Senin, 04 Maret 2013

tugas Materi Guguritan


1. ASMARANDANA LAHIR BATIN

Eling-eling mangka eling,
Rumingkang di bumi alam,
Darma wawayangan bae,
raga taya pangawasa,
lamun kasasar nya lampah,
napsu nu matak kaduhung,
badan anu katempuhan.
Jisim nu ngarasa nyeri,
Rasa nu ngarasa lara,
Hate nu ngarasa cape,
Hareudang nyandang wiwirang,
Purba pubawa hawa,
Ujub sumaah takabur,
Ria ku panggoda setan.
Ulah sirik ka pangampih,
Ulah nyacad ka nu lian,
Deungeun pikeun eunteung wae,
Nu lian pikeun tuladan,
Hade goreng kasawang,
Sukur ku tangtung sakujur,
Sasaran di badan urang.
Sing tapis ngawisik diri,
Awas ngaraksa salira,
Totonden hade jeung goreng,
Mun peryoga seug turutan,
Nu nista disingkahan,
Anu rukun kanu amum,
Nyorang lampah kalumbrahan
Anu mangpaat ka diri,
Taya buatan kahadean,
Hade ucap hade hate,
Hatena sabar tawekal,
Pinuji kinasihan,
Teu munjuk luhur adigung,
Nya eta jalma budiman.
          (tina Pangajaran Sastra Sunda kaca 60-61)


Ilikan conto cutatan Guguritan sejenna!

2. DI MEKAH TEPUNG SILATURAHMI  Mijil 

Karangan Yus Rusyana

Jamaah teh asal beda nagri,
ti Wetan ti Kulon,
nagri Kidul katut nagri Kaler
rupa-rupa bangsa pada hadir,
mungguh umat Nabi,
kabeh ge kasaur. 
Di Mekah tepung silaturahmi, 
patanya patakon,
silih reret loba nu aneh,
nyidik-nyidik kulit warna-warni,
 panon, irung, biwir,
dedegan nya kitu.
Ku pakean ge matak kataji,
godeblag barelong, 
potonganna gobrah jeung ngagober,
nu disarung jeung nu disamping,
kabeh narik ati,
runtut raut rukun. 
Betah teuing mun pagilinggisik,
salam silih walon,
lamun pareng diuk parerendeng,
silih tanya asal teh ti mendi,
silih beuli ati,       
patepung jeung dulur.


Kagiatan 1 (individu)

Jawab Pananya di handap!

1. Naon nu dimaksud guguritan teh?

...................................................................................................................................................

2. Sebutkeun dua pangarang guguritan jeung karyana!

...................................................................................................................................................

3.  Dina guguritan kahiji Kumaha akibatna lamun kasasar nya lampah teh?

...................................................................................................................................................

4. Naon maksudna padalisan “totonden hade jeung goreng” dina guguritan kahiji?

...................................................................................................................................................

5.  Kudu kumaha sikep urang nurutkeun guguritan pada katilu di luhur!

...................................................................................................................................................

6.  Kumaha ciri-ciri jalma budiman nurutkeun pada kalima guguritan nomer hiji?

...................................................................................................................................................

7.  Naon judul guguritan kadua karangan Yus Rusyana teh?

...................................................................................................................................................

8.  Naon deuih temana!

...................................................................................................................................................

9. Naon nu disidik-sidik dina pada kadua!

...................................................................................................................................................

10.  Naon nu matak narik ati nurutkeun guguritan “Munggah Haji” pada katilu di luhur?

...................................................................................................................................................

 


B. Diajar Nyanggi/Nyusun Guguritan
1. Guguritan dina wangung pupuh Asmarandana
No. Padalisan
Pupuh Asmarandana
Guru Wilangan/suku kata
Guru lagu/purwakanti
(sora vokal tungtung baris)
1.
E - ling- e - ling mang - ka - e - ling,
8 (suku kata)
I
2.
Ru – ming – kang - di – bu-  mi - a - lam,
8 (suku kata)
a
3.
Dar - ma wa – wa – yang – an - ba - e,
8 (suku kata)
e
4.
Ra - ga ta - ya pa – nga – wa - sa,
8 (suku kata)
a
5.
La - mun - ka – sa – sar- nya – lam -pah,
8 (suku kata)
a
6.
Nap - su nu – ma – tak – ka – du - hung,
8 (suku kata)
u
7.
Ba – dan -  a – nu -  ka – tem – puh – an
8 (suku kata)
a

2. Guguritan dina wangung pupuh Mijil
No. Padalisan
Pupuh Mijil
Guru Wilangan/suku kata
Guru lagu/purwakanti
(sora vokal tungtung baris)
1.
Jamaah - teh - asal beda nag - ri,
10  (engang/sora)
i
2.
ti Wetan ti Ku - lon,
6  (engang/sora)
o
3.
Nagri Kidul -  katut nagri Ka - ler
10 (engang/sora)
e
4.
Ru - pa-rupa bangsa - pa - da  - ha - dir,
10 (engang/sora)
i
5.
Mungguh - umat Na - bi,
6 (engang/sora)
i
6.
Kabeh gekasa - ur. 
6 (suku kata)
u

Kagiatan 2 (individu)
Tangtukeun guru lagu jeung guru wilangan guguritan di handap siga conto di luhur!

1. Guguritan dina wangung pupuh Asmarandana
No. Padalisan
Pupuh Asmarandana
Guru Wilangan/suku kata
Guru lagu/purwakanti
(sora vokal tungtung baris)
1.
Jisim nu ngarasa nyeri,
..................
....................
2.
Rasa nu ngarasa lara,
..................
....................
3.
Hate nu ngarasa cape,
..................
....................
4.
Hareudang nyandang wiwirang,
..................
....................
5.
Purba pubawa hawa,
..................
....................
6.
Ujub sumaah takabur,
..................
....................
7.
Ria ku panggoda setan.
..................
....................

2. Guguritan dina wangung pupuh Mijil
No. Padalisan
Pupuh Mijil
Guru Wilangan/suku kata
Guru lagu/purwakanti
(sora vokal tungtung baris)
1.
Di Mekah tepung silaturahmi, 
..................
....................
2.
patanya patakon,
..................
....................
3.
silih reret loba nu aneh,
..................
....................
4.
nyidik-nyidik kulit warna-warni,
..................
....................
5.
 panon, irung, biwir,
..................
....................
6.
dedegan nya kitu.
..................
....................


Kagiatan 3 (Individu)

Sanggeus hidep bisa nangtukeun guru lagu jeung guru wilangan di luhur ayeuna cing pek diajar nyusun guguritan Asmarandana jeung Mijil make kalimah sorangan!

1. Guguritan dina wangung pupuh Asmarandana temana: “Kudu silih pikanyaah jeung batur
    Sakelas”.
No. Padalisan
Pupuh Asmarandana
Guru Wilangan/suku kata
Guru lagu/purwakanti
(sora vokal tungtung baris)
1.

..................
....................
2.

..................
....................
3.

..................
....................
4.

..................
....................
5.

..................
....................
6.

..................
....................
7.

..................
....................
1. Guguritan dina wangung pupuh Mijil temana: “Lalampahan ulin ka hiji tempat wisata”
No. Padalisan
Pupuh Mijil
Guru Wilangan/suku kata
Guru lagu/purwakanti
(sora vokal tungtung baris)
1.

..................
....................
2.

..................
....................
3.

..................
....................
4.

..................
....................
5.

..................
....................
6.

..................
....................


1 komentar: