Selasa, 02 Desember 2014

pertanyaan siswa kelas 8 2014

Naon nu dimaksud pupuh sinom?
Pupuh sinom nya eta pupuh nu miboga  Watek : ngagambarkan rasa gumbira (gumbira) atau rasa sayang (kadeudeuh).
Guru Wilangan dan Guru Lagu : 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a.jumlah barisna aya 9 padalisan.
Naon nu dimaksud rarakitan, paparikan, jeung wawangsalan?
rarakitan nya eta wangun puisi tradisional nudiwangun ku 4 padalisan, tiap padalisan 8 suku kata. aya kecap-kecap nu diulang boh di hareup, ditengah atawa ditungung. paparikan meh darua jeung rarakitan ngan ari dina paparikan mah teu aya kecap-kecap nu diulang. Sedengkeun wawangsalan wangun puisi heubeul nu diwangun ku dua padalisan cangkang jeung eusi sarta aya wangsal nu dibalibirkeun atawa teu nembrak. contona: kembang bodas buah bunder. ngaheruk nya pipikiran (wangsalna tina jeruk).
ari KSAD (Kinanti, Sinom, Asmarandana, jeung Dangdanggula kaasup kana pupuh?
Sekar ageung jumlahna aya 4 (opat) ari sekar alit jumlahna aya 13 (tilu belas)
Sindeir, kecap atawa omongan anu hartina henteu sacerewlena. Sacerewelena hartina.....
saujratna, poksang. jadi malibir. lamun dina basa Indonesia mah tidak mengandung makna idiom. tidak banyak basa-basi.
Kumaha nangtukeun wangsal dina wawangsalan?
Wawangsalan teh cabang tina sisindiran, mangrupa omongan nu diwangun ku dua padalisan, cangkangna jeung eusina. Mun teu di barengan ku eusina, omongan wawangsalan teh tampolahna mah kawas tatarucingan.

Saperti: “Kembang bodas buah bunder………………………………………” Naon eusina? Pikeun mukakeun eusina kudu di teangan asalna. Naon ari kembang rupana bodas bangunna buah bunder? Ana di teguh hartina jeruk! Kecap jeruk di cokot engangna nu kadua, ruk, ieu teh keur nyieun kecap ngaheruk. Kapanggih eusina “ngaheruk nya pikiran”.

Jadi kecap asalna the “jeruk”, ieu sok di sebut wangsal. Numatak omongan sarupa kitu sok di sebut wawangsalan (Aya oge sawareh ahli basa jeung sastra nu nerangkeun ku jalan sejen; bisa bae, keur nambahan katerangan, malar leuwih eces).

Nu dimaksud pupuh mijil nya eta....
Sapada diwangun ku 6 (genep) padalisan (10-i, 6-o, 10-e, 10-i, 6-i, 6-u). Watekna susah, sedih, cilaka, tiiseun, atawa jempling.
1. Mesat ngapung puta sang Arimbi [10-i]
2. jeung méga geus awor [6-o]
3. beuki lila beuki luhur baé [10-é]
4. larak-lirik ningali ka bumi [10-i]
5. milari sang rayi [6-i]
6. Pangéran Bimanyu [6-u]
Naon nu dimaksud guguritan?
Guguritan nyaéta ungkara sastra anu winangun dangding atawa pupuh anu sakapeung ogé sok disebut wawacan.[1] Henteu aya wangenan anu cindek anu ngabédakeun guguritan jeung wawacan. ngan biasana guguritan mah leuwih pondok. pupuhna ngan ukur hiji atawa dua. sedengkeun wawacan caritana leuwih panjang pupuhna biasana leuwih ti dua.
bere conto sisindiran nu mangrupa raraktan!
sapanjang jalan kas soreang moal weleh diaspalan. sapanjang  tacan kasorang moal weleh diakalan.
naon bedana rumpaka kawih jeung guguritan?
kawih mah nu dinaynyikeunana dina wangun sair atawa sajak biasana mangrupa lagu-lago pop. sedengkeun guguritan anu dikawihkeunana dina wangun pupuh. jadi sipatna kauger ku patokan-patokan.
Naon nu dimaksud kanyaah indung?
Kasih sayang orang tua.
Concise (singkat padat):   Gunakan  kalimat-­‐kalimat  yang  bersifat  pernyataan  (deklaratif).   Tulislah  kalimat-­‐kalimat  yang  pendek
Naon nu dimaksud Asmarandana lahir batin?
Guguritan teh geus lila gelarna dina sastra Sunda. Ti abad ka-19 geus loba anu
nganggit guguritan. Taun 1822-1866 R. Haji Muhammad Musa nanggit Wulang
Krama; taun 1865 R.A. Bratadiwijaya nagnggit Asmarandana Lahir Batin; taun 1892 ngaran judul pupuh karangan H Muhamad Musa.
Naon nu dimaksud Kinanti?
Pupuh Kinanti mangrupakeun tembang pupuh nu ngagambarkeun nu keur kesel nungguan, deudeupeun, atawa kanyaah. Conto

budak leutik bisa ngapung

Budak leutik bisa ngapung (8u)
Babaku ngapungna peuting (8i)
Ngalayang kakalayangan (8a)
Neangan nu amis-amis (8i)                           
Sarupaning bungbuahan (8a)
Naon bae nu kapanggih (8i)

                                                   Guru Mape bahasa Sunda

                                                        Iwan Hernawan
 


Minggu, 21 September 2014

KEARIFAN LOKAL BUDAYA MENGUATKAN NKRI
Anugrah yang paling besar bagi bangsa Indonesia adalah keanekaragaman suku dan budaya yang ada dalam satu ikatan tak terpisahkan yaitu NKRI dengan falsafahnya Pancasila. Data Geografis menunjukan bahwa wilayah kita terdiri dari 17.500 pulau, kurang lebih 525 suku bangsa dan 250 bahasa daerah. Fakta ini merupakan bukti bahwa negara kita negara yang paling beranekaragam dengan potensi keindahan alam yang begitu elok.
Secara umum pandangan tersebut sudah banyak diketahui orang. Bangsa Indonesia memiliki Budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Selain banyak kesaamaan tapi tidak sedikit perbedaan. Sebagai konsekuensi dari keadaan ini, diperlukan upaya yang kuat untuk mempertahankan negara kesatuan. Di era global seperti sekarang, penetrasi pengaruh budaya luar begitu kuat meraksuk jiwa generasi muda. Bukan hanya budaya yang datangnya dari barat melainkan dari timur yang sudah kebarat-baratan Korea misalnya, juga sudah mulai menggoyahkan kesadaran anak muda untuk membangun jiwa kebangsaan. Lebih parahnya mereka tercerabut dari akar budayanya. Bukan mustahil generasi mendatang ibarat “Batang tanpa akar.” Mereka menjadi generasi yang labil yang tidak punya jati diri bangsa. Kalau sudah seperti ini tawuran, geng motor, trans gender pasti akan membudaya. Nauzubillah.
Permasalahnnya sekarang adalah wujud budaya nasional tidak akan terbentuk kalau tidak ada budaya daerah. Ada anggapan negatif terhadap budaya-budaya daerah, yang mana menganggap bahwa budaya daerah dengan nasional harus berbeda. Armin Pane dalam Sutan Takdir Alisjahbana menganggap gamelan bukan musik Indonesia. Yang dianggap sebagai musik Indonesia adalah musik Keroncong. Begitu pula teater nasional yaitu drama-drama yang diperankan di negara-negarai Eropa yang berdasar pada teks tertulis. Sedangkan wayang, longser, ketoprak, wayang wong dan sejenisnya tidak dianggap teater Indonesia.
Ki Hajar Dewantara mempunyai pandangan berbeda dengan Armin Pane. Beliau mempunyai pandangan bahwa kebudayaan nasional adalah merupakan puncak-puncak budaya daerah. Artinya segala bentuk budaya adiluhung dari berbagai daerah yang sudah dianggap universal dan mengakar di seluruh nusantara, itulah yang disebut budaya nasional. Alhasil dari pendapat beliau ini maka terwujudlah UUD 1945 Pasal 32.
Kesenian atau budaya masing-masing suku bangsa akan menimbulkan rasa bangga seluruh bangsa, kalau menunjukan perkembangan yang mengembirakan. Bagamana dengan seni budaya Sunda? Menurut Ajip Rosidi pemerhati budaya sekaligus kritikus sastra “Bahwa seni budaya Sunda belum ada kemajuan yang menggembirakan.” Beliau berpendapat minat orang Sunda terhadap kesenian Sunda semakin lama semakin berkurang. Hal ini disebabkan orang Sunda tidak mendapatkan kesampatan untuk mengenal dan mengapresiasi budayanya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Di sekolah misalnya, kegiatan seni seperti acara  adat perpisahan yang banyak menampilkan seni dan kreasi siswa mulai dibatasi dengan alasan efesiensi anggaran. Pragmatis memang tapi begitulah kenyataannya.
Walaupun banyak seniman yang menghasilkan karya yang adiluhung tapi karena minat masarakat terhadap seni daerah kecil sekali akhirnya, seni tidak berkembang. Hal tersebut tiada lain penyebabnya adalah kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap seni/budaya maupun bahasa daerah.  Di masarakat sendiri seni ataupun bahasa daerah hanya rame ketika kampanye politik saja. Setelah itu seperti tidak ada bekasnya. Hampir setiap caleg mengusung kearifan lokal. Bahkan mereka tak segan menggunakan bahasa daerah dalam poster-poster kampanyenya. Tetapi ketika mereka terpilih lupalah sudah. Parahnya mereka habis-habisan menentang keberadaan bahasa daerah dalam kurikulum. Mereka lupa ketika sebelum terpilih banyak poster-poster berbahasa daerah sehingga mengantarkan mereka pada cita-cita puncaknya. Sungguh terlalu.
Seni/budaya maupun bahasa daerah hanya mengandalkan pejabat daerah saja. Kalau kebetulan Pejabat daerah terhadap seni/budaya dan bahasa daerah punya minat, maka dapat berkembang. Setidaknya tidak “Hirup teu neut paeh teu hos” (Mati segan hidup pun tak mau). Tapi dalam kenyataan pejabat daerah yang mempunyai minat terhadap seni/budaya ataupun bahasa daerah sangat langka. Kearifan lokal Cirebon suci ing pamrih reme ing gawe dalam mengembangkan seni/budaya dan bahasa daerah tersebut bukan hanya untuk rakyat saja, melainkan harus dicontohkan oleh para pejabatnya.
Masih Kata Ajip Rosidi walaupun seni-seni tradisional/budaya dan bahasa daerah di tatar Sunda kurang menggembirakan dan punya masa depan yang suram, tapi banyak seniman Sunda baik dari Priangan, Pantura ataupun Banten yang tidak bisa disepelekan  dan berkiprah di kancah nasional. Dalam seni musik misalnya (Rhoma Irama, Bimbo, Harry Rusli, Charli dll), Pelawak (Ibing Kusmayatna,  Jojon, Miing, Sule dll), Penyanyi (Hetty Koes Endang, Dewi Yul, Ike Nurjanah, dll), aktor (Rahmat Hidayat, Selamet Raharjo, Eeng Saptahadi, Jame Aditya dll), Aktris (Tina Melinda, Nani Wijaya, Desi Ratnasari dll), Aktor/Aktris Teater (Yayat Hendayana, Nani Somanagara dll), Pelukis atau sastrawan/bahasawan nasional (Affandi, Hendra Gunawan, Ajip Rosidi, Akhdiat Kartamiharja dll).
Kearifan Lokal Menguatkan NKRI
Khususnya dalam bidang budaya masarakat Jawa Barat merupakan bagian dari negara kesatuan republik Indonesia mempunyai mempunyai banyak kearifan lokal yang berupa filosofi hidup contonya pertama, silihasah-silihasih-silihasuh. Filosofi ini bisa dijadikan modal yang mendasar untuk membangun suasana kehidupan yang harmonis dalam sistem sosial dan budaya prilaku masarakatnya.   Nilai-nilai kesundaan yang positif  serta bisa diterima secara universal tidak ada salahnya dijadikan pemersatu bangsa. Sunda sebagai etnik terbesar kedua setalah Jawa tentunya mempunyai andil besar dalam menguatkan keutuhan NKRI.
Menengok sejarah masa lalu munculnya orang Sunda dalam sejarah mulai dari abad ke 4 Masehi. Pandangan tersebut dikuatkan oleh saksi Para pendatang etnik Tionghoa Fa Hian yang pernah datang ke Tarumanegara. Hal tersebut didasarkan atas ditemukannya sisa-sisa peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berupa candi.  Candi  tersebut yaitu candi Cibuaya dan candi Batujaya di Karawang. Dalam hal ini bisa jadi menjadi bukti bahwa munculnya orang Sunda lebih awal dibanding yang lain, termasuk Melayu. Sayangnya jangankan informasi sejarah untuk orang lain untuk orang Sunda Sendiri sampai saat ini gelap. Begitu menurut Ajib Rosidi dalam bukunya Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda.
Kelompok pendatang dari Melayu di kota pelabuhan pernah berkembang pesat di Jayakarta yang dahulunya dikuasai kerajaan Sunda. Kelompok Melayu ini membentuk suatu komunitas yang disebut orang Betawi.  Bahasa Melayu menjadi bahasa sehari-harinya. Komunitas ini dianggap penduduk asli. Wilayah ini seterusnya menjadi  ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kalau melihat sejarah orang Betawi merupakan perpaduan antara Melayu, Sunda dan Tionghoa. Hal ini bisa dilihat dari seni-seni yang masih hidup sampai sekarang. Semakin jelas bahwa ada latar belakang sejarah yang sama atau saling berkaitan hal ini akan lebih memudahkan untuk menguatkan NKRI.
Contoh kearifan lokal yang kedua, yaitu dalam membangun kebarsamaan dengan cara musawarah dan mufakat. Musawarah dan mufakat yang didasarkan itikad baik dalam peribahasa Sunda disebut “Herang caina beunang laukna.” Diumpamakan kalau diantara kita ada perbedaan prinsip atau perespsi  terhadap seuatu hal. Maka harus dimusawarahkan dengan cara-cara yang santun dan bijaksana dalam pribahasa Sunda harus “Landung kandungan laer aisan.”
Contoh kearifan lokal ketiga, yaitu falsafah yang merupakan sikap sabilulungan atau keharmonisan dalam keragaman budaya, keyakinan, golongan, etnik, status sosial dan lainnya, terutama dalam hal kebersamaan dalam menerima perbedaan keyakinan dan persepsi hal ini bisa mendukung terhadap nilai-nilai luhur idiologi negara yaitu pancasila dan UUD 1945.
Oleh sebab itu kearifan lokal perlu digali bukan hanya sekedar jadi media politik.  Perlu dibudayakan jangan hanya jadi alat Kampanye.   Nilai-nilai adiluhung budaya ada dalam kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal seperti contoh-contoh diatas hanya sebagian kecil saja. Semoga dengan membangun nilai-nilai kearifan lokal yang adiluhung bisa membangun karakter bangsa Indonesia dan mempunyai jiwa patriotis kebangsaan. Sekaligus menguatkan keutuhan NKRI. Amiin
KEARIFAN LOKAL BUDAYA MENGUATKAN NKRI
Anugrah yang paling besar bagi bangsa Indonesia adalah keanekaragaman suku dan budaya yang ada dalam satu ikatan tak terpisahkan yaitu NKRI dengan falsafahnya Pancasila. Data Geografis menunjukan bahwa wilayah kita terdiri dari 17.500 pulau, kurang lebih 525 suku bangsa dan 250 bahasa daerah. Fakta ini merupakan bukti bahwa negara kita negara yang paling beranekaragam dengan potensi keindahan alam yang begitu elok.
Secara umum pandangan tersebut sudah banyak diketahui orang. Bangsa Indonesia memiliki Budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Selain banyak kesaamaan tapi tidak sedikit perbedaan. Sebagai konsekuensi dari keadaan ini, diperlukan upaya yang kuat untuk mempertahankan negara kesatuan. Di era global seperti sekarang, penetrasi pengaruh budaya luar begitu kuat meraksuk jiwa generasi muda. Bukan hanya budaya yang datangnya dari barat melainkan dari timur yang sudah kebarat-baratan Korea misalnya, juga sudah mulai menggoyahkan kesadaran anak muda untuk membangun jiwa kebangsaan. Lebih parahnya mereka tercerabut dari akar budayanya. Bukan mustahil generasi mendatang ibarat “Batang tanpa akar.” Mereka menjadi generasi yang labil yang tidak punya jati diri bangsa. Kalau sudah seperti ini tawuran, geng motor, trans gender pasti akan membudaya. Nauzubillah.
Permasalahnnya sekarang adalah wujud budaya nasional tidak akan terbentuk kalau tidak ada budaya daerah. Ada anggapan negatif terhadap budaya-budaya daerah, yang mana menganggap bahwa budaya daerah dengan nasional harus berbeda. Armin Pane dalam Sutan Takdir Alisjahbana menganggap gamelan bukan musik Indonesia. Yang dianggap sebagai musik Indonesia adalah musik Keroncong. Begitu pula teater nasional yaitu drama-drama yang diperankan di negara-negarai Eropa yang berdasar pada teks tertulis. Sedangkan wayang, longser, ketoprak, wayang wong dan sejenisnya tidak dianggap teater Indonesia.
Ki Hajar Dewantara mempunyai pandangan berbeda dengan Armin Pane. Beliau mempunyai pandangan bahwa kebudayaan nasional adalah merupakan puncak-puncak budaya daerah. Artinya segala bentuk budaya adiluhung dari berbagai daerah yang sudah dianggap universal dan mengakar di seluruh nusantara, itulah yang disebut budaya nasional. Alhasil dari pendapat beliau ini maka terwujudlah UUD 1945 Pasal 32.
Kesenian atau budaya masing-masing suku bangsa akan menimbulkan rasa bangga seluruh bangsa, kalau menunjukan perkembangan yang mengembirakan. Bagamana dengan seni budaya Sunda? Menurut Ajip Rosidi pemerhati budaya sekaligus kritikus sastra “Bahwa seni budaya Sunda belum ada kemajuan yang menggembirakan.” Beliau berpendapat minat orang Sunda terhadap kesenian Sunda semakin lama semakin berkurang. Hal ini disebabkan orang Sunda tidak mendapatkan kesampatan untuk mengenal dan mengapresiasi budayanya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Di sekolah misalnya, kegiatan seni seperti acara  adat perpisahan yang banyak menampilkan seni dan kreasi siswa mulai dibatasi dengan alasan efesiensi anggaran. Pragmatis memang tapi begitulah kenyataannya.
Walaupun banyak seniman yang menghasilkan karya yang adiluhung tapi karena minat masarakat terhadap seni daerah kecil sekali akhirnya, seni tidak berkembang. Hal tersebut tiada lain penyebabnya adalah kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap seni/budaya maupun bahasa daerah.  Di masarakat sendiri seni ataupun bahasa daerah hanya rame ketika kampanye politik saja. Setelah itu seperti tidak ada bekasnya. Hampir setiap caleg mengusung kearifan lokal. Bahkan mereka tak segan menggunakan bahasa daerah dalam poster-poster kampanyenya. Tetapi ketika mereka terpilih lupalah sudah. Parahnya mereka habis-habisan menentang keberadaan bahasa daerah dalam kurikulum. Mereka lupa ketika sebelum terpilih banyak poster-poster berbahasa daerah sehingga mengantarkan mereka pada cita-cita puncaknya. Sungguh terlalu.
Seni/budaya maupun bahasa daerah hanya mengandalkan pejabat daerah saja. Kalau kebetulan Pejabat daerah terhadap seni/budaya dan bahasa daerah punya minat, maka dapat berkembang. Setidaknya tidak “Hirup teu neut paeh teu hos” (Mati segan hidup pun tak mau). Tapi dalam kenyataan pejabat daerah yang mempunyai minat terhadap seni/budaya ataupun bahasa daerah sangat langka. Kearifan lokal Cirebon suci ing pamrih reme ing gawe dalam mengembangkan seni/budaya dan bahasa daerah tersebut bukan hanya untuk rakyat saja, melainkan harus dicontohkan oleh para pejabatnya.
Masih Kata Ajip Rosidi walaupun seni-seni tradisional/budaya dan bahasa daerah di tatar Sunda kurang menggembirakan dan punya masa depan yang suram, tapi banyak seniman Sunda baik dari Priangan, Pantura ataupun Banten yang tidak bisa disepelekan  dan berkiprah di kancah nasional. Dalam seni musik misalnya (Rhoma Irama, Bimbo, Harry Rusli, Charli dll), Pelawak (Ibing Kusmayatna,  Jojon, Miing, Sule dll), Penyanyi (Hetty Koes Endang, Dewi Yul, Ike Nurjanah, dll), aktor (Rahmat Hidayat, Selamet Raharjo, Eeng Saptahadi, Jame Aditya dll), Aktris (Tina Melinda, Nani Wijaya, Desi Ratnasari dll), Aktor/Aktris Teater (Yayat Hendayana, Nani Somanagara dll), Pelukis atau sastrawan/bahasawan nasional (Affandi, Hendra Gunawan, Ajip Rosidi, Akhdiat Kartamiharja dll).
Kearifan Lokal Menguatkan NKRI
Khususnya dalam bidang budaya masarakat Jawa Barat merupakan bagian dari negara kesatuan republik Indonesia mempunyai mempunyai banyak kearifan lokal yang berupa filosofi hidup contonya pertama, silihasah-silihasih-silihasuh. Filosofi ini bisa dijadikan modal yang mendasar untuk membangun suasana kehidupan yang harmonis dalam sistem sosial dan budaya prilaku masarakatnya.   Nilai-nilai kesundaan yang positif  serta bisa diterima secara universal tidak ada salahnya dijadikan pemersatu bangsa. Sunda sebagai etnik terbesar kedua setalah Jawa tentunya mempunyai andil besar dalam menguatkan keutuhan NKRI.
Menengok sejarah masa lalu munculnya orang Sunda dalam sejarah mulai dari abad ke 4 Masehi. Pandangan tersebut dikuatkan oleh saksi Para pendatang etnik Tionghoa Fa Hian yang pernah datang ke Tarumanegara. Hal tersebut didasarkan atas ditemukannya sisa-sisa peninggalan kerajaan Tarumanegara yang berupa candi.  Candi  tersebut yaitu candi Cibuaya dan candi Batujaya di Karawang. Dalam hal ini bisa jadi menjadi bukti bahwa munculnya orang Sunda lebih awal dibanding yang lain, termasuk Melayu. Sayangnya jangankan informasi sejarah untuk orang lain untuk orang Sunda Sendiri sampai saat ini gelap. Begitu menurut Ajib Rosidi dalam bukunya Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Sunda.
Kelompok pendatang dari Melayu di kota pelabuhan pernah berkembang pesat di Jayakarta yang dahulunya dikuasai kerajaan Sunda. Kelompok Melayu ini membentuk suatu komunitas yang disebut orang Betawi.  Bahasa Melayu menjadi bahasa sehari-harinya. Komunitas ini dianggap penduduk asli. Wilayah ini seterusnya menjadi  ibu kota negara Indonesia yaitu Jakarta. Bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Kalau melihat sejarah orang Betawi merupakan perpaduan antara Melayu, Sunda dan Tionghoa. Hal ini bisa dilihat dari seni-seni yang masih hidup sampai sekarang. Semakin jelas bahwa ada latar belakang sejarah yang sama atau saling berkaitan hal ini akan lebih memudahkan untuk menguatkan NKRI.
Contoh kearifan lokal yang kedua, yaitu dalam membangun kebarsamaan dengan cara musawarah dan mufakat. Musawarah dan mufakat yang didasarkan itikad baik dalam peribahasa Sunda disebut “Herang caina beunang laukna.” Diumpamakan kalau diantara kita ada perbedaan prinsip atau perespsi  terhadap seuatu hal. Maka harus dimusawarahkan dengan cara-cara yang santun dan bijaksana dalam pribahasa Sunda harus “Landung kandungan laer aisan.”
Contoh kearifan lokal ketiga, yaitu falsafah yang merupakan sikap sabilulungan atau keharmonisan dalam keragaman budaya, keyakinan, golongan, etnik, status sosial dan lainnya, terutama dalam hal kebersamaan dalam menerima perbedaan keyakinan dan persepsi hal ini bisa mendukung terhadap nilai-nilai luhur idiologi negara yaitu pancasila dan UUD 1945.
Oleh sebab itu kearifan lokal perlu digali bukan hanya sekedar jadi media politik.  Perlu dibudayakan jangan hanya jadi alat Kampanye.   Nilai-nilai adiluhung budaya ada dalam kearifan lokal. Nilai-nilai kearifan lokal seperti contoh-contoh diatas hanya sebagian kecil saja. Semoga dengan membangun nilai-nilai kearifan lokal yang adiluhung bisa membangun karakter bangsa Indonesia dan mempunyai jiwa patriotis kebangsaan. Sekaligus menguatkan keutuhan NKRI. Amiin
 

Senin, 17 Maret 2014

KISI-KISI US 2014
KISI-KISI US 2014
Mata Pelajaran:                  Bahasa Sunda
Kelas:                               IX (Sembilan)
Jumlah dan jenis Soal:        PG 50
Alokasi Waktu:                   90 Menit
No.
No.
Standar Kompetensi/Komp.
Bahan
Jm
INDIKATOR
Bntk/No Soal
Urut
SK/KD
Dasar
Kls
Sm
Soal

PG
1
2
3
4
5
6
7
8
1
9.1
Menyimak
IX
2
1
~ Siswa dpt menyebutkan perbedaan carpon dgn novel
10
2

Mampu Menyimak, me-

1
1
Siswa menyebutkan novel yg pernah/akan difilmkan
41
3

mahami & menanggapi

2
1
~ Siswa dapat meyebutkan nama judul novel
16


wacana lisan berupa jenisSunda pertama terbit.

4

khotbah/rumpaka lagu jenis

1
1
~ Siswa dapat menyebutkan kalimat
14


tembang dan pembacaanisi dalam pidato.

5

Cerpen (carpon)

1
1
~ Menyebutkan bagian bubuka
30

9.1.2
Menyimak Pembacaandalam pidato

6

Carpon/novel

1
1
Siswa dpt menentukan  perbedaan carpon dgn dongeng
18
7
9.1.1
Menyimak Pidato

1
1
Sapat menyebutkan novel dengan tema kawin paksa
42
8
9,3
Membaca
IX
2
1
~ Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri budaya
1


Mampu memahami dandan bahasa daerah di Indonesia menurut wacana

9

menanggapi berbagai ben-

2
1
~ Siswa dapat menyebutkan teater nasional
2


tuk dan jenis wacana tulismenurut Armin Pane dalam wacana:"Perspektifdengan membaca artikel,Budaya dina Wadah NKRI"

10

bahasan, dan puisi karang-

2
1
~ Siswa dapat menyebutkan pendapat Ki
3


an sendiri dan cerita dramaHajar Dewantara mengenai budaya dalam wacana.

11
9.3.1
membaca artikel

2
1
~ Siswa dapat menyebutkan alasan orang Sunda
4

9.3.2
Membaca bahasankurang minat terhadap seni Sunda berdasar-


9.3.3
Membaca Musikalisasi Puisidalam wacana "Perspektif Budaya dina Wadah NKRI"

12
9.3.4
Membaca drama/filem

2
1
~ Siswa dapat Menyebutkan masa depan seni
5


Sunda menurut Ajip Rosidi dalam wacana.

132
1
~ Siswa dapat memilih nama artis yang tepat
6

yang bukan berasal dari Sunda dalam wacana

141
1
~ Bisa nyebutkeun pangarang Dramatisasi
7


Puisi Sunda  "Mieling Poe Kamerdekaan"

151
1
~ Siswa bisa menyebutkan pengertian 
17


sutradara dalam film.

161
1
~ dapat menyebutkan istilah editing dlm film
13
No.
No.
Standar Kompetensi/Komp.
Bahan
Jm
INDIKATOR
Bntk/No Soal
Urut
SK/KD
Dasar
Kls
Sm
Soal

PG
1
2
3
4
5
6
7
8
17


IX
2
1
Siswa bisa menyebutkan arti drmatisasi puisi
19
18


1
1
~ Siswa dapat memberi menyebutkan arti istilah
40


panata calagara

192
1
Siswa dapat menentukan perbedaan artikel
21


dengan makalah.

202
1
Siswa dapat menentukan bentuk karangan
50


artikel dalam sebuah kutipan dari koran.

212
1
Siswa dapat menyebutkan conto hiji judul drama Sunda
45
222
1
Siswa dapat menyebutkan pengertian musikaliasi sajak
44
232
1
Siswa dapat menafsirkan kata ngagenclang
48


kutipan sebuah sajak

242
1
Siswa dpt menetukan isi dalam kutipan dramatisasi puisi
49
25
9,4
Menulis
IX
1
1
~ Siswa dapat menuliskan kembali inti
26


mampu mengungkapkanpada kutipan wacana berupa karanganpikiran, perasaan, dan ke-inginan secara tertulis da-

26

lam bentuk surat, teks pi-

2
1
Siswa dapat menetukan cara nulis daftar pustaka yang benar
39
27

dato, hasil wawancara, be-

1
1
~ Siswa dapat menuliskan kata sumping dalam
29


rita, karangan ilmiah,kalimah sesuai tatakrama bahasa

28

dan aksara Sunda

2
1
~ Siswa dapat menentukan jenis ka-
32

9.4.2
Menulis beritarangan dari kutipan wacana.

29
9.4.5
Menulis Karangan Ilmiah

1
1
~ Siswa dapat menyebutkan pengertian
34

9.4.6
Menulis Kritikistilah panata calagara.

301
1
Siswa dapat menyebutkan ciri kalimat langsung
22
312
1
~ Siswa dapat menyebut ide
23


pokok pada sebuah paragraf

322
1
Siswa dapat menentukan kata yang benar
24


dalam kalimat sesuai dengan tatakrama.

33


VII
2
1
Siswa dapat menyebutkan pengertian
25


istilah alo dalam tali kekeluargan Sunda

342
1
Siswa dapat mennyebutkan pengertian lanceuk sabray/misan
28
35


IX
2
1
~ Siswa dapat menentukan inti paragraf
27

dina karangan ilmiah hasil kutipan.

361
1
~ Siswa dapat menentukan perbedaan surat
31


resmi jeung surat pribadi

371
1
~ Siswa dapat menentukan kalimah langsung
35
382
1
Siswa dpt menetukan kalimah yang benar dari kata neda
36
No.
No.
Standar Kompetensi/Komp.
Bahan
Jm
INDIKATOR
Bntk/No Soal
Urut
SK/KD
Dasar
Kls
Sm
Soal

PG
1
2
3
4
5
6
7
8IX
2
1
~ Siswa dapat menentukan inti paragraf
26


dina karangan ilmiah hasil kutipan.


8,1
Menyimak
VIII
2
1mampu menymak memaha-mi, dan menanggapi pemba-

38

caan berbagai wacana

2
1
~ Siswa dapat menyebutkan jenis
33


lirik rumpaka lagu, biografiparagraf dalam sebuah bahasan.

39

pembacaan bahasan.

2
1
~ Siswa dapat menyebutkan harti istilah pancakaki
25

8.1.3
Menyimak Bahasan tentang seni"Alo" dengan benar

40
8,4
Menulis
VIII
1
1
~ Siswa dapat menentukan pengertian
15


Mampu mengungkapkan pikiran,surat resmi dengan benar.

41

perasaan, dan keinginan secara
XI
2
1
~ Siswa dapat menyebutkan arti kalimah panyeluk
38
42

tertulis melalui menulis surat

2
1
Siswa dpt menyebutkan arti iket dalam pakean adat
37
43

esay, laporan, sisndiran &

1
1
~ Siswa dapat menyebutkan
20


guguritankecap rajekan dwipurwa


8.4.1
Menulis surat


8.4.3.
Menulis Laporan
44
7,1
Menyimak
VII
1
1
~ Siswa dapat menyebutkan karakter tokoh
8

mampu menyimak, mema-antagonis dalam penggalan sebuah percakapan

45
hami, dan menanggapi ber-
IX
2
1
~ Siswa dapat menyebutkan karakter tokoh
9


bagai wacana percakapanprotogonis dalam penggalan sebuah percakapandongeng, pupujian.


7.1.1
Menyimak Penggalan-penggalan percakapan


7,4
MenulisMampu mengungkapkanpikiran, perasaan, dan ke-inginan secara tertulisdalam bentuk menulis peng-alaman, biografi, bahasan,menulis berita.


No.
Standar Kompetensi/Komp.
Bahan
Jm
INDIKATOR
Bntk/No Soal

SK/KD
Dasar
Kls
Sm
Soal

PG

2
3
4
5
6
7
8
46
7.4.3
Menulis Kalimah Berita
IX
1
2
Siswa dapat menyebutkan arti kata dialpukahan
47
47


2
1
dapat menyebutkan contoh kalimah panyeluk rasa bungah
43
48


1
1
~ Siswa dapat menyebutkan arti paribasa singaringset
12


iket dengan tepat dan benar

1
1
~ Siswa dapat menulis kalimat yang dibentuk KB+KK
11
49


VII
2
1
Siswa dapat memilah arti kata daria
46


dalam kutipan berita

501
1
Sisa dapat menentukan kata yang mengandung
40


rarangken hareup di- dina kalimah