Minggu, 08 Maret 2015

Kunci Jawaban BKS Kurtilas Kelas 8-B

KUNCI JAWABAN KELAS 8-B KURTILAS
PANCEN 2 KELOMPOK
KUMAHA SISWA
PANCEN 3 KELOMPOK
1.      Assalamualaikaum Warohmatullahi Wabarakaatuh/ Salam hormat ka Sadayana.
2.      Hormateun Sim Kuring
3.      rawuh
4.      Puji sukur
5.      Solawat miwah salam
6.      Bapa miwah Ibu
7.      Tarekah Ngeunaan Mekarkeun Seni Tradisi”
8.      Hirup huripna seni tradisi
9.      Salaku warga Jawa Barat
10.  Ku Malaysia
11.   Ku sabab kitu
12.  Nyaah, micinta, tur resep kana seni Tradisi
13.  Aya opat hal
14.  Hormateun  Sim Kuring
15.  Neda dihapunten
16.  Sok sieun leungiteun
17.  Tong poho sambel tarasi
18.  Saninten buah saninten
19.  Wabillahi taufik walhidayah
20.  Wassalamu’alaikm Warahmatullahi WabarakaatuhEVALUASI KOMPETENSI SISWA
1.D                  6.A                  11.B                 16. A
2.A                  7.D                  12.D                17. A
3.B                   8.A                  13.B                 18. B
4.C                   9.A                  14.D                19. D
5.D                  10.D                15. C                20. B
ESSAY
1.    Gumantung ka siswa
2.    Gumantung ka siswa
3)         a. Knowlédge (élmu pangaweruh), saurang orator nu pangaweruhna lega tur sagala bisa
tinangtu bakal nangtukeun kualitas nyarita di hareupeun jalma réa.
b. Self Confident (rasa percaya diri), lamun persiapan mantep, Pangaweruh nyampak tinangtu
percaya diri ogé ningkat. Ku kituna rasa percaya diri atawa optimisme dina biantara kudu
dijaga.
SMP/Mc. Antusias (Sumanget), dina dasarna mah kaberhasilan biantara geus ampir kacumponan
niggal sumanget saurang orator dina nepikeun biantarana. Sumangetna orator dina nepikeun biantara bakal mangaruhan kana sumangetna audient.Orator nu tampil kalawan pinuh sumanget bakal nyarita sapinuh haté, ku kituna bakal nambah gairah kanu ngadéngékeunana.
d. Sure (Yakin), nu dimaksud yakin di dieu nyaéta orator miboga kayakinan yen naon-naon nu
diomongkeunana bener. Ieu modal hiji orator pikeun bisa méré sugésti positif ka audient. Sabab lamun orator ragu-ragu kana naon-naon nu ditepikeunana mangka pangaruh négatif bakal muncul. Misalna nu ngadengekeun teu kataji ku eusi biantara orator sabab kurang
4)   Métode Ekstemporan nyaéta métode biantara nu samemehna nyieun heula catétan.
leutik mangrupa garis badag/konsep eusi biantara nu rék ditepikeun. Tina opat métode
biantara téh, nu paling populer digunakan nyaéta métode panungtung
5)    Kumaha siswa
PANGAJARAN 2 BAHASAN
PANCEN 1 INDIVIDU
1. Kampung Benda Kerep pernahna di Argasunya Harjamukti  Cirebon.
2. Lalaki make peci sarung, ari awewe make kerudung teu meunang make calana panjang.
3. Cimeuweuh hartina cai meuweuh sacara terminologi sawaktu aya nu asup ka Cimeuweuh mangka eta jalma teh sok langsung leungit teuing kamana.
4. Guru na teh nya eta Baha,udin jeung Manafizaha aya nu yebutkeun deui K Anwarudin teh nya eta Pangeran Klayan.
5. Pirasatna yen Sumber engkena bakal jadi usat pamarentahan di Cirebon.
6. Mikeun atawa ngahibakeun tanah nu aya di Cimeuweuh sanggeus robah jadi Benda Kerep.
7. Ngadeg pasantren anu nyepeng tradisi kuat nya eta sufistik
8. sieun nilai-nila agama jeung budaya lokal kaelehkeun ku penjajah.
9. Benda kerep nolak tehnologi sedengkeun Benda kulon mah henteu.
10. Benda Kerep posisina daérah Argasunya Cirebon. Sacara géografi s, aya dina posisi 108°33’ Bujur Timur jeung 61 Lintang Selatan. Bentang alamna mangrupa dataran luhur di daérah Cirebon kalawan legana 33 hektar. Kemiringan 15-25% Sumebar di wilayah Kelurahan Argasunya, kecamatan Harjamukti.
PANCEN 2 KELOMPOK
1.       Kumaha siswa guru mere arahan
2.       Kumaha siswa gurunga lelempeng wungkul
3.       Kumaha siswa guru ngecek bener henteuna.
4.       Kumaha siswa
5.       Kumaha siswa gureu ngecek harti istilahana bener henteuna
6.       Kumaha siswa mere penilaian ka tiap kelompok
PANCEN 3 INDIVIDU
1.       Kumaha siswa guru ngoreksi bener henteuna tarjamahanna.
2.       Kumaha siswa guru ngoreksi bener henteuna eta tarjamahan
EVALUASI KOMPETENSI SISWA 2
1.A                         6.D                         11.A                       16. D
2.D                         7.C                          12.C                       17. C
3.C                          8. A                        13.D                       18. C
4.D                         9.C                          14.A                       19. A
5.B                          10.B                       15.D                       20. A

ESSAY
1.                   ngaran Cimeuweuh diganti jadi Benda Kerep sabab di tanah Cimeuweuh aya tangkal Benda (tangkal jeung buahna siga sukun) jeung éta tangkal téh loba pisan (Kerep basa jawa) kalawan alesan éta Cimeuweuh diganti jadi Benda Kerep.
2.                   Sieun nilai-nila agama jeung budaya lokal kaelehkeun ku penjajah.
3.             Bahasan téh tulisan dina wangun karangan bebas nu ngabahas hiji perkara. Eusina bisa ngeunaan hal naon waé. Bisa nu mangrupa fakta atawa panalungtikan atawa ogé dina pangalaman
PribadI.
4.       Cara ngabahasna bisa ku cara déduksi bisa ogé ku cara induksi. Déduksi ngabahas dimimitian ku hal-hal nu umum terus ngabahas hal-hal nu husus. Sedengkeun induksi sabalikna nyaéta ngabahas hal-hal nu husus heula kakara nu umum.
5.       a.Peuyeum sudah terkenal seluruh Indonesia. Makanan yang menggunakan bahan dasar peuyeum sudah banyak sekali.
b. Menurut Edi naskah kuno masih banyak tersebar di Masyarakat.

PANGAJARAN 3 SURAT

PANCEN 1 INDIVIDU
1 (kop surat)
2. (Nomer surat) 3. (titimangsa surat)
4. (Lampiran)
5. (jejer/téma)
6. (tujul surat/anu dikirim)
7. (salam bubuka)
8. (alinéa bubuka)
9. (eusi surat)
10. (alinéa panutup)
11. (salam panutup)
12. (tanda tangan
13. (tanda tangan
pupuhu) girang serat)
14. (tanda tangan kasaluyuan
pananggung jawab
organisasi/lembaga)
15. Surat dinas digunakeun pikeun kapentingan pagawéan formal saperti instansi dinas jeung tugas kantor
16. Pungsi tina surat dinas nyaéta sabagé dokumén bukti tertulis, alat pengingat nu aya patalina jeung arsip, bukti
sejarah tina mekarna instansi, jeung padoman gawé, kaputusan jeung surat instruksi.
17. Tempat,waktu  jeung tanggal nyieun surat.
18.
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
SMP NEGERI 1 SILIWANGI
Jl. Siliwangi No.123 Cirebon

19. sim kuring ngulem Sadérék kanggo ngaluuhan gempungan anu baris dilaksanakeun:
dinten : Jum’at
ping : 6 Maret 2015
tabuh : 09.00 dugi ka rengse
tempat : di Sekretariat OSIS SMP Negeri 1 Siliwangi
Ku kituna, pamugi sadérék kersa sumping dina waktosna
20. Hatur nuhun
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
PANCEN 2 INDIVIDU
(1) titimangsa
(2) tujuan surat
(3) salam bubuka
(4) a. alinéa bubuka
b. eusi/maksud surat
c. alinéa panutup
(5)salam panutup
(6)tanda tangan
(7) ngaran anu ngirim surat
(8) Surat pribadi nyaéta surat nu digunakeun pikeun kapentingan pribadi. Suratna bisa
mangrupa korespondensi antara sobat jeung sobat séjén atawa ogé antar kulawarga


9) Gunana surat pribadi
Mengekspresikan berbagai perasaan
Menjadikan surat sebagai duta pribadi
Kreativitas dalam berbahasa dapat dikembangkan
Gagasan atau Ide dapat kita tuangkan dengan bebas
10) ti R, Nurbaeti keur Yasmin Fatiha
11) Bedana surat pribadi jeung dines.
Surat Pribadi
Teu maké kop surat
b. Teu aya nomor surat
c. Salam pembuka jeung penutup loba variasina
d. Cara ngagunakeun basana bebas, luyu jeung kahayang
     nu nulis
e. Format surat bebas
Ciri-ciri surat dinas
a. Ngagunakeun kop surat jeung instansi atawa lembaga
b. Ngagunakeun nomor surat, lampiran, jeung perihal
c. Maké salam bubuka jeung penutup nu baku
d. Maké basa baku atawa ragam resmi
e. Maké cap atau stémpel instansi atawa kantor nu nyieun surat
f. Format surat matok
12. Cirebon, 04 Maret 2015
13. ngaran nu ngirim surat

                                                                Yasmin Fatiha
14. Assalamu’alaikum Wr. Wb
15. Kumaha, kaayaan Noor sareng kulawargi di Kuningan? Mudah mudahan waé aya dina
kaayaan sehat walafiat, Amiiin.
16. Abdi jadi emut waktos urang sasarengan sakola di SMP, Urang diajar sareng ocon bareng.
Emh... meni sono pisan hoyong pependak deui sareng Noor téh! Iraha Noor bade ameng ka Cirebon
deui? Supados urang tiasa ngobrol bareng nyarioskeun pangalaman urang baheula nuju sakola
di SMP.
17. Mudah-mudahan urang tiasa
papendak paamprok jonghok deui sanes waktos.
18. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

19. Basa lemes nu loma oge teu nanaon.
20. Kumaha siswa.
Pikeun matokan guru:
1.     gunakeun kertas nu besih tur rapih
2.     tulisan usahakeun sarapih-rapihna ulah loba coretan
3.     kertas teu meunang kotor komo soek mah
4.     tong make tinta beureum
5.     ngalipet surat nu sopan
6.     amplop kudu nu bersih tur sopan
7.     mun make kertas buku kudu dua lambar. Iwal lamun make kertas khusus surat.
8.     Jrrd

PANCEN 3 INDIVIDU
1. (titimangsa)
2. Salam bubuka
3. Bubuka surat panganteur kana maksud
4. Maksud/eusi surat
5. Panutup surat nganuhunkeun ti saméméhna
6. salam panutup
7. Ngaran kulawarga nu ngondang. Mun nikahkeun ditulis ngaran nu hajat jeung ngaran pibésaneun (kolot lalaki jeung kolot awéwé)
8. Kaasup kana surat Pribadi Resmi lantaran make basana ragam hormat. Sarta aya aturan aturan nu tangtu.
9.
10. Warman & Vetty keur dulur-dulurna,sobatna, jeung babarayaanana.
11. Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarokaatuh,
Cunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu mulya.
12. Pamugi kersa nyakseni sambung dua ka
Sim Kuring,
Warman Permana, SH.,MH
Sareng
Vetty Nuraeni, S.Psi
InsyaAllah baris dilaksanakeun dina:
dinten: Minggu
kaping: 1 Juli 2015
(9 Sawal 1435 H)
waktos: tabuh 08.00 WIB dugi ka rengse
tempatna: Gedong Asrama Haji Watubelah
jalan Fatahillah Nomor 12 Cirebon
13. Kana kaweningan galih salira, langkung ti payun timpah hatur nuhun.
14. Wassalam’alaikum Warrahmatullahi Wabarokaatuh,
15. Kumaha Siswa
Pancen 4 Kelompok
Kumaha siswa guru mere arahan ngeunaan tehnik-tehnikna

EVALUASI KOMPETENSI  SISWA 3
1.D         6.A  (RALAT HIJI)               11. A                      16. B
2.D         7. A                                        12. D                      17. A
3.B          8. D                                        13. B                      18. D
4.B          9. A                                        14. D                      19. B
5.A         10. D                                      15. D                      20. C

ESSAY
1.      Struktur surat dines
1 (kop surat)
2. (Nomer surat) 3. (titimangsa surat)
4. (Lampiran)
5. (jejer/téma)
6. (tujul surat/anu dikirim)
7. (salam bubuka)
8. (alinéa bubuka)
9. (eusi surat)
10. (alinéa panutup)
11. (salam panutup)
12. (tanda tangan
13. (tanda tangan
pupuhu) girang serat)
14. (tanda tangan kasaluyuan
pananggung jawab
organisasi/lembaga)2 Perkembangan surat
DI PÉRSIA JEUNG MESIR
SISWAMimitina surat eusina mangrupa dokumén-dokumén pamarentah nu dikirimkeun ti hiji tempat ka tempat séjénna maké kuda atawa karéta kuda. Cara ngirim surat di dunia dimimitian di Mesir kira-kira tahun 2000 SM. Di ieu tempat mangrupa hasil pacampurna
budaya jeung Babilonia, alat mungkus surat atawa amplop bisa mangrupa kaén, kulit sasatoan, atawa bagéan tina sayuran.
b. DI CHINA
Di China pelayanan Pos geus dimimitian ti mimiti zaman Dinasti Chou dina taun 1122-
1121 SM. Teu beda jeung di Persia, surat nu dikirimkeun biasana eusina ngeunaan dokumenpamarentah
c. DI INDONÉSIA
Perposan di Indonesia geus dimimitian ti jaman Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, jeung Tarumanegara dina wangun tinulis atawa surat. Huruf nu digunakeun nyaéta huruf palawa
saterusna jadi aksara Jawa. Surat-surat sumebar di kalangan biarawan jeung bangsawan bareng jeung asupna Hindu, Buddha di Indonesia. Di jaman harita surat dijieun maké
batu, kai, atawa kertas. Kertas di dieu tina bahan-bahan saperti kulit awi nu diipiskeunjeung ngagunakeun daun lontar.
3. Surat dines, surat pribadi, surat resmi, surat lamaran gawe, surat niaga, surat ondangan hajatan, jrrd.
4. struktursurat lamaran gawe
a. Tempat jeung tanggal nyieun surat                         
b. Nomor surat
c. Lampiran
d. Hal atawa perihal
e. Alamat tujuan
f. Salam bubuka
g. Eusi surat nu kabagi jadi tilu bagéan diantarana:
1) paragraf pembuka
2) eusi surat
3) paragraf penutup
h. Salam penutup
i. Tanda tangan jeung ngaran jelas
5. Buka email urang, klik nu aya gambar
pulpén (tulis), tulis alamat email nu rék
dikirim surat, ketik judul, ketik surat/
buka fi le surat dina komputer. Terus
klik nu aya tulisan kirim.
PANGAJARAN 4 CARPON
PANCEN 1 INDIVIDU
JAWABAN TTS


PANCEN 2 KELOMPOK
KUMAHA SISWA GURU NGECEK BENER HENTEUNA TUGAS SISWA.

PANCN 3 INDIVIDU
KUMAHA SISWA GURU MARIKSA FIKMIN SISWA
1.B                          6.C                          11.D       16.C (IWAL KUDUNA NYAETA)
2.B                          7.C                          12.D       17. C
3.A                         8.B                          13. B      18. A
4.C                          9.A                         14.B       19. A
5.A,B,C                 10.D                       15.B       20. B
ESSAY
1.       Carita pondok atawa sok sering disingget carpon nyaéta hiji wangun prosa lancaran naratif tur fiktif.
2.     Unsur Intrinsik
Unsur intrinsik nyaéta unsur nu ngawangun éta karya. Unsur–unsur intrinsik
carpon ngawengku:
a) Tema .
b) Latar jelas
c) Palaku
d) Alur (plot).
e) Sudut pandang (point of view)
f) Nilai (amanat)
g) Gaya:

Unsur-unsur Ekstrinsik
Kasang tukang pangarang
Kaayaan sosial waktu noveleta ditulis
Nilai-nilai
   3.   (1) Palaku Protagonis: tokoh utama pada cerita
         (2) Palaku Antagonis: tokoh penentang atau lawan dari
         tokoh  utama
         (3) Palaku Tritagonis: penengah dari tokoh utama dan
              tokoh lawan
   4.    novel aya konflik carpon batin teu kudu aya
          Novel watek palaku digambarkeun détail carpon watek
          palaku  carpon  digambarkeun singget
          novel galur carita leuwih rumit carpon galur carita
          leuwih sederhana
5.             Mang Kamun ujug-ujug nyelek tikorona. Welahna
ragrag saharita. Bréh basisir jeung laut nu geus dikapling-kapling, tur manéhna geus lila teu
bisa mayang. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya…” Ki Tibi cimataan. Ujug-ujug ras
inget ka dulur-dulurna di Gunung Wiru. Bulan hareup maranéhna kudu pindah salelembur,
sabab lahanna kalindih rék dijieun tempat wisata.

PREDIKSI UKK SEMESTER 2
1.D         11.D       21.D       31.C
2.A         12.C       22.B       32.A,B,C
3.B          13.D       23.D       33.C
4.C          14.C       24.A       34.C
5.D         15.A       25.D       35.A
6.A         16.C       26.B       36.D
7.A         17.B       27.D       37.D
8.B          18.A       28.D       38.B
9.B          19.C       29.B       39.B
10.D       20.C       30.D       40.B


Kunci jawaban BKS Kurtilas Kelas 7B

KUNCI JAWABAN KELAS 7-B KURTILAS
PANCEN 1 INDIVIDU
1.      Emod, Si Sadun, Bapa Emod, Ma Emod, Mang Ipin Pa RT, SI Buris, Si Bopih
2.      Legok Kara, di Sawah, Di Imahna Emod.
Jam 9 salapan isuk-isuk, jam 12 beurang. Keur musim paceklik. Keur msim moro hama beurit
3.      Tiap tangkal nu gede aya nu ngageugeuhna, lamun ulin ka eta tempat sok langsung gering atawa kasurupan.
4.      Aya sora nu ngorosak di Legok Kiara.
5.      Ulah ngaruksak, komo bari jeung nuaran tangkal nu garede mah. Micinta lingkungan hidup, sukuran kana nikmat nu geus dipaparin ku Allah, mikanyaah sasatoan, gotong royong akur jeung sasama.
6.      Micinta sasatoan, micinta tatangkalan, sablulungan dina hal ngabasmi hama, nyadiankeun pasilitas cai.
7.      Tatangkalan nu garede tong dituaran.
8.      Manggihan sirah cai. Di deukeut tangkal Kiara nu kacatur angker teh mimitina si Buris nuduhkeun aya liang cai. Dituturkeun ku Emod nu panasaran kana tingkah si Buris unggal jam 12 beurang euweuh. Ternyata sok ka Legok Kiara ngadon nginum. Nya antukna eta tempat teh jadi sumber cai di eta kampung.
9.      Jadi rame sabab  dipake tempat barudak arulin.
10.  Ralat soal Saha jeung naon judul carita barudak di luhur teh?
Jawaban: Nu nulisna Dadan Sutisna judulna “Legok Kiara”
PANCEN 2 INDIVIDU
TAMPIL KUMAHA SISWA. GURU MERE PEUNTEUN KANA PENAMPILAN SISWA KALAWAN KRITERIA:
-          VOKAL/LAFAL/PENGUCAPAN
-          INTONASI
-          JEDA (WIRAHMA) PENGGALAN KALIMAH JEUNG FRASE KUDU BENER.
CONTO:
Nempo kitu mah/Si Sadun jadi malik reuwas// Rét ka Emod/ nu keur nyéréngéh/ duméh ucingna/ bisa ngéléhkeun lawan#
“Ubaran siah anjing uing!”// Si Sadun muncereng//
-  Ekspresi/improvisasi/riuk pameunteu kudu luyu jeung karakter atawa paripolah tokoh.
-  Gerak, sanajan dina metakeun dongeng teu kudu loba gerak nu kaleuleuwihi tapi dimeunangkeun pikeun make gerakan nu luyu jeung pariolah tokoh misalna: nyontokeun si Sadun lumpat basa ngadenge sora ngorsak.
- sora, maksudna dina metakeun tokoh sora kudu dibedakeun tokoh hiji jeung sejenna. Sangkan alur carita jelas. Sora emod nu umrna kakara welasan taun kudu beda jeung sora Mang Ipin anu geus aya umran.
PANCEN 3 INDIVIDU
Tingal deui dina pedaran ngeunaan dongeng. Guru mere penilaian dumasar kana. Karapihan, ketepatan ngumpulkeun tugas. Kelengkapan tugas, jrrd.
PANCEN 4 INDIVIDU
1.      Ieu Putri téh ceuk sawareh masih katurunan ti Syéh Quro (Guru ngaji di Karawang). Kacarioskeun Putri Panguragan tos yuswa 15 taun. Anjeunna pernah pendak jeung Sunan Gunung. Nelah oge Nyi Mas Gandasari.
2.      Sunan Gunung jati
3.      Kageulisan jeung kasaktianana
4.      Diembarakeun kasakumna para gegedén atawa pamuda ti katurunan mana waé boh nu beunghar atawa nu malarat nu boga niat hayang jadi salaki anak kula. Kudu bisa ngelehkeun kasaktianana.”
5.      “Hey para tamu undangan! Singsaha waé nu boga niat hayang jadi salaki kuring. Sok maju kahareup tong ngaku lalaki lamun teu bisa ngelehkeun kuring!”
6.      Ki Gede Plered
7.      “Duh, Putri geulis sok  geura turun ieu akang kacida pisan  micinta anjeun”  Kitu ceuk Ki Gedé Plumbon.
8.      Terus ngarayu maké wangsalan basa Cirebon.
9.      Ki Gedé Plumbon pesen ka anak incuna sangkan ulah saré nyungseb (tengkurep).
10.  Sanggeus kitu Putri Panguragan lumpat ka jero kebon di hiji desa, sakabeh tatangkalan nu kasabet ku putri dadak sakala jadi seungit. Nya nelah éta desa téh desa Wanasari, sedengkeun Nyi Putri ogé nelah Nyi Gandasari.
11.  Indrakusumah ti Indramayu
12.  Sedengkeun Ki Supétak ngunclungkeun maneh ka walungan Condong. Ceuk béja robah jadi buaya. Éta daérah téh nelah daérah Kapetakan ayeuna.
13.  Harita geus aya Syarif Syam ti nagara Siria.
14.   Maksud Syarif Syam ka Cirebon lain rék tarung jeung Gandasari tapi rék nepungan Sunan Cirebon.
15.  Ceuk para luluhur Cirebon jaman baheula nyebutkeun Singsaha-saha jalma nu rék niat jahat ka Cirebon bakal gagal sanggeus ngaliwat Karanggétas nya éta daérah dimana buuk Séh Magelung dikubur dihandapeun tangkal asém.
16.  Nyi Mas Gandasari nu eleh
17.  Kangjeng Sunan Cirebon
18.  “Punten Pangandika kula seja néwak éta putri!”
19.  Duh, Hapunten Kangjeng Sunan rumaos sim kuring teu sopan ka Pangersa Jeng Sunan.” Bari sumujud sideku payuneun.
20.  Kuring  geus katarik asamara ku kageulisan jeung kasaktian Putri Panguragan alias Gandasari.
EVALUASI KOMPETENSI PANGAJARAN 1
PILIHAN GANDA
1.B                   6.A                  11.A                16. B
2.A                  7.B                   12.D                17. D
3.B                   8.A                  13.D                18. D
4.A                  9.BENER KABEH       14.D                19. A
5.C                   10.C                 15. D               20. C
ESSAY
1.    Emod, Si Sadun, Bapa Emod, Ma Emod, Mang Ipin Pa RT, SI Buris Gumantung ka siswa.
2.    Biur waé raja indit bareng jeung angin, lumampah bareng jeung méga. Sanggeus lawas dianti-anti Kangjeng raja geus balik deui ka Pajajaran. Tapi kagét liwat ti kagét urang Pajajaran téh, rehna raja geus robah. Papakéan sarwa bodas, budina téh teu weleh amis.
3.    Dongéng nya éta carita rékaan anu méré kesan pamohalan tur ukuranana parondok. Mémang aya ogé dongéng anu kesan pamohalanana téh teu karasa, nya éta dongéng- dongéng anu nyaritakeun kahirupan sapopoé. Contona: Kumaha siswa.
4.    Anu dimaksud dongéng babad ( sagé ) téh nya éta dongéng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah.
Dongéng sasakala ( sasakala ) nya éta dongéng anu eusina nyaritakeun asal-muasalna kajadian hiji tempat, barang sasatoan atawa tutuwuhan.
Dongeng mite nya eta dongeng nu eusina nyaritakeun kapercayaan masyarakat. Contona Dewi Sri,Nyi Roro Kidul jrrd, ngipri, jrrd.
5.       Ki Gede Plered, Ki  Gede Plumbon, Ki Supetak, Indrakusma, Syarif Syam.
PANGAJARAN 2 SAJAK
PANCEN 1 INDIVIDU
1.       Hukuman pikeun Koruptor  nu nyangsarakeun rahayat nepi ka rahayat balangsak.
2.       Sangkan  koruptor jeung manipulator kapok kudu dihukum nu sabeurat-beuratna. Ngajak kaurang sangkan mikanyaah ka jalma-jalma nu sangsara akibat meuweuhna Koruptor.
3.       Geregetun hayang milu ngahukum kanu ngalakukeun korupsi jeung manipulasi.
4.       Tembakeun, siki pelor.
5.       Unsur intrinsik nya éta unsur-unsur nu asalna tina jero sajak téa.
6.       sajak téh salahsahiji wanda puisi atawa wangun ugeran anu teu (pati) kauger ku patokan wangunna. Ku lantaran kitu, mangsa awal gelarna sok disebut sajak bébas.
7.        Ari sajak mah, nya éta sajak bébas téa, gelarna téh béh dieu, dina jaman sanggeus urang merdéka.
8.       Ombak Laut Kidul karya Rachmat M Sas Karana (1966), Jante Arkidam karya Ajip Rosidi (1967)

EVALUASI KOMPETENSI PANGAJARAN 2
EVALUASI KOMPETENSI SISWA 2
1.A                         6.D                         11.A                       16. D
2.D                         7.C                          12.C                       17. C
3.C                          8. A                        13.D                       18. C
4.D                         9.C                          14.A                       19. A
5.B                          10.B                       15.D                       20. A

ESSAY
1.       Hukuman pikeun Koruptor  nu nyangsarakeun rahayat nepi ka rahayat balangsak
2.       Diksi adalah pilihan kecap nu dipaké pikeun ngungkapékeun perasaan dina sajaki.
Majas nya éta cara pangarang ngajelaskeun pikiranna ngaliwatan gaya baasa jeung  éndahna wangun sajak.
Citraan (pengimajian) nya éta gambar-gambar dina pikiran, atawa gambaran implengan si pengarang. Satiap gambar pikiran disebut citra atawa imaji (image). Gambaran pikiran ieu mangrupa hiji éfék dina pikiran nu kacida mirip gambaran nu dihasilkeun cara nangkep urang kana hiji objek nu bisa ditingali ku panca indra (indra panempo).
3.       Kaayaan alam Jawa Barat/Sunda nu baheula hejo lemboh ayeuna geus pikahariwangeun.
4.       Pikirannya berbicara merasakan/membayangkan rasa sakit yang akan menimpa.
“Ibu, Saya beruntung bisa pulang dengan selamat, Sedangkan teman-teman banyak yang gugur di tanah tuumpah   darah.”
5.       Upama dibandingkeun jeung guguritan, anu ditulis dina wangun pupuh, jelas sajak mah leuwih bébas. Sajak heunteu kauger ku jumlah padalisan dina sapadana, jumlah engang dina unggal padana, atawa sora tungtung padalisan.
PANGAJARAN 3 PUPUJIAN

PANCEN 2 INDIVIDU
1.       Kumaha siswa guru nitenan kecap-kecap nu terjemahanana ngaco
2.       Pupujian nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian asalna tina sa'ir, nyaéta puisi anu asalna tina sastra Arab.
3.        Pupujian leuwih kaiket ku purwakanti (a), sedengkeun sajak mah leuwih bébas. Kitu deui dina lebah guru wilangan pupujian rata-rata  guru  wilanganna 8.Dina lebah padalisan tiap padana pupujian mah umumna opat.
4.      Papasingan pupujian diantarana:
a. Muji ka Gusti Alloh
b. Solawat ka Kangjeng Nabi
c. Do’a jeung Tobat ka Pangeran
d. Pepeling
e. Ajaran Agama
5.      Minangka seni, pupujian ngabogaan fungsi éksprési pribadi jeung fungsi sosial. Dumasar hasil panalungtikan, fungsi social pupujian leuwih nonjol dibandingkeun jeung fungsi éksprési pribadi.
Pancen 3 (kelompok)
Kumaha siswa.
Diawaktu diskusi jalan guru bisa mere 3 nilai sakaligus.
1.      Nilai pengetahuan tina hasil ngeusian fomat ahir. Luyu jeung ngaran masing masing individu.
2.      Nilai keterampilan tina jalanna diskusi.
3.      Nilai sikep. Santun dina diskusi, religieus miboga sikep kadariaan dina diajar pupujian nu ngadung ajaran agama. Tanggung-jawab dina lebah ngabantuan ngerjakeun tugas kelompokna utamana dina waktu diskusi tim ahli.
Pancen 4 Individu
Kumaha siswa
Guru mariksa tugas nyieun pupujian jeung sajak. Pupujian kuditangtukeun guru lagu jeung guru wilanganana, kudu nyebutkeun bedana sajak jeung pupujian.
EVALUASI KOMPETENSI PANGAJARAN
EVALUASI KOMPETENSI  SISWA 3
1.A         6.C                                          11. D                      16. A
2.A         7. C                                         12. D                      17. A
3.B          8. B                                         13. D                      18. B
4.D         9. D                                        14. A                      19. B
5.D         10. C                                      15. A                      20. A

ESSAY
1.       Pupujian nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian asalna tina sa'ir, nyaéta puisi anu asalna tina sastra Arab.
2.     Kumaha Siswa
3.      Papasingan pupujian diantarana:
a. Muji ka Gusti Alloh
b. Solawat ka Kangjeng Nabi
c. Do’a jeung Tobat ka Pangeran
d. Pepeling
e. Ajaran Agama
4.     Lamun nitenan sajak jeung pupujian bakal leuwih katingali bédana dina hal kauger (terikat) henteuna (tidak terikat). Pupujian leuwih kaiket ku purwakanti (a), sedengkeun sajak mah leuwih bébas. Kitu deui dina lebah guru wilangan pupujian rata-rata  guru  wilanganna 8.Dina lebah padalisan tiap padana pupujian mah umumna opat atawa dua sedengkeun sajak mah leuwih bébas. Pék tengétan rucatan guru lagu (purwakanti).
5.     Wahai Tuhanku aku bukan lah ahli sorga
Tapi aku tak tahan ke neraka  dan tak mampu menghadapinya.
Aku mohon maaf maafkan dari segala dosa.
Karena Engkaulah yang  Maha Pengampun.

PANGAJARAN 4 AKSARA SUNDA

Pancen 1 (individu)

1.BATARA                                            11.BARATA
2.SAMAGAHA                                   12.SAGALA MAWA
3.SAGALA                                            13.WANASABA
4.NARADA                                          14.DANA RATA
5.BAPA NGACA                                 15.PANGAWASA NAGARA
6.JAGA NYATA                                  16.JAMANA MACA
7.BAQA x FANA                                                17. QARI LALAKI
8.JAGABAYA                                      18. KABAYA JAWA
9.ZAMA BA’DA                                  19.LATIVI
10.TAXI                                                 20.VARIASI

Pancen 2 individu
1.       C
2.       E
3.       F
4.       A
5.       I
6.       B
7.       F
8.       D
9.       J
10.   G

PANCEN 3 INDIVIDU
TTS NGARAN SASATOANPANCEN 4 (KELOMPOK)
Kumaha siswa
Guru  meunteun karya siswa kalawan pertimbangan
1.       Nilai Aspek pengetahuan bener henteuna aksara Sunda nu ditulis.
2.       Nilai ketrampilan alus henteuna aksara sunda nu dijieun kitu deui media nu dipake nulis aksara sunda cocok henteuna jeung tempat nu ditugaskeun.
3.       Aspek sikap rasa percaya diri dina nempelkeun aksara ditempat nu geus ditugaskeun, jujur beunang sorangan atawa hasil kelompok lain meunang batur. Nilai sikap bisa oge diluyukeun jeung kespakatan sakola.
PANCEN 5 KELOMPOK
mst; Gp
cip;. sm;bs; mNkudilg Mralat (Mangkudilaga)
MMmst; GpuN luhuQ jUH du AwN-AwN
[m[bQk]n; jNjNn bGun; ty kr²rN
sulin rNgoAs; r]j´ pmtuk;n Geluk;
Gpk; [mg bri hib¶n trik; Juruwuk;
      Sh anu bis Jusul; kn tn;rNn
        gndN j´ p¶ten;tN ty bn;d²nn
        dipikgimµµ dipikresep; ty bn;d²nn
        ty k[r;pn; ksi}n; [l[bQ ww[nn
mnuk; ddli mnuk; pNggHn
p¶lm;bN sk;ti In;do[nsiA jy
mnuk; ddli pNkkocrn
[rsep; Ghiji rukun; sk[bn

hiru; suUyunn; tr phiri-hiri
siliH pikJAH t] INgis; [bl pti
mnuk; ddli Gn;duN silok sint;riA
k· skum;n bNs di ngr In;do[nsiA

PANCEN 6 (ralat tertulis 8) INDIVIDU
Di kentongi, diadani ora teka,
iku wong bakal cilaka
Di kentongi diadani ora teka,
iku wong bakal cilaka
Sugih sawah sugih mobil,
mbesuk mati tunggangane katil
Harta benda ora ngintil,
Sing ngintil amal secuil

 MEVALUASI KOMPETENSI SISWA 4
1.C                          6.B                          11.A                       15.C       20.A
2.D                         7.B                          12.A                       16.A
3.A                         8.A                         13.A                       17.B
4.C                          9.B                          14.A                       18.A
5.A                         10.A                       14.A                       19.A

ESSAY
1.      mst; GpuN luhuQ jUH du AwN-AwN
2.      a. Sumber, 28 Agustus 2014
b. Cirebon, 20 September 2014
        3.   a. bl;
      b. bl²b²
   4. ciAn;juQ & jkQt
     5. Kumaha siswa


PREDIKSI UKK SEMESTER 2
1.B                          11.A       21.A       31.B                       41.A PAKE(NG °)
2.B                          12.D       22.C       32.A                       42.A
3.A                         13.A       23.D       33.B
4.ABCD  (BENER)  14.A       24.C       34.B
5.C                          15.D       25.B       35.A
6.D                         16.C       26.D       36.B
7.D                         17.D       27.D       37.A
8.D                         18.B       28.D       38.A RALAT MAKE (NG°)
9.D                         19.A       29.A       39.A
10.A                       20.A       30.A       40.A

ESSAY
1.       Dongéng nya éta carita rékaan anu méré kesan pamohalan tur ukuranana parondok. Mémang aya ogé dongéng anu kesan pamohalanana téh teu karasa, nya éta dongéng- dongéng anu nyaritakeun kahirupan sapopoé. Contona: Kumaha siswa.
2.       Diksi adalah pilihan kecap nu dipaké pikeun ngungkapékeun perasaan dina sajaki.
Majas nya éta cara pangarang ngajelaskeun pikiranna ngaliwatan gaya baasa jeung  éndahna wangun sajak.
Citraan (pengimajian) nya éta gambar-gambar dina pikiran, atawa gambaran implengan si pengarang. Satiap gambar pikiran disebut citra atawa imaji (image). Gambaran pikiran ieu mangrupa hiji éfék dina pikiran nu kacida mirip gambaran nu dihasilkeun cara nangkep urang kana hiji objek nu bisa ditingali ku panca indra (indra panempo).
3.       Pupujian nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian asalna tina sa'ir, nyaéta puisi anu asalna tina sastra Arab
4.       Pupujian leuwih kaiket ku purwakanti (a), sedengkeun sajak mah leuwih bébas. Kitu deui dina lebah guru wilangan pupujian rata-rata  guru  wilanganna 8.Dina lebah padalisan tiap padana pupujian mah umumna opat.
5.       A. Sumber, 28 Agustus 2014
b. Cirebon, 30 september 2014