Minggu, 08 Maret 2015

Kunci jawaban BKS Kurtilas Kelas 7B

KUNCI JAWABAN KELAS 7-B KURTILAS
PANCEN 1 INDIVIDU
1.      Emod, Si Sadun, Bapa Emod, Ma Emod, Mang Ipin Pa RT, SI Buris, Si Bopih
2.      Legok Kara, di Sawah, Di Imahna Emod.
Jam 9 salapan isuk-isuk, jam 12 beurang. Keur musim paceklik. Keur msim moro hama beurit
3.      Tiap tangkal nu gede aya nu ngageugeuhna, lamun ulin ka eta tempat sok langsung gering atawa kasurupan.
4.      Aya sora nu ngorosak di Legok Kiara.
5.      Ulah ngaruksak, komo bari jeung nuaran tangkal nu garede mah. Micinta lingkungan hidup, sukuran kana nikmat nu geus dipaparin ku Allah, mikanyaah sasatoan, gotong royong akur jeung sasama.
6.      Micinta sasatoan, micinta tatangkalan, sablulungan dina hal ngabasmi hama, nyadiankeun pasilitas cai.
7.      Tatangkalan nu garede tong dituaran.
8.      Manggihan sirah cai. Di deukeut tangkal Kiara nu kacatur angker teh mimitina si Buris nuduhkeun aya liang cai. Dituturkeun ku Emod nu panasaran kana tingkah si Buris unggal jam 12 beurang euweuh. Ternyata sok ka Legok Kiara ngadon nginum. Nya antukna eta tempat teh jadi sumber cai di eta kampung.
9.      Jadi rame sabab  dipake tempat barudak arulin.
10.  Ralat soal Saha jeung naon judul carita barudak di luhur teh?
Jawaban: Nu nulisna Dadan Sutisna judulna “Legok Kiara”
PANCEN 2 INDIVIDU
TAMPIL KUMAHA SISWA. GURU MERE PEUNTEUN KANA PENAMPILAN SISWA KALAWAN KRITERIA:
-          VOKAL/LAFAL/PENGUCAPAN
-          INTONASI
-          JEDA (WIRAHMA) PENGGALAN KALIMAH JEUNG FRASE KUDU BENER.
CONTO:
Nempo kitu mah/Si Sadun jadi malik reuwas// Rét ka Emod/ nu keur nyéréngéh/ duméh ucingna/ bisa ngéléhkeun lawan#
“Ubaran siah anjing uing!”// Si Sadun muncereng//
-  Ekspresi/improvisasi/riuk pameunteu kudu luyu jeung karakter atawa paripolah tokoh.
-  Gerak, sanajan dina metakeun dongeng teu kudu loba gerak nu kaleuleuwihi tapi dimeunangkeun pikeun make gerakan nu luyu jeung pariolah tokoh misalna: nyontokeun si Sadun lumpat basa ngadenge sora ngorsak.
- sora, maksudna dina metakeun tokoh sora kudu dibedakeun tokoh hiji jeung sejenna. Sangkan alur carita jelas. Sora emod nu umrna kakara welasan taun kudu beda jeung sora Mang Ipin anu geus aya umran.
PANCEN 3 INDIVIDU
Tingal deui dina pedaran ngeunaan dongeng. Guru mere penilaian dumasar kana. Karapihan, ketepatan ngumpulkeun tugas. Kelengkapan tugas, jrrd.
PANCEN 4 INDIVIDU
1.      Ieu Putri téh ceuk sawareh masih katurunan ti Syéh Quro (Guru ngaji di Karawang). Kacarioskeun Putri Panguragan tos yuswa 15 taun. Anjeunna pernah pendak jeung Sunan Gunung. Nelah oge Nyi Mas Gandasari.
2.      Sunan Gunung jati
3.      Kageulisan jeung kasaktianana
4.      Diembarakeun kasakumna para gegedén atawa pamuda ti katurunan mana waé boh nu beunghar atawa nu malarat nu boga niat hayang jadi salaki anak kula. Kudu bisa ngelehkeun kasaktianana.”
5.      “Hey para tamu undangan! Singsaha waé nu boga niat hayang jadi salaki kuring. Sok maju kahareup tong ngaku lalaki lamun teu bisa ngelehkeun kuring!”
6.      Ki Gede Plered
7.      “Duh, Putri geulis sok  geura turun ieu akang kacida pisan  micinta anjeun”  Kitu ceuk Ki Gedé Plumbon.
8.      Terus ngarayu maké wangsalan basa Cirebon.
9.      Ki Gedé Plumbon pesen ka anak incuna sangkan ulah saré nyungseb (tengkurep).
10.  Sanggeus kitu Putri Panguragan lumpat ka jero kebon di hiji desa, sakabeh tatangkalan nu kasabet ku putri dadak sakala jadi seungit. Nya nelah éta desa téh desa Wanasari, sedengkeun Nyi Putri ogé nelah Nyi Gandasari.
11.  Indrakusumah ti Indramayu
12.  Sedengkeun Ki Supétak ngunclungkeun maneh ka walungan Condong. Ceuk béja robah jadi buaya. Éta daérah téh nelah daérah Kapetakan ayeuna.
13.  Harita geus aya Syarif Syam ti nagara Siria.
14.   Maksud Syarif Syam ka Cirebon lain rék tarung jeung Gandasari tapi rék nepungan Sunan Cirebon.
15.  Ceuk para luluhur Cirebon jaman baheula nyebutkeun Singsaha-saha jalma nu rék niat jahat ka Cirebon bakal gagal sanggeus ngaliwat Karanggétas nya éta daérah dimana buuk Séh Magelung dikubur dihandapeun tangkal asém.
16.  Nyi Mas Gandasari nu eleh
17.  Kangjeng Sunan Cirebon
18.  “Punten Pangandika kula seja néwak éta putri!”
19.  Duh, Hapunten Kangjeng Sunan rumaos sim kuring teu sopan ka Pangersa Jeng Sunan.” Bari sumujud sideku payuneun.
20.  Kuring  geus katarik asamara ku kageulisan jeung kasaktian Putri Panguragan alias Gandasari.
EVALUASI KOMPETENSI PANGAJARAN 1
PILIHAN GANDA
1.B                   6.A                  11.A                16. B
2.A                  7.B                   12.D                17. D
3.B                   8.A                  13.D                18. D
4.A                  9.BENER KABEH       14.D                19. A
5.C                   10.C                 15. D               20. C
ESSAY
1.    Emod, Si Sadun, Bapa Emod, Ma Emod, Mang Ipin Pa RT, SI Buris Gumantung ka siswa.
2.    Biur waé raja indit bareng jeung angin, lumampah bareng jeung méga. Sanggeus lawas dianti-anti Kangjeng raja geus balik deui ka Pajajaran. Tapi kagét liwat ti kagét urang Pajajaran téh, rehna raja geus robah. Papakéan sarwa bodas, budina téh teu weleh amis.
3.    Dongéng nya éta carita rékaan anu méré kesan pamohalan tur ukuranana parondok. Mémang aya ogé dongéng anu kesan pamohalanana téh teu karasa, nya éta dongéng- dongéng anu nyaritakeun kahirupan sapopoé. Contona: Kumaha siswa.
4.    Anu dimaksud dongéng babad ( sagé ) téh nya éta dongéng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah.
Dongéng sasakala ( sasakala ) nya éta dongéng anu eusina nyaritakeun asal-muasalna kajadian hiji tempat, barang sasatoan atawa tutuwuhan.
Dongeng mite nya eta dongeng nu eusina nyaritakeun kapercayaan masyarakat. Contona Dewi Sri,Nyi Roro Kidul jrrd, ngipri, jrrd.
5.       Ki Gede Plered, Ki  Gede Plumbon, Ki Supetak, Indrakusma, Syarif Syam.
PANGAJARAN 2 SAJAK
PANCEN 1 INDIVIDU
1.       Hukuman pikeun Koruptor  nu nyangsarakeun rahayat nepi ka rahayat balangsak.
2.       Sangkan  koruptor jeung manipulator kapok kudu dihukum nu sabeurat-beuratna. Ngajak kaurang sangkan mikanyaah ka jalma-jalma nu sangsara akibat meuweuhna Koruptor.
3.       Geregetun hayang milu ngahukum kanu ngalakukeun korupsi jeung manipulasi.
4.       Tembakeun, siki pelor.
5.       Unsur intrinsik nya éta unsur-unsur nu asalna tina jero sajak téa.
6.       sajak téh salahsahiji wanda puisi atawa wangun ugeran anu teu (pati) kauger ku patokan wangunna. Ku lantaran kitu, mangsa awal gelarna sok disebut sajak bébas.
7.        Ari sajak mah, nya éta sajak bébas téa, gelarna téh béh dieu, dina jaman sanggeus urang merdéka.
8.       Ombak Laut Kidul karya Rachmat M Sas Karana (1966), Jante Arkidam karya Ajip Rosidi (1967)

EVALUASI KOMPETENSI PANGAJARAN 2
EVALUASI KOMPETENSI SISWA 2
1.A                         6.D                         11.A                       16. D
2.D                         7.C                          12.C                       17. C
3.C                          8. A                        13.D                       18. C
4.D                         9.C                          14.A                       19. A
5.B                          10.B                       15.D                       20. A

ESSAY
1.       Hukuman pikeun Koruptor  nu nyangsarakeun rahayat nepi ka rahayat balangsak
2.       Diksi adalah pilihan kecap nu dipaké pikeun ngungkapékeun perasaan dina sajaki.
Majas nya éta cara pangarang ngajelaskeun pikiranna ngaliwatan gaya baasa jeung  éndahna wangun sajak.
Citraan (pengimajian) nya éta gambar-gambar dina pikiran, atawa gambaran implengan si pengarang. Satiap gambar pikiran disebut citra atawa imaji (image). Gambaran pikiran ieu mangrupa hiji éfék dina pikiran nu kacida mirip gambaran nu dihasilkeun cara nangkep urang kana hiji objek nu bisa ditingali ku panca indra (indra panempo).
3.       Kaayaan alam Jawa Barat/Sunda nu baheula hejo lemboh ayeuna geus pikahariwangeun.
4.       Pikirannya berbicara merasakan/membayangkan rasa sakit yang akan menimpa.
“Ibu, Saya beruntung bisa pulang dengan selamat, Sedangkan teman-teman banyak yang gugur di tanah tuumpah   darah.”
5.       Upama dibandingkeun jeung guguritan, anu ditulis dina wangun pupuh, jelas sajak mah leuwih bébas. Sajak heunteu kauger ku jumlah padalisan dina sapadana, jumlah engang dina unggal padana, atawa sora tungtung padalisan.
PANGAJARAN 3 PUPUJIAN

PANCEN 2 INDIVIDU
1.       Kumaha siswa guru nitenan kecap-kecap nu terjemahanana ngaco
2.       Pupujian nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian asalna tina sa'ir, nyaéta puisi anu asalna tina sastra Arab.
3.        Pupujian leuwih kaiket ku purwakanti (a), sedengkeun sajak mah leuwih bébas. Kitu deui dina lebah guru wilangan pupujian rata-rata  guru  wilanganna 8.Dina lebah padalisan tiap padana pupujian mah umumna opat.
4.      Papasingan pupujian diantarana:
a. Muji ka Gusti Alloh
b. Solawat ka Kangjeng Nabi
c. Do’a jeung Tobat ka Pangeran
d. Pepeling
e. Ajaran Agama
5.      Minangka seni, pupujian ngabogaan fungsi éksprési pribadi jeung fungsi sosial. Dumasar hasil panalungtikan, fungsi social pupujian leuwih nonjol dibandingkeun jeung fungsi éksprési pribadi.
Pancen 3 (kelompok)
Kumaha siswa.
Diawaktu diskusi jalan guru bisa mere 3 nilai sakaligus.
1.      Nilai pengetahuan tina hasil ngeusian fomat ahir. Luyu jeung ngaran masing masing individu.
2.      Nilai keterampilan tina jalanna diskusi.
3.      Nilai sikep. Santun dina diskusi, religieus miboga sikep kadariaan dina diajar pupujian nu ngadung ajaran agama. Tanggung-jawab dina lebah ngabantuan ngerjakeun tugas kelompokna utamana dina waktu diskusi tim ahli.
Pancen 4 Individu
Kumaha siswa
Guru mariksa tugas nyieun pupujian jeung sajak. Pupujian kuditangtukeun guru lagu jeung guru wilanganana, kudu nyebutkeun bedana sajak jeung pupujian.
EVALUASI KOMPETENSI PANGAJARAN
EVALUASI KOMPETENSI  SISWA 3
1.A         6.C                                          11. D                      16. A
2.A         7. C                                         12. D                      17. A
3.B          8. B                                         13. D                      18. B
4.D         9. D                                        14. A                      19. B
5.D         10. C                                      15. A                      20. A

ESSAY
1.       Pupujian nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian asalna tina sa'ir, nyaéta puisi anu asalna tina sastra Arab.
2.     Kumaha Siswa
3.      Papasingan pupujian diantarana:
a. Muji ka Gusti Alloh
b. Solawat ka Kangjeng Nabi
c. Do’a jeung Tobat ka Pangeran
d. Pepeling
e. Ajaran Agama
4.     Lamun nitenan sajak jeung pupujian bakal leuwih katingali bédana dina hal kauger (terikat) henteuna (tidak terikat). Pupujian leuwih kaiket ku purwakanti (a), sedengkeun sajak mah leuwih bébas. Kitu deui dina lebah guru wilangan pupujian rata-rata  guru  wilanganna 8.Dina lebah padalisan tiap padana pupujian mah umumna opat atawa dua sedengkeun sajak mah leuwih bébas. Pék tengétan rucatan guru lagu (purwakanti).
5.     Wahai Tuhanku aku bukan lah ahli sorga
Tapi aku tak tahan ke neraka  dan tak mampu menghadapinya.
Aku mohon maaf maafkan dari segala dosa.
Karena Engkaulah yang  Maha Pengampun.

PANGAJARAN 4 AKSARA SUNDA

Pancen 1 (individu)

1.BATARA                                            11.BARATA
2.SAMAGAHA                                   12.SAGALA MAWA
3.SAGALA                                            13.WANASABA
4.NARADA                                          14.DANA RATA
5.BAPA NGACA                                 15.PANGAWASA NAGARA
6.JAGA NYATA                                  16.JAMANA MACA
7.BAQA x FANA                                                17. QARI LALAKI
8.JAGABAYA                                      18. KABAYA JAWA
9.ZAMA BA’DA                                  19.LATIVI
10.TAXI                                                 20.VARIASI

Pancen 2 individu
1.       C
2.       E
3.       F
4.       A
5.       I
6.       B
7.       F
8.       D
9.       J
10.   G

PANCEN 3 INDIVIDU
TTS NGARAN SASATOANPANCEN 4 (KELOMPOK)
Kumaha siswa
Guru  meunteun karya siswa kalawan pertimbangan
1.       Nilai Aspek pengetahuan bener henteuna aksara Sunda nu ditulis.
2.       Nilai ketrampilan alus henteuna aksara sunda nu dijieun kitu deui media nu dipake nulis aksara sunda cocok henteuna jeung tempat nu ditugaskeun.
3.       Aspek sikap rasa percaya diri dina nempelkeun aksara ditempat nu geus ditugaskeun, jujur beunang sorangan atawa hasil kelompok lain meunang batur. Nilai sikap bisa oge diluyukeun jeung kespakatan sakola.
PANCEN 5 KELOMPOK
mst; Gp
cip;. sm;bs; mNkudilg Mralat (Mangkudilaga)
MMmst; GpuN luhuQ jUH du AwN-AwN
[m[bQk]n; jNjNn bGun; ty kr²rN
sulin rNgoAs; r]j´ pmtuk;n Geluk;
Gpk; [mg bri hib¶n trik; Juruwuk;
      Sh anu bis Jusul; kn tn;rNn
        gndN j´ p¶ten;tN ty bn;d²nn
        dipikgimµµ dipikresep; ty bn;d²nn
        ty k[r;pn; ksi}n; [l[bQ ww[nn
mnuk; ddli mnuk; pNggHn
p¶lm;bN sk;ti In;do[nsiA jy
mnuk; ddli pNkkocrn
[rsep; Ghiji rukun; sk[bn

hiru; suUyunn; tr phiri-hiri
siliH pikJAH t] INgis; [bl pti
mnuk; ddli Gn;duN silok sint;riA
k· skum;n bNs di ngr In;do[nsiA

PANCEN 6 (ralat tertulis 8) INDIVIDU
Di kentongi, diadani ora teka,
iku wong bakal cilaka
Di kentongi diadani ora teka,
iku wong bakal cilaka
Sugih sawah sugih mobil,
mbesuk mati tunggangane katil
Harta benda ora ngintil,
Sing ngintil amal secuil

 MEVALUASI KOMPETENSI SISWA 4
1.C                          6.B                          11.A                       15.C       20.A
2.D                         7.B                          12.A                       16.A
3.A                         8.A                         13.A                       17.B
4.C                          9.B                          14.A                       18.A
5.A                         10.A                       14.A                       19.A

ESSAY
1.      mst; GpuN luhuQ jUH du AwN-AwN
2.      a. Sumber, 28 Agustus 2014
b. Cirebon, 20 September 2014
        3.   a. bl;
      b. bl²b²
   4. ciAn;juQ & jkQt
     5. Kumaha siswa


PREDIKSI UKK SEMESTER 2
1.B                          11.A       21.A       31.B                       41.A PAKE(NG °)
2.B                          12.D       22.C       32.A                       42.A
3.A                         13.A       23.D       33.B
4.ABCD  (BENER)  14.A       24.C       34.B
5.C                          15.D       25.B       35.A
6.D                         16.C       26.D       36.B
7.D                         17.D       27.D       37.A
8.D                         18.B       28.D       38.A RALAT MAKE (NG°)
9.D                         19.A       29.A       39.A
10.A                       20.A       30.A       40.A

ESSAY
1.       Dongéng nya éta carita rékaan anu méré kesan pamohalan tur ukuranana parondok. Mémang aya ogé dongéng anu kesan pamohalanana téh teu karasa, nya éta dongéng- dongéng anu nyaritakeun kahirupan sapopoé. Contona: Kumaha siswa.
2.       Diksi adalah pilihan kecap nu dipaké pikeun ngungkapékeun perasaan dina sajaki.
Majas nya éta cara pangarang ngajelaskeun pikiranna ngaliwatan gaya baasa jeung  éndahna wangun sajak.
Citraan (pengimajian) nya éta gambar-gambar dina pikiran, atawa gambaran implengan si pengarang. Satiap gambar pikiran disebut citra atawa imaji (image). Gambaran pikiran ieu mangrupa hiji éfék dina pikiran nu kacida mirip gambaran nu dihasilkeun cara nangkep urang kana hiji objek nu bisa ditingali ku panca indra (indra panempo).
3.       Pupujian nyaéta puisi buhun anu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. Pupujian asalna tina sa'ir, nyaéta puisi anu asalna tina sastra Arab
4.       Pupujian leuwih kaiket ku purwakanti (a), sedengkeun sajak mah leuwih bébas. Kitu deui dina lebah guru wilangan pupujian rata-rata  guru  wilanganna 8.Dina lebah padalisan tiap padana pupujian mah umumna opat.
5.       A. Sumber, 28 Agustus 2014
b. Cirebon, 30 september 2014

Tidak ada komentar:

Posting Komentar