Jumat, 15 Maret 2013

Tugas untuk kelas 8E,8C,8D,8G,8H


Kerjakan dikertas selembar jawabannya saja, beri nama kelas dan nmer absen!

A. Ngaregepkeun Sawer
Pek regepkeun puisi sawer di handap!
Sawer sanggeus acara huap lingkung dina sawer Pangantenan. Intina minangka wawakil pribumi juru sawer ngahaturanan tamu nu parasmanan pikeun dalahar/taruang.
Sinom (Sekar Gambir)

1.  Pungkasan wiwit wewekas,
     Wiwit ati nu wening,
     Wekasan getering rasa,
     Rasa nu suci bersih,
     Jirim salam ta’dim,
     Ka sugri nu sami rawuh,
     Wireh tos lejar manah,
     Rurumpaheun kersa linggih,
Ditampina ku bingang      
marwatasuta.
2.  Sabanding hatur salam,
    Malik muji dat sajati,
     Kana kersa nu kawasa,
     Gusti anu Maha Suci,
     Reh Si Utun Inji,
     Ngadahup kanu sakupu,
     Laksana kahayangna,
     Kenging milihan pribadi,
     Lulus mulus luyu lancar lungsur
     Langsar.
   3.  Kagenah kabingahan,
     Ukur salebeting ati,
     Sadaya nu sami lenggah,
     Ditampi teu saupami,
     Ngulem bari neda ma’lum
Tina seueur katuna,
Mugi sihing pangaksami,
 Jembar lejar agung-agung  hapuntenna.
1. Humayua kanu paneja,
Neda deui, neda deui,
 Ka parawargi sadaya,
Tuwin mitra jaler istri,
Mugi utun jeung inji,
Paparin  du’a pangestu,
Sangkan mulya waluya,
Lajeng lebet sami-sami,
Ngahaturkeun tuang cawerang lumayan.
(tina. Modana kaca 158-159)Pedaran
Nyawer asal kecapna teh tangtu ‘awer’ sipat barang encer nu muragna mawur: cai uwar-awer tina ember. Nu kadua tina kecap panyaweran nuduhkeun tempat cai ragrag anu uwar-awer tina hateup (atap). Nilik kadinya maksud nyawer teh aya patalina jeung:
1.  Pas waktuna nyawer ngawur-ngawur eusi bokor. Eusi bokorna kayaning beas, koneng, duit
     receh, jsb.
2.  Nyawer teh salawasna sok dilakukeun di panyaweran (tawureun). Hartina lain dilakukeun di
     jero imah tapi di luar atawa panyaweran.
      Saliwatan mah siga nu mere conto yen urang kudu ngamonyah-monyah rizki teu puguh padahal saenyana mah sabalikna nya eta:
            1. Ngingetan ka urang upama urang geus dewasa (kulawarga)‘tah ieu teh harta banda’
                kudu disiar sarta akalan kudu sing meunang loba.
            2. Sanggeus loba ulah poho kudu mere maweh ka nu butuh, komo ka sipating dulur
                jeung baraya mah, kitu deui ka dua pihak kulawarga kudu adil ulah beurat sabeulah.
Sawer teh intina mah mapatahan/mere papatah, ngingetan kanu disawer. Dina sawer aya nu disebut bubuka eusina menta ijin ka Nu Nyipta, aya nu disebut eusi biasana mangrupa papatah jeung panutup biasana nganuhunkeun/pamitan. Puisi sawer umumna dina wangun sa’ir, tapi aya oge dina bentuk pupuh/macapat siga conto di luhur.
Ayeuna pek ilikan conto sawer budak sunatan dina bentuk sa’ir di handap!


Kalayan asma Pangéran,
Nu Maha Asih tur Héman,
ayeuna badé ngawitan,
nyawér anu disepitan.
Sami-sami ngahadiran,
muga-muga janten jalan,
mukakeun jalan pikiran,
hingga caang narawangan.
Para sadérék sadaya,
istri-pameget nu mulya,
nyepitan jiga teu pira,
seueur jalma nu mokaha.
Padahal mun dilenyepan,
ku pikiran anu tenang,
ieu téh tos janten korban,
 kuat nahan ti Pangéran.
 Ibuna sareng ramana,
nyaahna kabina-bina,
 ka anu janten putrana,
dijaga sapapanjangna.
Ti barang gubrag ka dunya,
dipangga didama-dama,
diperhatikeun biangna,
dijaga sapapanjangna.
Mun reungit euntreup ka budak,
énggal ibu gugah cengkat,
reungit énggalna ditepak,
bari diusap ku wedak.
Sang ibu tibra kulemna,
budak nangis ngagandéngan,
énggal dirampa putrana,
da bisi baseuh imbitna.
Mun baseuh énggal diganti,
ku nu garing ati-ati,
tos bérés disimpen deui,
kana tempat anu tadi.

(http://su.wikipedia.org/wiki/)

B. Jawab pananya di handap luyu jeung eusi sawer di luhur!
1.  Dina puisi sawer nomer hiji “sawer (sekar gambir)” ka saha maksud eta eusi sawer teh?
     ..............................................................................................................................................
2.   Naon nu dimaksud “ngulem bari neda ma’lum”?
     ..............................................................................................................................................
3.  Naon deui maksud “ngahaturkeun tuang cawerang lumayan”?
     ..............................................................................................................................................
4. Naon nu dipiharep ti palawargi sadaya teh?
     ..............................................................................................................................................
5. Paragraf sabaraha wae nu kaasup eusi dina sawer “Sinom (sekar gambir)” teh?
     ..............................................................................................................................................
6. Sebutkeun kalimah bubuka dina sawer budak sunatan!      
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................
7. Dina conto sawer budak sunatan di luhur cing naon maksud eusi paragrap kaopat?
     ..............................................................................................................................................
8.  Kumaha cenah rumawat/ngarawatna hiji indung jeung bapa ka anak nurutkeun eta sawer
     budak sunatan   teh?
     ..............................................................................................................................................
9.  Saha nu teu tibra sare lantaran kagandengan ceurik anakna teh?
    ..............................................................................................................................................
10. Tina naon dicutatna dua sawer di luhur teh!
    ..............................................................................................................................................
B. Istilah-istilah dina Adat Istiadat, Budaya jeung seni
Syawalan Gunung Jati
Nya eta kagiatan nu dilakukeun satiap awal bulan syawal ku masyarakat wilayah Cirebon umumna nu mangrupa ziarah ka makam Sunan Gunung Jati. Di sagigireun kitu pikeun ngalaksanakeun tahlilan.
Ganti Welit
Nya eta upacara nu  dilaksanakeun setiap taun di Makam Kramat Trusmi pikeun ngaganti suhunan makam kulawarga Ki Buyut Trusmi nu ngaggunakean Welit (anyaman daun kalapa). Upacara dilakukeun ku masyarakat Trusmi. Biasanya dilaksanakeun dina tanggal 25 bulan Mulud.
Rajaban
Nya eta upacara jeung ziarah ka makam Pangeran Panjunan jeung Pangeran Kejaksan di Plangon. Umumna dihadiran ku para kerabat ti katurunan kadua  Pangeran Kejaksan. Dilaksanakeun satiap 27 Rajab. Pernahna di obyek wisata Plangon Kalurahan Babakan Kecamatan Sumber kurang leuwih 1 Km ti puseur dayeuh Sumber.
Ganti Sirap
Nya eta upacara nu dilaksanakeun satiap 4 taun sakali di makam kramat Ki Buyut Trusmi piekun ngaganti suhanan makam nu  ngagunakeun Sirap. Biasana direuah-reuah make pintonan wayang kulit jeung terbang.
Muludan
Nya eta upacara adat nu dilaksanakeun satiap bulan Mulud (Maulud) di Makam Sunan Gunung Jati. Nya eta kagiatan meresihan/ngabasuh Pusaka Keraton nu dikenal kalawan istilah Panjang Jimat. Ieu kagiatan teh dilaksanakeun dina tanggal 8 nepi ka 12 Mulud. Sedangkan pusat kegiatan dilaksanakeun di Karaton.
Salawean Trusmi
Nya eta salah sahiji kagian ziarah nu dilaksanakeun di Makam Ki Buyut Trusmi. Salian ti eta oge dilaksanakeun tahlilan. Ieu kagiatan teh dilaksanakeun satiap tanggal 25 bulan Mulud.
N a d r a n
Nya eta pesta laut saperti umumna dilaksanakan ku  nalayan kalawan tujuan pikeun kasalametan jeung upacara sukuran ka Nu Nyiptakeun nu geus mere rejeki. Dilaksanakeun diampir sapanjang basisir laut (tempat nelayan ngala lauk) kalawan waktu kagiatan nu beda-beda.
Barongan atawa barokan
Nya eta asalna tina kecap barokahan nu hartina salametan. Nurutkeun kamus basa Jawa nya eta seni tiruan hulu singan nu awakna rasksasa nu dijerona aya jelema nu ngagerakeun pikeun hiji pintonan.  Istilah sejenna nyebutkeun ieu istilah kasenian nu ngagunakeun alat utama nu ngabentuk tiruan hulu singa awakna badag siga raksasa Sywa Durga.
Brai
Nya eta sahiji jenis nyanyian di daerah Cirebon jeung Indramayu, Jawa Barat, sajenis salawatan atawa terbangan nu  aya tur sumebar oge di masarakat Islam di wilayah nusantara.
Memeongan
Nya eta uucingan dina basa Parahiyangan (niru niru lampah ucing). Sabab urang Cirebon wilayah wetan nyebut ucing di Parahiyangan teh meong. Adat-adat kasundaan buhun dina pernikahan anu turun tumurun. Upacara ieu dilaksanakeun upama panganten boh awewe boh lalaki ngarunghal (miheulaan nikah) lanceukna.

Seserahan
Nya eta masrahkeun pipanganteneun lalaki ka pimitohaeunana sabab rek dikawinkeun ka anakna.
Munjungan
Nya eta ngadatangan, ngahadiran dina bahasa agama ziarah. Adat kabiasaan urang Leuwi Munding sacara basa mah hartina sedekah makam. istilah pamakaman di ieu daerah aya nu nyebut maqbaroh serepan tina basa Arab nu miboga harti sarua jeung tempat kubur atawa pamakaman.
Sintren
Nya eta sajenis kasenian tradisional nu tumuwuh jeung mekar sacara turun temurun ti mimiti taun 1957. sintren asalna tina kecap “ Sasantrian “  nu mimitina mah ieu kasenian teh mangrupa seni hiburan rahayat nu sering ditampilkeun sidna paososrree dimana para patani keur  reureuh satutasna baranggawe cape di sawah.
Upacara Seren Taun
Nya eta mangrupa upacara masarakat agararis di daerah Kuningan intina mah nyerenkeun hasil tatanen  Sarta salah sahiji media pikeun nembrakeun rasa syukur ka Nu Nyipta tina sagala berkah nu geus ditarima , sarta miharep  pikahareupeun meunang  hasil panen nu leuwih loba.
Seni Burok
Nya eta salah sahiji kasenian rakyat nu kasohor sarta dipikaresep di wewengkon Cikakak nu aya di wilayah kabupaten Cirebon. Ceuk beja ieu seni teh geus aya ti taun 1934. Mimitina aya saurang padumuk desa Kalimaro Kacamatan Babakan nu ngarana Kalil nyieun hiji kreasi anyar seni Badawang (boneka-boneka ukuran gede) nya eta mangrupa Kuda Ngapung, Cenah mah ia teh kailhaman ku carita rahayat di kalangan masarakat Islam ngeunaan perjalananan Isra Mi’raj Nabi Muhamad SAW ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsha kalawan make tunggangan kuda nu aya jangjangan nu disebut Buroq.


UJI KOMPETENSI SISWA PANGAJARAN 6
A. Pilih salahsahiji jawaban nu dianggap paling bener!
 1.  Pungkasan wiwit wewekas,
      Wiwit ati nu wening,
      Wekasan getering rasa,
      Rasa nu suci bersih,
      Jirim salam ta’dim,
      Ka sugri nu sami rawuh,
      Wireh tos lejar manah,
      Rurumpaheun kersa linggih,
      Ditampina ku bingang ‘marwatasuta.
2.   Pupuh di luhur teh mangrupa eusi dina acaraa.....
        a. adat  mapag panganten c. adat ngahaturanan tami dina acara pangantenan
        b. adat seserahan d. adat buka pintu
2.     Eta sawer teh diwangun ku pupuh....
        a. kinanati b. sinom c. asmarandana d. dangdanggula
3.     Nyawer asal kecapna tina.....
        a. awer b. wer c. mawer d. jawer
4.     Maksud nyawer teh nya eta....
        a. ngawur-ngawur duit bari hayang kapuji.
        b. ngamonyah-monyah duit jeung babagi harta banda.
        c. ngingetan sangkan upama geus dewasa kudu bisa nyiar/neangan kipayah. Lamun geus
            loba ulah poho mere maweh.
       d.  Ngingetan ka urang sangkan kudu daek tutulung.
5.    Eusi sawer teh biasana mangrupa....
       a. papatah b. menta c. mere d. wawanohan
6.    Nu sok disawer teh nya eta, iwal....
       a.  panganten b. nu disunat c. orok (bayi) d. paraji
7.    Kalayan asma Pangéran,
       Nu Maha Asih tur Héman,
       ayeuna badé ngawitan,
       nyawér anu disepitan.
     
       Eta sawer teh bentukna.....
       a. pupuh b. sisindiran c. sa’ir d. wawangsalan
Pikeun nomer 8 jeung 9
 Padahal mun dilenyepan,
  ku pikiran anu tenang,
  ieu téh tos janten korban,
  kuat nahan ti Pangéran.
8.    Eusi cutatan eta sawer teh nya eta....
       a. lamun dilenyepan disunat teh ujian Ti Pangeran sangkan kuat nahan  cobaan.
       b. urang kabeh perlu disunat sangkan taya kotoran.
       c. Nyunatan teh teu pira tapi loba jalma nu mokaha.
       d. Kanyaah indung ka nu nu jadi anak taya watesna.
9.   Sawer di luhur teh diwangun ku ....  
      a. 4 padalisan tiap padalisan aya 7 engang guru wilanganana a.
      b. 4 pada tiap pada aya 8 engang guru wilanganana a.
      c. 4 pada  tiap padalisan aya 7 engang guru wilanganana a.
      d. 4 padalisan tiap padalisan aya 8 engang guru wilanganana a.
10.  Mun reungit euntreup ka budak. Lamun dibasa-indonesia-keun jadi....
       a. Kalau nyamuk hinggap ke anak.
       b. kalau lalat hinggap ke anak.
       c. kalau nyamuk tidur di anak.
       d. kalau nyamuk bersarang di anak.
11.  Sang ibu tibra kulemna,
  budak nangis ngagandéngan,
  énggal dirampa putrana,
  da bisi baseuh imbitna.
       Saha nu keur kulem tibra kedah ngurus anakna teh.?
      a.  ibuna b. budakna c. putrana d. bapana
12. Di handap acara adat/seni nu aya di Cirebon, iwal ....
      a. ganti welit c. memeongan
      b. brai           d. kirab pantai
13. Pesta laut di Cirebon ngaranna....
      a. ganti welit c. memeongan
      b. nadran           d. kirab pantai
14. Seni make tiruan hulu singa raksasa disebut.....
      a. brai b. barongan c.burok d. memeongan
15.  Upacara adat masrahkeun pipanganteneun lalaki ka pimitohaeunana sabab rek
        dikawinkeun ka anakna. Disebut oge.....
        a. seserahan b. huap lingkung c.ngalamar d. ngeuyeuk seureuh

B. Jawab pananya di handap kalawan bener!
1.  Naon nu dimaksud sawer?
    ..............................................................................................................................................
2.  Sebutkeun dua maksud tina upacara adat sawer!
    ..............................................................................................................................................
3.  Sebutkeun guru wilangan jeung guru lagu dina sawer make pupuh sinom!
    ..............................................................................................................................................
4.  Naon nu dimaksud rajaban?
    ..............................................................................................................................................
5.  Bere 1 conto istilah upacara adat/seni/budaya nu aya di daerah hidep! Kumaha
     pelaksananana!
    ..............................................................................................................................................
    ..............................................................................................................................................


Tidak ada komentar:

Posting Komentar