Senin, 04 Maret 2013

Tugas Materi Gaya Basa Kelas 8


C.  Gaya Basa Rarahulan (hiperbol) jeung Gaya Basa Ocon (metanomia)
1.  Awak sagede gajah tumpak sapedah meni palalaur.
2.  Lamun cai ledeng teu lancar kuring mah sok make Sanyo.
Dina conto kalimah nomer hiji aya kecap sagede gajah minangka gaganti kecap bayuhyuh (gendut) padahal sagede-gedena oge jalma moal aya ari nu sagede gajah mah . Eta kecap teh fungsina pikeun ngantebkeun maksud sangkan karasa ku nu maca/nu ngadengekeun leuwih teleb.
Ungkara basa nu ngaganti kecap ku kekecapan anu kaleuleuwih siga dina kalimah nomer hiji di luhur disebutna teh gaya basa Rarahulan atawa hiperbol.
Sedengkeun dina conto kalimah nomer dua aya kecap Sanyo. Minangka gaganti kecap kompa cai listrik sanajan merekna national, Hitachi jeung sajabana angger wae disebutna teh sanyo.
Salian ti eta aya deui merek anu tuduh kana barang tapi lain ngandung harti umum. Ieu mah upama disebutkeun merekna, tangtu barangna eta, sanajan barangna teu disebutkeun oge.
Conto gaya basa Rarahulan sejenna:
1.  Getihna ngagolak basa ngadenge indungna dihina.
2.  Hahargaan ayeuna asa beuki apung-apungan.
3.  Doakeun proyek akang cing ngajelegur ke Ayi dipasihan komisi ageung.
Conto gaya basa Ocon sejenna:
1. Gaya euy manehna ayeuna mah geus boga avanza.
2. Om Bas ka sakola ayeuna make Mazda.
3. Ke mun ngaliwat ka warung Bi Karti kade poho meuli aqua.
Kagiatan 3 (individu)
Tangtukeun kaasup gaya basa naon kalimah di handap. Ku cara mere tanda ceklis!

No.

 

Kalimah

Gaya basa

Rarahulan

Gaya basa

Ocon

conto

 

Cing Jang, Bapa pangmeulikaun Torabika duo!

 

        √

1.

 

Tong meuli levis di toko eta loba nu palsu!

 

 

2.

 

Di kota Cirebon ge ayeuna mah loba bangunan nu jujul ka langit.

 

 

3.

Si eta mah jalma beunghar, duitna oge dikarungan.

 

 

4.

Keur ema mah pangmeulikeun Monde wae!

 

 

5.

Ombak dilaut kidul mah meni sagede-gede gunung.

 

 

6.

Teh, pangmeulikeun kaki tiga ibu panas dalem yeuh!

 

 

7.

Ngadenge beja kapal nu ditumpangan ku kulawargana ragrag, hatena ngajerit maratan langit.

 

 

8.

Eta Sukoy teh ragrag di Gunung Salak Bogor.

 

 

9.

Najan diceungceurikan nepi ka kaluar cimata getih oge, nu geus maot mah moal bisa hirup deui.

 

 

10.

Nu make Mio mah sok ngarebut najan nu makena awewe oge.

 

 

                           

UJI KOMPETENSI SISWA PANGAJARAN 5

A. Pilih salah sahiji jawaban nu dianggap paling bener!

1.  Di handap pangarang Sunda nu sok nulis guguritan, iwal.....

     a. R. Haji Muhamad Musa (1822-1866),

     b. R. Ibing Kusumayatna

     c. R. Haji Abdul-Salam

     d. Usep Romli HM

2.  Saha nu nyebutkeun yen gugritan geus titulis dina abad ka-19?

     a. R. Haji Muhamad Musa (1822-1866),

     b. R. Ibing Kusumayatna

     c. R. Haji Abdul-Salam

     d. Yus Rusyana

 


3.  Di handap judul-judul guguritan karya R Haji Muhmad Musa, iwal....

     a. Wulang Krama               c. Wulang Guru

     b. Wulang Murid                d. Asmarandana Lahir Batin

4.  Ulah sirik ka pangampih,

     Ulah nyacad kanu lian,

     Deungeun pikeun eunteung wae,

     Nu lian pikeun tuladan,
     Hade goreng kasawang,
     Sukur ku tangtung sakujur,
     .............................................
     a. sasaran di badan urang
     b. ria ku panggoda setann
     c. badan anu katempuhan
     d. nyorang lampah kalumbrahan
5.  Maksud eta cutatan guguritan teh nya eta....
     a. Jadi jalma kudu sirikan, cawadan nu goreng pake conto nu alus pake eunteung kana
         nikmat kudu sukuran.
     b. Jadi jalma ulah sirikan, cawadan nu goreng pake eunteung nu alus conto.
     c. Jadi jalma ulah sirikan, nu alus pake eunteung nu goreng pake conto kana nikmat kudu
         sukuran.
     d. Jadi jalma ulah sirikan, cawadan nu goreng pake eunteung nu alus conto kana nikmat
         kudu sukuran.
6.   Betah teuing mun pagilinggisik,
 salam silih walon,      
 lamun pareng diuk parerendeng,
 silih tanya asal teh ti mendi,
 silih beuli ati,      
 ............................................
 a. patepung jeung dulur.
 b. runtut raut rukun
 c.dedegan nya kitu.
      d. ku pakean ge matak kataji,
7.   Guru wilangan tina padalisan “Betah teuing mun pagilinggisik
      a. 8-i                      b. 9-i               c. 10-i              d. 11-i
8.   Jumlah padalisan (baris) dina pupuh asmarandana nya eta....
      a. 6                                    b. 7                  c. 8                  d. 9
9.   Sedengkeun jumlah padalisan dina pupuh mijil nya eta....
      a. 5                                    b. 6                  c. 7                  d. 8
10. “Teu munjuk luhur adigung”. Lamun dirucat dumasar guru wilanganana nya eta....
        a. t - eu – mun – juk – lu – hur – a- di – gung
        b. teu – mun –juk – lu – hur – a- di – gung
        c. teu – mun –juk – luh - ur – a- di – gung
        d. teu – mun –juk – lu – hur – adi – gung
11.   Awak sagede gajah tumpak sapedah matak palalaur kitu. Kaasup gaya basa....
        a. rarahulan          b. ocon                        c. lalandian                  d. kaleuleuwihi
12.   Getihna ngagolak basa ngadenge ingdungna dihina. Kecap nu ngandung gaya basa nya
        eta....
        a. getihna             b. ngagolak                  c. ngadenge                 d. dihina
13.   Eta .... ragrag di gunung Salak kamari.  (Gaya basa ocon)      
        a. aqua                 b. Sukoy                      c. torabika duo                        d. kareta
14.   Gaya basa fungsina pikeun ngantebkeun maksud sangkan karasa ku nu
         maca/nu ngadengekeun leuwih teleb disebut....
        a. rarahulan          b. ocon                        c. lalandian                  d. kaleuleuwihi
15.   Di handap mangrupa conto kalimah nu make gaya basa rarahulan, iwal ....
        a. Kudu ngayakeun rapat akbar lamun rek milih calon pamingpin nasional mah.
       b. Daun awi patinggarupay basa kuring ningalkeun eta lembur.
       c. Ulah tanggah wae ka luhur ari leumpang teh bisi labuh.
       d. Hebat Si Iim mah geus boga ninja anyar.Tidak ada komentar:

Posting Komentar