Kamis, 06 Agustus 2015

Tugas B Sunda kelas 7 Pertemuan Pertama

Pék baca paguneman dina wangun Drama Riwayat Abdul Qodir di handap kalawan
lafal, intonasi nu hadé, ucapkeun luyu jeung karakterisasi tokohna!
Kacaritakeun Abdul Qodir ménta idin ka indungna rék indit ka Baghdad seja nungtut
élmu.
Abdul Qodir    :  (PINUH RASA HORMAT) “Ema, neda piduana. Abdi
seja miang ka nagari Baghdad rék nungtut élmu!”
Indungna Abdul Qodir  :  “Heug, ku ema didoakeun pisan. Tapi apan Baghdad
téh sakitu jauhna! Kumaha engké diperjalanan Ema
mah hariwang (NGUSAPAN SIRAH ANAKNA BARI
CUMALIMBA)
Abdul Qodir    :  “Tong hariwang Ema Ujang téh geus gedé.!”
Indungna Abdul Qodir  :  “Tapi ema rék amanat salila di perjalanan poma ujang
ulah sok bohong, kudu jujur dina kaayaan kumaha
waé!” (NYOKOT BUNGKUSAN DUIT TINA WADAH
PAKÉAN)
Abdul Qodir    :  Mangga Ema, InsyaAllah amanat Ema diéstokeun
pisan
(NYIAPKEUN BEBEKELAN KEUR DIPERJALANAN).
Indungna Abdul Qodir  :  (NGASUPKEUN DUIT 40 DIRHAM KANA JERO
PAKÉAN JERO TERUS DIJAIT)
“Bral geura miang anaking! Doa Ema salilana
nuturkeun ujang.”
Abdul Qadir : (NGASONGKEUN LEUNGEUN BARI NYIUM
LEUNGEUN INDUNGNA).
“Hampunten Ujang nya, Ma! Ayeuna pisan Ujang rék
miang jeung rombongan Kafilah dagang.”
Abdul Qodir indit jeung rombongan kapilah dagang. Kocapkéun diperjalanan
Rombongan dihadang ku genep puluh urang rampog.
Rampog 1     :  “Héh, budak leutik mawa naon, Manéh?”
(NÉMPÉLKEUN PEDANG DINA BEUHEUNG ABDUL
QODIR).
Kajujuran Saurang Pelajar Kajujuran Saurang Pelajar
Sikap peduli terhadap orang lain,
dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.
Bahasa Sunda VII SMP/MTs
PK-O-I
4
Abdul Qodir : (TETEG TAYA KASIEUN). “Kuring mawa duit 40 dirham.
Rampog 2    :  “Tong bohong manéh! Moal mungkin aya jelema mawa duit
ngaku terus terang. Biasana gé sok sumput salindung.”
(BANGUN NU TEU PERCAYA).
Rampog 1    :  “Urang laporan waé ka ketua euy!” (NGARÉRÉT KU
JURU PANON KA BALADNA NU HIJI DEUI).
Rampog 2    :  “Heueuh euy, laporkeun waé!”
Duanana ngaraléos seja rék nyampeurkeun Pingpinanna. Sanggeus nepi ka
hareupeun pingpinana manéhna ngomong. Ngalaporkeun ngeunaan Abdul Qodir.
Pingpinan rampog téh langsung nyampeurkeun Abdul Qodir. Terus manéhna
nyoékeun pakéan Abdul Qodir. Kacida kagéteunana barang bréh katingali ku
pingpinan rampog dina pakéan éta pamuda aya duit gedéna 40 dirham.
Pingpinan rampog  :  “Kunaon manéh bet jujur, padahal duit manéh rék dirampas
ku Kula?”
(MÉLONG SEUKEUT BANGUN NU PANASARAN KU
JAWABAN ABDUL QODIR).
Abdul Qodir   :  “Kuring geus jangji ka indung kuring yén moal ngabohong
sok sanajan dina situasi kumaha baé. Lantaran lamun
kuring ngabohong, jalma réa moal percaya deui ka kuring.
Padahal inditna kuring ti imah téh seja nungtut élmu.
Sedengkeun jalma nu nungtut élmu kudu ngamalkeun
satiap élmuna. Kuring hayang dipercaya kusaha baé.”
(NEUTEUP SAKABÉH RAMPOG NU NGARIUNG
MANÉHNA).
Pingpinan Rampog :  (SIDEKU BARI CEURIK). “Ti ayeuna kuring seja tobat.
Sarta rék ningalkeun ieu bagawéan. Kuring rék milu
nungtut élmu siga anjeun Ki Sanak.”
(ditulis ulang kalawan ngalaman parobahan tina buku “Kisah-kisah Péngantar Anak Tidur” karangan
Chandra Kurniawan).
PANCÉN MANDIRI PANCÉN MANDIRI
Jawab pananya di handap!
1.  Saha waé nu pagunéman di luhur téh?
Jawab: _______________________________________________________
_______________________________________________________
2.  Hal-hal naon baé nu dipagunemkeun téh?
Jawab: _______________________________________________________
_______________________________________________________
Kegagalan adalah celaka kecil,
putus asa adalah celaka besar.
Bahasa Sunda VII SMP/MTs
PK-O-I
5
3.  Kumaha sikep/éksprési Abdul Qodir waktu diancam rampog ku pedang téh?
Jawab: _______________________________________________________
_______________________________________________________
4.  Naon nu ngalantarankeun pimpinan rampog insyaf?
Jawab: _______________________________________________________
_______________________________________________________
5.  Kumaha pasipatan Abdul Qodir téh?
Jawab: _______________________________________________________
_______________________________________________________
6.  Kumaha amanat éta Paguneman téh?
Jawab: _______________________________________________________
___________________________

Tugas kelas 9 Petemuan 1

I. MANDU ACARA DINA KAGIATAN
            Dina  hiji  acara,  urang  sok  ningali  aya  jalma  anu bagean   ngatur  acara,  anu  sok disebut oge Panata  acara  atawa  MC  (Master  of Ceremony).  Pancénna  purah  nyusun  runtuyan  acara, nangtukeun sarta ngahaturanan saha-sahana anu midang atawa cacarita dina éta acara. Sagédéngeun panata acara, aya  deui  anu  disebut  panumbu  catur  atawa  sok  katelah modérator.  Ieu  ogé  pancénna  méh  sarua,  purah  ngatur lumangsungna  hiji  acara.  Bédana,  panumbu  catur  mah ilaharna sok dipaké dina acara sawala atawa diskusi. Éta anu  dua  téh  urang  sebut  baé  girang  acara,  nyaéta  jalma anu  miboga  pancén  ngatur  lumangsungna  hiji  acara.
Boh  panata  acara  boh  panumbu  catur,  diperedih  kudu bisa nyarita kalawan lancar, sora anu ngoncrang ngarah jéntré kadengéna, lentong anu merenah, sarta maké basa anu  genah  éntép  seureuhna.  Dina  pangajaran  ayeuna hidep  rék  niténan,  nyusun  téks  omongan  panata  acara jeung panumbu catur, sarta ngedalkeun éta omongan di hareupeun kelas.
Keur hidep nu rek ngayakeun perpisahan/paturay tineung di handap aya conto teks jadi MC nu  tiasa dijentenkeun patokan, sae kanggo dianggo kanggo perpisahan di sakola kitu deui susunanan acarana nu ngentep seureuh. Sanggeus ningali conto di handap dipiharep hidep bisa ngembangkeun deui teks MC nu leuwih hade. Geura pek titenana!

A.      MACA WACANA
1.        Panata Acara
CONTO 1
Teks MC pembawa acara perpisahan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
Bismillahirrohmairrohim…
Nu dipihormat Bapak kalih Ibu wali kelas 7, 8, sareng 9.
Nu dipihormat Kepala SMP Nyi Mas Gandasari.
Bapak kalih ibu guru hormateun Simkuring, Bapa/Ibu para tamu undangan nu sami-sami lenggah di ieu tempat oge hormateun Simkuring. Rerencangan kelas 7, 8, 9 nu ku simkuring dipikareueus.

Dina kasempetan anu pikagumbiereun ieu, Hayu urang sasarengan manjatkeun puji syukur ka Alllah Swt, nu Maha Welas tur Maha Asih nu teu pilih kasih. Nu to maparin urang mangpirang-pirang kanikmatan utamina urang tiasa rieung mungpulung dina ieu acara Paturay tineung siswa-siswi kelas IX SMP Nyi Mas Gandasari.
Sholawat
miwah salam mugia ngocor ngamalir ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW.
Hadirin sadayana, Runtuyan acara Paturay tineung teh ngawengku:
1.  Bubuka

2.  Sambutan-sambutan

3.  Prosesi Adat Paturay tineung

4.    Hiburan

5.     Panutup


Hadirin s
adayana, kanggo ngawitan ieu acara mangga urang maos basmallah sasarengan.

Hadirin
sadayana, Acara salajengna nya eta sambutan-sambutan. Urang ngwitan sambutan ti ketua panitia. Ka Bapa H. Taufikurochman, S.Pd dihaturan.

S
alajengna  nya eta sambutan ti wawakil wisudawan, ka ananda Subagja minangka wawakil mangga ka payun.

Hatur nuhun kana sambutanna. Salajengna sambutan ti Bapa Kepala SMP Nyi Mas Gandasari. Ka Bapa Dr Mashuri, M.Pd dihaturan.
Hatur nuhun ka Bapa Kepala. Salajengna sambutan nu pamungkas ti Bapa Kepala Dinas. Ka Bapa Drs. Asdullah, MM dihaturan.
Ayeuna uang lajengkeun kana acara inti nya eta Prosesi Upacara Adat wisudawan wisudawati kelas IX anu bade dipandu ku Ibu Tita Setiarsih, S.Pd. sareng Bapa Sanu Mulyadi, S.Pd. ka Ibu Tita sareng Bapa yadi dihaturanan.

Hadirin s
adayana, ayeuna urang lajengkeun kana acara nu diantos-antos, nya eta acara hiburan. Mangrupi penampilan seni ti siswa siswi SMP Nyi Mas Gandasari. Penampilan kahiji nya eta tari topeng ti ananda Mourina.

Hadirin s
adayana,  Penampilan band ti grup Band Nesas mangrupi acara panutup. Ku kituna mangga urang tutup wae ieu cara ku bacaan hamdalah.  Alhamdulillah, ..

Hadirin
sadayana nu ku simkurig dipihormat, acara demi acara parantos kasaksian ku urang sadayana. Mugia ieu acara tiasa ngahibur ka sadayana. Simkuring salaku panata acara ngahaturkeun nuhun kana sadaya perhatosanana. Simkuring oge salaku panata acara neda dihapunten boh bilih aya kekecapan nu kirang merenah.

Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum wr.wb
CONTO 2

TEKS PANATA ACARA DINA MIELING POE  LINGKUNGAN HIDUP

Bismillahirrahmanirrohiim….
Nu dipihormat:
1.
Bapa Bupati Cirebon Drs. Sunjaya Purwadi, MM.
2.
Ibu Kepala BLHD Kab. Cirebon
3. Tamu undangan
nu sami-sami rawuh di ieu tempat

Assalamu’alaikum wr. Wb (
Upama duaan MC, kudu ngucapkeun salam bareng)
Wilujeng enjing, salam sejahtera kanggo sadayana. Puja sinareng puji urang sanggakeun ka Allah Swt  nu tos masihan mangpirang-pirang kanikmatan tug dugi ka urang tiasa riung mungpulung dina  raraga mieling poe Lingkungan Hidup kalawan temaCiptakan Generasi Hijau Menuju Bumi Lestari”. Acara ieu mangrupa gawe bareng antara Disdik Kab. Cirebon, Pengelola Sampah Sehati, PLTU, Pengusaha Batik Ramah Lingkungan jeung BLHD Kab. Cirebon mugia gawe bareng ieu bisa numuwuhkeun generasi Hijau menuju Bumi Lestari, amin..amin… ya robbal alamin….

Hadirin
nu ku Simkuring dipihormat, Simkuring salaku panata acara neda widi bade ngadugikeun runtuyan acaa  sina raraga mieling poe Lingkungan Hidup. Anapon runtuyan acara teh diantawisna:
1.
Bubuka (dilajengkeun)
3. Laporan
Pupuhu panitia nya eta Kepala BLHD Kab. Cirebon
4.
Salajengna Sambutan ti Bapa Bupati Cirebon
5. Lounching “Sampah Sehati”
6. Teras seren sumeren Piala Pinunjul Lomba Cerdas cermat, orasi LH, Kreatifitas pengolahan limbah non organik.
7. diteraskeun kana pintonan Tari Topeng
8. Pintonanan pinunjul-pinunjul lomba Lingkungan Hidup.
9. Acara pamungkas panutup

Hadirin
nu ku Simkuring dipihormat, upacara bubuka Poe  Lingkungan Hidup kalawan temaCiptakan Generasi Hijau Menuju Bumi Lestaridinten Rebo 18  Juni 2015 di kantor BLHD Kab. Cirebon urang ngawitan.
-
Minangka acara bubuka dina ieu kagiatan, hayu urang sasarengan ngadua luyu jeung agama sareng kapercayaan masing masing. Kanggo nu ngagem agama Islam hayu urang sasarengan macakeun basmalah, bismillahirrohmanirrohim….
- S
alajengna, Acara diteraskeun kana Laporan Ketua Panitia (Nu dipihormat Ibu Kepala BLHD Kab. Cirebon dihaturan)
- S
ambutan salajengna nya eta sambutan ti Bupati Cirebon dilajengkeun kana muka sacara resmi runtuyan Kagiatan Mieling Poe Lingkungan Hidup sakaligus lunching Pengelola sampah Sehati kab. Cirebon (Nu dipihormat Bapa Drs. Sunjaya Purwadi, MM. Dihaturan. Kanggo para personil Sampah Sehati nyarengan Bapak Bupati)

-
Ayeuna dugi kana acara nu diantos-antos pintonan seni murangkalih SMPN 1 Gempol, SMPN 1 Sumber, SMPN 1 Dukupuntang, SD 2 Bobos, dina apingan para guru minangkah tarekah disdik dina ngembangkuen sendi jeung budaya daerah.
Hayu urang saksian ku sadayana pintonan tari topeng Cirebon ti ananda Nova, juara tari tingkat Provinsi Jawa Barat........
Tadi tos kasaksian ku urang sadayana pintonan ti murangkalih berprestasi di Kab. Cirebon, Acara demi acara tos rengse dina raraga mieling poe Hari Lingkungan Hidup kalawan lancar. Urang tutup wae ieu acara ku bacaan hamdalah sasarengan, alhamdulillahirobbil’alamin.

Alhamdulillah, r
untuyan kagiatan demi kagiatan dina raraga mieling poe Lingkungan Hidup ieu tos rengse. Minangka acara pamungkas nya eta seren sumeren cinderamata ti panitia kanggo Bapa Bupati Ciebon. Mugia luntur galih ka Bapa Bupati Cirebon majeng ka payun kanggo nampi kenang-kenangan ti panitia

Pamiarsa sadaya ieu acara tiasa laksana kalawan gawe bareng sareng dukungan antara panitia sareng sponsor diantawisna::
1.
BLHD Kab. Cirebon
2. Disdik Kab. Cirebon
3. PLTU Peduli Masyarakat pesisir Kab. Cirebon
4. Pengelola “Sampah Sehati”
4.
Pengusaha Batik Ramah Lingkungan
5.
Masyarakat Petani Kab. Cirebon
6. Media cetak Radar Cirebon
7. Radar Cirebon TV


2. PANUMBU CATUR (MODERATOR) DINA DISKUSI
A. Harti Diskusi
Diskusi mangrupakeun cara tukeur pikiran pikeun ngabadamikeun hiji pasualan. Ilaharna diskusi ngalibatkeun sababaraha urang. Malah dina kagiatan-kagiatan umum mah, anu ngalibatkeun jalma loba, kudu loba pangaturan anu jelas supaya prosesna lancer tur bener.
Lian ti éta aya ogé nu disebut rapat, nyaéta gempungan para pangurus organisasi atawa perkumpulan nu aya patalina jeung pancén atawa rupa-rupaning pasualan. Rapat biasana dipimpin langsung ku kapala atawa pupuhu éta organisasi. Sabagé pamingpin, kapala instansi ngarahkeun obrolan, pamanggih, koméntar para pamilon supaya kaputusan nu dihasilkeunana bener-bener luyu jeung tujuan rapat.

B. Para Palaksana Diskusi
Para palaksana diskusi ngabogaan pancén séwang-séwangan. Maranéhna aya nu disebut moderator atawa panumbu catur, sekretaris, narasumber atawa panelis, jeung paserta.
1. Moderator
Pancénna nyaéta saperti di handap ieu.
a) Nepikeun pasualan-pasualan nu baris didiskusikeun.
b) Nepikeun aturan maén atawa tata cara diskusi.
c) Muka jeung nutup jalanna diskusi.
d) Ngatur jalanna diskusi.
e) Ngajaga kalumangsung diskusi luyu jeung tujuan ogé jadual nu ditangtukeun.
f) Nepikeun kasimpulan-kasimpulan diskusi.

2. Sekretaris 
Pancén poko sekretaris diskusi.
a) Nyatet ngaran peserta diskusi jeung tanggapan-tangapanana.
b) Nyatet kajadian atawa hal-hal husus salila diskusi.
c) Nyieun catetan jeung kasimpulan-kasimpulan samentara diskusi.
d) Nyieun laporan diskusi sacara lengkep satutasna diskusi.

3. Panelis
Dina diskusi-diskusi gedé, sapertikeun diskusi panel atawa seminar, sok aya petugas diskusi séjénna nu disebut panelis atawa narasumber. Pancén pokona nepikeun makalah atawa medar téma diskusi sacara panjang lébar. Manéhna boga peran sabagé narasumber atawa pananyaan pikeun para peserta diskusi patalina jeung hiji pasualan.

4. Peserta
Kahadiran jeung andil para peserta utama pisan pikeun kalumangsungan diskusi. Kateuhadiran para peserta diskusi sarua hartina jeung teu aya diskusi. Ti para diskusi, sagala pamanggih, jalan kaluar, jeung kasimpulan-kasimpulan bias dirumuskeun. Ku sabab kitu, para peserta diskusi teu saukur diharepkeun hadir, nu leuwih penting nyaéta andilna ku mangrupa saran, pandapat, atawa koméntar- koméntarna.

C. Tata Cara Diskusi
Sacara umum, tata cara diskusi ngawengku sababaraha tahapan saperti di handap ieu.
1. Meunang idin ti moderator
Saméméh nepikeun saran, pamanggih jeung séjén- séjénna, unggal peserta kudu meunang idin ti moderator. Teu cukup ku ngangkat leungeun, peserta diskusi meunang nyora lamun ditunjuk atawa diidinan ku moderator.


2. Ngenalkeun Diri
Ngenalkeun diri diperlukeun dina diskusi-diskusi gedé, utamana anu pesertana teu saling kenal. Ungggal peserta nu rék nepikeun pamanggih, saran, kritik, jeung sajabana perlu ngamimitian ku ngenalkeun diri: ngaran, kelas/sakola, atawa alamat. 

3. Nepikeun Saran atawa Pamanggih
Dina nepikeun saran atawa pamanggih, hal-hal di handap ieu kudu diperhatikeun.
a. Saran, pamanggih, jeung sajabana kudu dibarengan ku alesan, fakta, atawa conto nu jelas.
b. Saran atawa pamanggih kudu ditepikeun kalawan lancar, jelas, sopan, jeung wijaksana.
Anapon tahapan-tahapan mingpin diskusi/rapat, nyaéta saperti di handap ieu:
1. Muka diskusi
a. Ngucap salam
1. Assalamualaikum Wr. Wb., hadirin!
2. Wilujeng énjing para wargi.
b. Nganuhunkeun kana kahadiran para peserta atawa pamilon diskusi.
Nganuhunkeun ka para pangurus OSIS anu tos sayogi ngalungguhan pangulem pribados kanggo ngahadiran ieu acara.
c. Nepikeun pamaksudan diskusi.
Anapon pamaksudan prbados ngayakeun ieu diskusi teu aya sanés kanggo ngabadantenkeun rencana urang dina acara halalbihalal engké. Utamina tempat, waktu, sareng biaya anu diperyogikeun.

2. Ngatur jalanna diskusi
Kalimah-kalimah nu ilahar digunakeun ku pam
ingpin diskusi dina ngatur atawa ngarahkeun jalanna diskusi, nyaéta saperti di handap.
a. Mangga ka sadérék sadaya nu bade ngadugikeun saran-saran.
b. Rupina pasualan dana mah éngké waé dibahas ti pengker. Ayeuna mah langkung saé ngabaddantenkeun tempat sareng waktosna heula.
c. Supados teu nyangkolon kana waktos, mangga urang putuskeun waé ku cara voting…
d. Saéna urang istirahat waé heula atuh supados tiasa seger sareng langkung sumanget deui. Kinten-kinten tabuh dua urang teraskeun ieu rapat.
3. Nyimpulkeun jeung nutup diskusi.
a. Janten aya sababaraha kacindekan nu tos disaluyuan ku sadayana nyaéta…
b. Tina has
il babadantenan tadi, ti siang dugi ka sonten ayeuna, aya sababaraha hal nu tos tiasa ku urang disimpulkeun…
c. Alhamdullilah, sadérék sadaya, rapat tos tiasa ngahasilkeun sababaraha kaputusan penting. Mudah-mudahan sadayana mangpaat sareng tiasa ku urang dilaksanakeun kalawan lancer.
Tahapan Moderator 
Bubuka Umum ( make salam) Pembukaan Umum (dengan salam)
Ucapan timpahnuhun ka Bapak Guru Mapel bahasa Sunda strategi  Ucapan terimakasih kepada Bapak Guru Mapel Bahasa Sunda Strategi
Pedaran singket  kasang tukang tujuan diskusi jeung presentasi Uraian singkat latar belakang tujuan Diskusi dan Presentasi
Nangtukeun waktos mekanisme nanya jawab Penentuan waktu mekanisme tanya jawab
Ngondang narasmber kanggo nyajikeun materi Mengundang pembicara untuk menyajikan Materi
Ngadugikeun diskusi ti panyaji Penyampaian diskusi dari penyaji 
Bagan diskusi Sesi diskusi
Pangarahan ti guru mata pelajaran Pengarahan dari Guru mata kuliah
Rangkuman umum inti presentasi nu disajikeun Rangkuman umum inti presentasi yang disajikan
Ngahaturkeun nuhun ka panyaji jeung audiens Ucapan terimakasih kepada penyaji dan pendengar
 catur nutup diskusi PanumbuModerator menutup diskusi


PANCEN 1 (INDIVIDU)
1.  Cing  jéntrékeun  ku  hidep,  naon  pancénna  panata acara téh?
.......................................................................................................................................................
2.  Acara  naon  anu  dijejeran  ku  panata  acara  dina  éta téks téh?
.......................................................................................................................................................
3.  Naon cenah maksudna éta acara teh?
.....................................................................................................................................................
4.  Ceuk  hidep  kira-kira  naon  anu  bakal  jadi  motivasi siswa ku diayakeunana eta acara?
.......................................................................................................................................................
5.  Kumaha  pamanggih  hidep  kana  omongan  panata acara  dina  éta  téks?  Lebah  mana
      alusna  atawa kalemahanana?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.  Jéntrékeun naon bédana pancén panata acara jeung panumbu catur?
........................................................................................................................................................
7.  Naon  jejerna  sawala  anu  dicaritakeun  dina  téks omongan panumbu catur téh?
........................................................................................................................................................
8.  Ceuk  pangjejer,  kumaha  kaayaan  urang  Sunda ayeuna dina ngagunakeun basa Sunda?
........................................................................................................................................................
9.  Kumaha  pamanggih  hidep  kana  pasualan  undakusuk basa anu disawalakeun dina éta
     téks?
........................................................................................................................................................
9.        Panumbu  catur  téh  pancénna  purah  ngatur lumangsungna sawala (diskusi). Cing pék tuduhkeun lebah  mana  pancén  panumbu  catur  dina  téks  di luhur!
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Minggu, 08 Maret 2015

Kunci Jawaban BKS Kurtilas Kelas 8-B

KUNCI JAWABAN KELAS 8-B KURTILAS
PANCEN 2 KELOMPOK
KUMAHA SISWA
PANCEN 3 KELOMPOK
1.      Assalamualaikaum Warohmatullahi Wabarakaatuh/ Salam hormat ka Sadayana.
2.      Hormateun Sim Kuring
3.      rawuh
4.      Puji sukur
5.      Solawat miwah salam
6.      Bapa miwah Ibu
7.      Tarekah Ngeunaan Mekarkeun Seni Tradisi”
8.      Hirup huripna seni tradisi
9.      Salaku warga Jawa Barat
10.  Ku Malaysia
11.   Ku sabab kitu
12.  Nyaah, micinta, tur resep kana seni Tradisi
13.  Aya opat hal
14.  Hormateun  Sim Kuring
15.  Neda dihapunten
16.  Sok sieun leungiteun
17.  Tong poho sambel tarasi
18.  Saninten buah saninten
19.  Wabillahi taufik walhidayah
20.  Wassalamu’alaikm Warahmatullahi WabarakaatuhEVALUASI KOMPETENSI SISWA
1.D                  6.A                  11.B                 16. A
2.A                  7.D                  12.D                17. A
3.B                   8.A                  13.B                 18. B
4.C                   9.A                  14.D                19. D
5.D                  10.D                15. C                20. B
ESSAY
1.    Gumantung ka siswa
2.    Gumantung ka siswa
3)         a. Knowlédge (élmu pangaweruh), saurang orator nu pangaweruhna lega tur sagala bisa
tinangtu bakal nangtukeun kualitas nyarita di hareupeun jalma réa.
b. Self Confident (rasa percaya diri), lamun persiapan mantep, Pangaweruh nyampak tinangtu
percaya diri ogé ningkat. Ku kituna rasa percaya diri atawa optimisme dina biantara kudu
dijaga.
SMP/Mc. Antusias (Sumanget), dina dasarna mah kaberhasilan biantara geus ampir kacumponan
niggal sumanget saurang orator dina nepikeun biantarana. Sumangetna orator dina nepikeun biantara bakal mangaruhan kana sumangetna audient.Orator nu tampil kalawan pinuh sumanget bakal nyarita sapinuh haté, ku kituna bakal nambah gairah kanu ngadéngékeunana.
d. Sure (Yakin), nu dimaksud yakin di dieu nyaéta orator miboga kayakinan yen naon-naon nu
diomongkeunana bener. Ieu modal hiji orator pikeun bisa méré sugésti positif ka audient. Sabab lamun orator ragu-ragu kana naon-naon nu ditepikeunana mangka pangaruh négatif bakal muncul. Misalna nu ngadengekeun teu kataji ku eusi biantara orator sabab kurang
4)   Métode Ekstemporan nyaéta métode biantara nu samemehna nyieun heula catétan.
leutik mangrupa garis badag/konsep eusi biantara nu rék ditepikeun. Tina opat métode
biantara téh, nu paling populer digunakan nyaéta métode panungtung
5)    Kumaha siswa
PANGAJARAN 2 BAHASAN
PANCEN 1 INDIVIDU
1. Kampung Benda Kerep pernahna di Argasunya Harjamukti  Cirebon.
2. Lalaki make peci sarung, ari awewe make kerudung teu meunang make calana panjang.
3. Cimeuweuh hartina cai meuweuh sacara terminologi sawaktu aya nu asup ka Cimeuweuh mangka eta jalma teh sok langsung leungit teuing kamana.
4. Guru na teh nya eta Baha,udin jeung Manafizaha aya nu yebutkeun deui K Anwarudin teh nya eta Pangeran Klayan.
5. Pirasatna yen Sumber engkena bakal jadi usat pamarentahan di Cirebon.
6. Mikeun atawa ngahibakeun tanah nu aya di Cimeuweuh sanggeus robah jadi Benda Kerep.
7. Ngadeg pasantren anu nyepeng tradisi kuat nya eta sufistik
8. sieun nilai-nila agama jeung budaya lokal kaelehkeun ku penjajah.
9. Benda kerep nolak tehnologi sedengkeun Benda kulon mah henteu.
10. Benda Kerep posisina daérah Argasunya Cirebon. Sacara géografi s, aya dina posisi 108°33’ Bujur Timur jeung 61 Lintang Selatan. Bentang alamna mangrupa dataran luhur di daérah Cirebon kalawan legana 33 hektar. Kemiringan 15-25% Sumebar di wilayah Kelurahan Argasunya, kecamatan Harjamukti.
PANCEN 2 KELOMPOK
1.       Kumaha siswa guru mere arahan
2.       Kumaha siswa gurunga lelempeng wungkul
3.       Kumaha siswa guru ngecek bener henteuna.
4.       Kumaha siswa
5.       Kumaha siswa gureu ngecek harti istilahana bener henteuna
6.       Kumaha siswa mere penilaian ka tiap kelompok
PANCEN 3 INDIVIDU
1.       Kumaha siswa guru ngoreksi bener henteuna tarjamahanna.
2.       Kumaha siswa guru ngoreksi bener henteuna eta tarjamahan
EVALUASI KOMPETENSI SISWA 2
1.A                         6.D                         11.A                       16. D
2.D                         7.C                          12.C                       17. C
3.C                          8. A                        13.D                       18. C
4.D                         9.C                          14.A                       19. A
5.B                          10.B                       15.D                       20. A

ESSAY
1.                   ngaran Cimeuweuh diganti jadi Benda Kerep sabab di tanah Cimeuweuh aya tangkal Benda (tangkal jeung buahna siga sukun) jeung éta tangkal téh loba pisan (Kerep basa jawa) kalawan alesan éta Cimeuweuh diganti jadi Benda Kerep.
2.                   Sieun nilai-nila agama jeung budaya lokal kaelehkeun ku penjajah.
3.             Bahasan téh tulisan dina wangun karangan bebas nu ngabahas hiji perkara. Eusina bisa ngeunaan hal naon waé. Bisa nu mangrupa fakta atawa panalungtikan atawa ogé dina pangalaman
PribadI.
4.       Cara ngabahasna bisa ku cara déduksi bisa ogé ku cara induksi. Déduksi ngabahas dimimitian ku hal-hal nu umum terus ngabahas hal-hal nu husus. Sedengkeun induksi sabalikna nyaéta ngabahas hal-hal nu husus heula kakara nu umum.
5.       a.Peuyeum sudah terkenal seluruh Indonesia. Makanan yang menggunakan bahan dasar peuyeum sudah banyak sekali.
b. Menurut Edi naskah kuno masih banyak tersebar di Masyarakat.

PANGAJARAN 3 SURAT

PANCEN 1 INDIVIDU
1 (kop surat)
2. (Nomer surat) 3. (titimangsa surat)
4. (Lampiran)
5. (jejer/téma)
6. (tujul surat/anu dikirim)
7. (salam bubuka)
8. (alinéa bubuka)
9. (eusi surat)
10. (alinéa panutup)
11. (salam panutup)
12. (tanda tangan
13. (tanda tangan
pupuhu) girang serat)
14. (tanda tangan kasaluyuan
pananggung jawab
organisasi/lembaga)
15. Surat dinas digunakeun pikeun kapentingan pagawéan formal saperti instansi dinas jeung tugas kantor
16. Pungsi tina surat dinas nyaéta sabagé dokumén bukti tertulis, alat pengingat nu aya patalina jeung arsip, bukti
sejarah tina mekarna instansi, jeung padoman gawé, kaputusan jeung surat instruksi.
17. Tempat,waktu  jeung tanggal nyieun surat.
18.
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
SMP NEGERI 1 SILIWANGI
Jl. Siliwangi No.123 Cirebon

19. sim kuring ngulem Sadérék kanggo ngaluuhan gempungan anu baris dilaksanakeun:
dinten : Jum’at
ping : 6 Maret 2015
tabuh : 09.00 dugi ka rengse
tempat : di Sekretariat OSIS SMP Negeri 1 Siliwangi
Ku kituna, pamugi sadérék kersa sumping dina waktosna
20. Hatur nuhun
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
PANCEN 2 INDIVIDU
(1) titimangsa
(2) tujuan surat
(3) salam bubuka
(4) a. alinéa bubuka
b. eusi/maksud surat
c. alinéa panutup
(5)salam panutup
(6)tanda tangan
(7) ngaran anu ngirim surat
(8) Surat pribadi nyaéta surat nu digunakeun pikeun kapentingan pribadi. Suratna bisa
mangrupa korespondensi antara sobat jeung sobat séjén atawa ogé antar kulawarga


9) Gunana surat pribadi
Mengekspresikan berbagai perasaan
Menjadikan surat sebagai duta pribadi
Kreativitas dalam berbahasa dapat dikembangkan
Gagasan atau Ide dapat kita tuangkan dengan bebas
10) ti R, Nurbaeti keur Yasmin Fatiha
11) Bedana surat pribadi jeung dines.
Surat Pribadi
Teu maké kop surat
b. Teu aya nomor surat
c. Salam pembuka jeung penutup loba variasina
d. Cara ngagunakeun basana bebas, luyu jeung kahayang
     nu nulis
e. Format surat bebas
Ciri-ciri surat dinas
a. Ngagunakeun kop surat jeung instansi atawa lembaga
b. Ngagunakeun nomor surat, lampiran, jeung perihal
c. Maké salam bubuka jeung penutup nu baku
d. Maké basa baku atawa ragam resmi
e. Maké cap atau stémpel instansi atawa kantor nu nyieun surat
f. Format surat matok
12. Cirebon, 04 Maret 2015
13. ngaran nu ngirim surat

                                                                Yasmin Fatiha
14. Assalamu’alaikum Wr. Wb
15. Kumaha, kaayaan Noor sareng kulawargi di Kuningan? Mudah mudahan waé aya dina
kaayaan sehat walafiat, Amiiin.
16. Abdi jadi emut waktos urang sasarengan sakola di SMP, Urang diajar sareng ocon bareng.
Emh... meni sono pisan hoyong pependak deui sareng Noor téh! Iraha Noor bade ameng ka Cirebon
deui? Supados urang tiasa ngobrol bareng nyarioskeun pangalaman urang baheula nuju sakola
di SMP.
17. Mudah-mudahan urang tiasa
papendak paamprok jonghok deui sanes waktos.
18. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

19. Basa lemes nu loma oge teu nanaon.
20. Kumaha siswa.
Pikeun matokan guru:
1.     gunakeun kertas nu besih tur rapih
2.     tulisan usahakeun sarapih-rapihna ulah loba coretan
3.     kertas teu meunang kotor komo soek mah
4.     tong make tinta beureum
5.     ngalipet surat nu sopan
6.     amplop kudu nu bersih tur sopan
7.     mun make kertas buku kudu dua lambar. Iwal lamun make kertas khusus surat.
8.     Jrrd

PANCEN 3 INDIVIDU
1. (titimangsa)
2. Salam bubuka
3. Bubuka surat panganteur kana maksud
4. Maksud/eusi surat
5. Panutup surat nganuhunkeun ti saméméhna
6. salam panutup
7. Ngaran kulawarga nu ngondang. Mun nikahkeun ditulis ngaran nu hajat jeung ngaran pibésaneun (kolot lalaki jeung kolot awéwé)
8. Kaasup kana surat Pribadi Resmi lantaran make basana ragam hormat. Sarta aya aturan aturan nu tangtu.
9.
10. Warman & Vetty keur dulur-dulurna,sobatna, jeung babarayaanana.
11. Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarokaatuh,
Cunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu mulya.
12. Pamugi kersa nyakseni sambung dua ka
Sim Kuring,
Warman Permana, SH.,MH
Sareng
Vetty Nuraeni, S.Psi
InsyaAllah baris dilaksanakeun dina:
dinten: Minggu
kaping: 1 Juli 2015
(9 Sawal 1435 H)
waktos: tabuh 08.00 WIB dugi ka rengse
tempatna: Gedong Asrama Haji Watubelah
jalan Fatahillah Nomor 12 Cirebon
13. Kana kaweningan galih salira, langkung ti payun timpah hatur nuhun.
14. Wassalam’alaikum Warrahmatullahi Wabarokaatuh,
15. Kumaha Siswa
Pancen 4 Kelompok
Kumaha siswa guru mere arahan ngeunaan tehnik-tehnikna

EVALUASI KOMPETENSI  SISWA 3
1.D         6.A  (RALAT HIJI)               11. A                      16. B
2.D         7. A                                        12. D                      17. A
3.B          8. D                                        13. B                      18. D
4.B          9. A                                        14. D                      19. B
5.A         10. D                                      15. D                      20. C

ESSAY
1.      Struktur surat dines
1 (kop surat)
2. (Nomer surat) 3. (titimangsa surat)
4. (Lampiran)
5. (jejer/téma)
6. (tujul surat/anu dikirim)
7. (salam bubuka)
8. (alinéa bubuka)
9. (eusi surat)
10. (alinéa panutup)
11. (salam panutup)
12. (tanda tangan
13. (tanda tangan
pupuhu) girang serat)
14. (tanda tangan kasaluyuan
pananggung jawab
organisasi/lembaga)2 Perkembangan surat
DI PÉRSIA JEUNG MESIR
SISWAMimitina surat eusina mangrupa dokumén-dokumén pamarentah nu dikirimkeun ti hiji tempat ka tempat séjénna maké kuda atawa karéta kuda. Cara ngirim surat di dunia dimimitian di Mesir kira-kira tahun 2000 SM. Di ieu tempat mangrupa hasil pacampurna
budaya jeung Babilonia, alat mungkus surat atawa amplop bisa mangrupa kaén, kulit sasatoan, atawa bagéan tina sayuran.
b. DI CHINA
Di China pelayanan Pos geus dimimitian ti mimiti zaman Dinasti Chou dina taun 1122-
1121 SM. Teu beda jeung di Persia, surat nu dikirimkeun biasana eusina ngeunaan dokumenpamarentah
c. DI INDONÉSIA
Perposan di Indonesia geus dimimitian ti jaman Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, jeung Tarumanegara dina wangun tinulis atawa surat. Huruf nu digunakeun nyaéta huruf palawa
saterusna jadi aksara Jawa. Surat-surat sumebar di kalangan biarawan jeung bangsawan bareng jeung asupna Hindu, Buddha di Indonesia. Di jaman harita surat dijieun maké
batu, kai, atawa kertas. Kertas di dieu tina bahan-bahan saperti kulit awi nu diipiskeunjeung ngagunakeun daun lontar.
3. Surat dines, surat pribadi, surat resmi, surat lamaran gawe, surat niaga, surat ondangan hajatan, jrrd.
4. struktursurat lamaran gawe
a. Tempat jeung tanggal nyieun surat                         
b. Nomor surat
c. Lampiran
d. Hal atawa perihal
e. Alamat tujuan
f. Salam bubuka
g. Eusi surat nu kabagi jadi tilu bagéan diantarana:
1) paragraf pembuka
2) eusi surat
3) paragraf penutup
h. Salam penutup
i. Tanda tangan jeung ngaran jelas
5. Buka email urang, klik nu aya gambar
pulpén (tulis), tulis alamat email nu rék
dikirim surat, ketik judul, ketik surat/
buka fi le surat dina komputer. Terus
klik nu aya tulisan kirim.
PANGAJARAN 4 CARPON
PANCEN 1 INDIVIDU
JAWABAN TTS


PANCEN 2 KELOMPOK
KUMAHA SISWA GURU NGECEK BENER HENTEUNA TUGAS SISWA.

PANCN 3 INDIVIDU
KUMAHA SISWA GURU MARIKSA FIKMIN SISWA
1.B                          6.C                          11.D       16.C (IWAL KUDUNA NYAETA)
2.B                          7.C                          12.D       17. C
3.A                         8.B                          13. B      18. A
4.C                          9.A                         14.B       19. A
5.A,B,C                 10.D                       15.B       20. B
ESSAY
1.       Carita pondok atawa sok sering disingget carpon nyaéta hiji wangun prosa lancaran naratif tur fiktif.
2.     Unsur Intrinsik
Unsur intrinsik nyaéta unsur nu ngawangun éta karya. Unsur–unsur intrinsik
carpon ngawengku:
a) Tema .
b) Latar jelas
c) Palaku
d) Alur (plot).
e) Sudut pandang (point of view)
f) Nilai (amanat)
g) Gaya:

Unsur-unsur Ekstrinsik
Kasang tukang pangarang
Kaayaan sosial waktu noveleta ditulis
Nilai-nilai
   3.   (1) Palaku Protagonis: tokoh utama pada cerita
         (2) Palaku Antagonis: tokoh penentang atau lawan dari
         tokoh  utama
         (3) Palaku Tritagonis: penengah dari tokoh utama dan
              tokoh lawan
   4.    novel aya konflik carpon batin teu kudu aya
          Novel watek palaku digambarkeun détail carpon watek
          palaku  carpon  digambarkeun singget
          novel galur carita leuwih rumit carpon galur carita
          leuwih sederhana
5.             Mang Kamun ujug-ujug nyelek tikorona. Welahna
ragrag saharita. Bréh basisir jeung laut nu geus dikapling-kapling, tur manéhna geus lila teu
bisa mayang. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya…” Ki Tibi cimataan. Ujug-ujug ras
inget ka dulur-dulurna di Gunung Wiru. Bulan hareup maranéhna kudu pindah salelembur,
sabab lahanna kalindih rék dijieun tempat wisata.

PREDIKSI UKK SEMESTER 2
1.D         11.D       21.D       31.C
2.A         12.C       22.B       32.A,B,C
3.B          13.D       23.D       33.C
4.C          14.C       24.A       34.C
5.D         15.A       25.D       35.A
6.A         16.C       26.B       36.D
7.A         17.B       27.D       37.D
8.B          18.A       28.D       38.B
9.B          19.C       29.B       39.B
10.D       20.C       30.D       40.B