis anu biasa nyatetkeun pembicaraan. Pamingpin diskusi boga wewenang nyetop omongan peserta lamun dianggap ngalantur atawa panjang teuing. Peserta diwajibkeun ngomong intrupsi lamun motong omongan batur atawa rek nepikeun pamanggihna.
Kusabab tujuan ahir dina diskusi teh kudu ngahasilkeun kasimpulan. Ku kituna pamingpin diskusi sabisa mungkin kudu meunangkeun kasimpulan.
Kamus Alit -Indonesia


- ngalantarankeun (menyebabkan)                  - jero (dalam)
- pikeun (untuk)                                              - pamadegan (pendapat)
- sakabeh (semua)                                           - ngalantur (ngaco)
- leuwih (lebih)                                                - kudu (harus)
- mawa (membawa)                                        - dihapit (diapit)
- jalma (manusia)                                             - dipilampah (dilakukan)
- goreng (jelek)                                                - nangtukeun(emenetukan)
- pamanggih (pendapat)                                  - puguh (jelas)
- maparin (memberi)                                        - meunangkeun (mendapatkan)


Kagiatan 1 (Kelompok)
*   Pek ayeuna tina sakelas bentuk  jadi 8 kelompok leutik nu jumlahna 4-6 urang. Sanggeus ngabentuk kelompok leutik terus bentuk kelompok badag. Kelompok hiji nepi ka kelompok opat miboga pancen jadi kelompok nu pro saterusna disebut kelompo A. Sedengkeun kelompok lima nepi ka kelompok dalapan jadi kelompok nu kontra saterusna disebut kelompok B. Mimiti tampil kelompok kecil kelompok 1 ngalawan kelompok 5 bagean penyaji terus berurutan kalawan tema nu beda-beda. Kelompok 2 ngalawan kelompok 6, saterusna kelompok 3 ngalawan kelompok 7. Pamungkas kelompok 4 ngalawan kelompok 8. Tiap kelompok nu geus dipasangkeun tanding kudu nyokot tema nu sarua
*   Bapa/Ibu guru ngabagikeun kupon nyarita dua 2-3 kupon/siswa tiap kupon kasempetannana nyarita 30 detik. Siswa kudu meakeun kupon. Lamun siswa geus meakeun kupan teu meunang cumarita deui. Sabalikna nu masih boga kupon kudu dibeakeun. Pikeun ngagampangkeun penilaian kupon nu dibagikeun kudu dieusian no absen masing-masing.

Di handap jejer nu bisa dipilih atawa ditangtukeun ku Bapa/Ibu guru (Sakaligus nu Mingpin jalanna diskusi)!

Kelompok 1 jeung 4 temana ” Hukuman mati pikeun koruptor kelas kakap”
Kelompok 2 jeung 5 temana “Larangan mawa HP Blackberry ka Sakola”
Kelompok 3 jeung 6 temana “Sangsi dikaluarkeun pikeun pemake/pengedar narkoba”
Kelompok 4 jeung 8 temana “Make pakean bebas ka sakola”

Cat: Nu wajib make basa Sunda kahiji materi nu disajikeun ku penyaji, kadua palebah bubuka, ngenalkeun ngaran jeung panutupna. Dina jalanna diskusi (adu argumen) bisa ngagunakeun basa Indonesia, iwal di wilayah-wilayah nu tingkat kamampuh basa Sundana luhur.

Lembar Gawe tiap kelompok
Nyebutkeun:
Jejer ..................................................................
Bubuka (Dibaca  ku Ketua  kelompok diskusi)
Assalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokatuh!
Sim Kuring minangka wawakil ti kelompok .... bade ngadugikeun hasil diskusi ti kelompok Sim Kuring.   Sim Kuring satuju ku ayana ............(nyebutkeun jejer diskusi) alesanana di antarana:

No.
Kelompok Satuju
Argumenna :
1


2


3


4


5


6


7


8Mung sakitu pamendak ti kelompok Sim Kuring. Wassalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokatuh.
Diteruskeun ku kelompok penyanggah atawa nu Teu satuju
Hatur nuhun ka Moderator tos maparin kasempetan ka kelompok Sim Kuring. Assalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokatuh! Sim kuring kacida teu satujuna kana...... (sebutkeun jejer). Alesanana diantarana:

No.
Kelompok Satuju
Argumenna :
1


2


3


4


5


6


7


8


B. Kalimah Aktif jeung Pasif
1)  Kalimah Aktif
a. Kang Maman meuli buku .
b. Teh Tuti mawa kantong keresek
c. Mang Didi manggul beas.

Kalimah di luhur teh tiluanana kalimah aktif. Disebut kalimah aktif lantaran jejer (subjekna) ngalakukeun pagawean atawa jadi ‘palaku’
Pek Ilikan rucatananana!


Kang Maman  meuli          buku
Jejer                caritaan     objek

Teh Tuti       mawa        kantong keresek
Jejer             caritaan    objek

Mang Didi       manggul          beas.
Jejer                caritaan          objek

Kalimah aktif dicirian ku caritaanana (predikatna) nu mangrupa kecap pagawean aktif, boh transitif boh intransitif. Dina kalimah di luhur mah mangrupa kecap pagawean aktif transitif (kecap pagawean nu mikabutuh objek). Umumna nu dirarangkenan ku rarangken hareup –N. Sabab rarangken hareup –N miboga fungsi ngawangun kecap pagawean aktif.

2) Kalimah Pasif

a. Buah dibeuli ku Mang Endin.
b. Bal disepak ku Si Fajar.
c. Lauk teh diparaban ku Si Mita.

Dina conto-conto kalimah di luhur jejer teh ngarandapan pagawean objek. Upamana wae dina kalimah nomer hiji jejerna (buah) ngarandapan pagawean caritaan (dibeuli) nu dilakukeun ku objek (Mang Ending).

Ilikan rucatan kalimah di handap!
Buah         dibeuli          ku                       Mang Endin.
Jejer          caritaan     kecap pangantet    objek

Bal        disepak               ku                 Si Fajar.
Jejer      caritaan      k.pangantet       objek

Lauk      teh                       diparaban                             Si Mita.
Jejer     k. Panganteb        caritaan          k. Pangantet   objek

Kagiatan 2 (individu)
Bere pananda B dina kotak lumun eta pernyataan bener jeung bere pananda S dina kotak lamun salah!
1. Teh Sonya keur ngabaso di Kantin. Kaasup kana kalimah aktif .           
2. Kuring      diajar        komputer. Eta rucatan kalimah teh merenah.
    Jejer          caritaan     objek

3. Manehna ngadahar sangu poe. Kaasup kana kalimah pasif.          
4. Teh Lovvi dangdan. Eta kalimah teh merlukeun objek     
5. Ceu Mimin mawa kantong keresek. Eta kalimah teh merlukeun objek.
6. Buku dibeuli ku Kang Dadan. Kaasup kalimah pasif.

7. Hayam maraban Si Joko. Eta kalimah teh merenah.


8. Si Rian katajong ku si Aditio. Kaasup kalimah aktif.

9. Lauk      teh                        diparaban          ku                    Si Mita.
    Jejer     k. Panganteb        caritaan          k. Pangantet   objek.
    Rucatan kalimah di luhur teh kurang merenah.
10. Ucing kabaledog ku Si Joko. Kaasup kana kalimah pasif.
UJI KOMPETENSI SISWA PANGAJARAN 3


A. Pilih salah sahiji jawaban nu ku hidep dianggap bener!

1.  Di handap mangrupa kalimah pernyataan teu satuju siswa tawuran dihukum, iwal....
     a. Alusna mah siswa nu mindeng tawuran sakolana dipindahkeun ka SLB ulah
         dipenjarakeun.
     b. Mending ditangani heula ku psikolog memeh ditindak sacara hukum.
     c. Eta siswa masih dibawah umur kukituna mending ditangani heula ku sakola/psikolog.
     d. Hukum kudu ditegakeun teu pandang bulu rek budak rek kolot sarua wae.
2.  Argumen-argumen di handap merenah/bener siswa nu tawuran nepi ka aya korban kudu di
     Hukum, iwal...
     a. hukum berlaku keur saha wae.
     b. aya efek jera lamun siswa ditindak sacara hukum.
     c. kudu dipenjara supaya teu mere pangaruh ka batur sakelasna.
     d. lamun siswa dihukum bakal ngabahayakeun psikologi siswa.
3.  Mangrupa wangun komunikasi dua arah, nu di jerona ngalibetkeun ayana tukeur pikiran
     atawa pamadegan ngeunaan hiji masalah nu dilakukeun kalawan tartib jeung miboga arah.
     Mangrupa tina definisi....
     a. debat                  b. diskusi                     c. sidang                      d. pleno
4.  Hiji tukeur pikiran nu dipilampah ku jalma nu beda pandangan/pamadegan. Mangrupa harti
     tina....
     a. debat                  b. diskusi                     c. sidang                      d. pleno
5.  Kelompok nu satuju kana hiji pernyataan dina debat disebut....
     a. kelompok pro     b. kelompok kontra     c. kelompok indevenden       c. kelompok netral
6.  Kelompok nu kontra dina debat sok disebut oge kelompok....
     a. pendukung         b. satuju           c. penyanggah             d. netral
7.  Kawajiban dina debat upama peserta rek cacarita kudu ngomong....
     a. introspeksi          b. introgasi      c. intrupsi        d. intruksi
8.  Tujuan ahir dina diskusi nya eta....
     a. ngadukeun kelompok pro jeung kontra.
     b. ngelehkeun salah sahiji kelompok.
     c. meunangkeun kasimpulan.
     d. mihak ka kelompok nu pro.
9. Kalimah nu santun tur demokratis upama urang mungkas omongan dina debat/diskusi nya
    eta....
     a. Sakitu wae hampura kuring moal bisa ngelehan dina ieu diskusi.
     b. Sakitu wae. Sakali teu satuju tetep teu satuju.
     c. Mung sakitu pamendak ti sim kuring. Kirang langkungna mangga emutan deui ku
         sadayana.  Wassalamu’alaikum warrohmatullohi wabarokatuh.
     d. Tah kitu wae. Pokona kabeh kudu satuju kana pamanggih kuring.
10. Kalimah nu jejerna ngalakukeun pagawean atawa jadi ‘palaku’ disebut kalimah....
      a. aktif                   b. pasif                        c. teu sampurna           d. parentah
11. Teh Tuti mawa kantong keresek. Mangrupa kalimah....
      a. aktif                   b. pasif                        c. teu sampurna           d. parentah
12. Buah         dibeuli          ku                          Mang Endin.
      Jejer       caritaan     kecap pangantet       .................
     Fungsi kecap Mang Endin dina kalimah di luhur nya eta....
     a. panglengkep       b. katerangan               c. jejer              d. objek
13. Meja teh katajong ku kuring. Kaasup kana kalimah....
       a. aktif                  b. pasif                        c. teu sampurna           d. parentah
14. Conto kalimah pasif di handap nu bener nya eta....
      a. Kang Dadan dikopeah beureum.
      b. Ucing didahar beurit.
      c. Kuring katajong korsi.
      d. Filem ditongton kuring.
15. Pilih kalimah aktif nu merlukeun objek!
      a. Teh Nina dangdan.
      b. Bapana geus datang.
      c. Kuring diajar komputer.
      d. Mang Barjo manggul beas.

B. Jawab pananya di handap kalawan bener!
1. Naon nu dimaksud debat?
     ..................................................................................................................................................
2. Naon nu kudu diperhatikeun dina debat teh?
     ..................................................................................................................................................
3. Naon nu dimaksud kalimah aktif?
     ..................................................................................................................................................
4. Naon nu dimaksud kalimah pasif?
    ..................................................................................................................................................
5. Bere conto kalimah aktif jeung pasif?
     ..................................................................................................................................................
     ..................................................................................................................................................
 


                                                       Kacindekan materi
 

   Internalisasi Pendidikan Karakter

Tanggal
Peunteun
Paraf Guru
Paraf Orang Tua
Jujur
1
2
3
4
5
Bersungguh-sungguh
1
2
3
4
5
Bekerja sama
1
2
3
4
5
Menghargai pendapat orang lain
1
2
3
4
5
Apresiatif
1
2
3
4
5
Jumlah


Tidak ada komentar:

Posting Komentar