Minggu, 08 Maret 2015

Kunci Jawaban BKS Kurtilas Kelas 8-B

KUNCI JAWABAN KELAS 8-B KURTILAS
PANCEN 2 KELOMPOK
KUMAHA SISWA
PANCEN 3 KELOMPOK
1.      Assalamualaikaum Warohmatullahi Wabarakaatuh/ Salam hormat ka Sadayana.
2.      Hormateun Sim Kuring
3.      rawuh
4.      Puji sukur
5.      Solawat miwah salam
6.      Bapa miwah Ibu
7.      Tarekah Ngeunaan Mekarkeun Seni Tradisi”
8.      Hirup huripna seni tradisi
9.      Salaku warga Jawa Barat
10.  Ku Malaysia
11.   Ku sabab kitu
12.  Nyaah, micinta, tur resep kana seni Tradisi
13.  Aya opat hal
14.  Hormateun  Sim Kuring
15.  Neda dihapunten
16.  Sok sieun leungiteun
17.  Tong poho sambel tarasi
18.  Saninten buah saninten
19.  Wabillahi taufik walhidayah
20.  Wassalamu’alaikm Warahmatullahi WabarakaatuhEVALUASI KOMPETENSI SISWA
1.D                  6.A                  11.B                 16. A
2.A                  7.D                  12.D                17. A
3.B                   8.A                  13.B                 18. B
4.C                   9.A                  14.D                19. D
5.D                  10.D                15. C                20. B
ESSAY
1.    Gumantung ka siswa
2.    Gumantung ka siswa
3)         a. Knowlédge (élmu pangaweruh), saurang orator nu pangaweruhna lega tur sagala bisa
tinangtu bakal nangtukeun kualitas nyarita di hareupeun jalma réa.
b. Self Confident (rasa percaya diri), lamun persiapan mantep, Pangaweruh nyampak tinangtu
percaya diri ogé ningkat. Ku kituna rasa percaya diri atawa optimisme dina biantara kudu
dijaga.
SMP/Mc. Antusias (Sumanget), dina dasarna mah kaberhasilan biantara geus ampir kacumponan
niggal sumanget saurang orator dina nepikeun biantarana. Sumangetna orator dina nepikeun biantara bakal mangaruhan kana sumangetna audient.Orator nu tampil kalawan pinuh sumanget bakal nyarita sapinuh haté, ku kituna bakal nambah gairah kanu ngadéngékeunana.
d. Sure (Yakin), nu dimaksud yakin di dieu nyaéta orator miboga kayakinan yen naon-naon nu
diomongkeunana bener. Ieu modal hiji orator pikeun bisa méré sugésti positif ka audient. Sabab lamun orator ragu-ragu kana naon-naon nu ditepikeunana mangka pangaruh négatif bakal muncul. Misalna nu ngadengekeun teu kataji ku eusi biantara orator sabab kurang
4)   Métode Ekstemporan nyaéta métode biantara nu samemehna nyieun heula catétan.
leutik mangrupa garis badag/konsep eusi biantara nu rék ditepikeun. Tina opat métode
biantara téh, nu paling populer digunakan nyaéta métode panungtung
5)    Kumaha siswa
PANGAJARAN 2 BAHASAN
PANCEN 1 INDIVIDU
1. Kampung Benda Kerep pernahna di Argasunya Harjamukti  Cirebon.
2. Lalaki make peci sarung, ari awewe make kerudung teu meunang make calana panjang.
3. Cimeuweuh hartina cai meuweuh sacara terminologi sawaktu aya nu asup ka Cimeuweuh mangka eta jalma teh sok langsung leungit teuing kamana.
4. Guru na teh nya eta Baha,udin jeung Manafizaha aya nu yebutkeun deui K Anwarudin teh nya eta Pangeran Klayan.
5. Pirasatna yen Sumber engkena bakal jadi usat pamarentahan di Cirebon.
6. Mikeun atawa ngahibakeun tanah nu aya di Cimeuweuh sanggeus robah jadi Benda Kerep.
7. Ngadeg pasantren anu nyepeng tradisi kuat nya eta sufistik
8. sieun nilai-nila agama jeung budaya lokal kaelehkeun ku penjajah.
9. Benda kerep nolak tehnologi sedengkeun Benda kulon mah henteu.
10. Benda Kerep posisina daérah Argasunya Cirebon. Sacara géografi s, aya dina posisi 108°33’ Bujur Timur jeung 61 Lintang Selatan. Bentang alamna mangrupa dataran luhur di daérah Cirebon kalawan legana 33 hektar. Kemiringan 15-25% Sumebar di wilayah Kelurahan Argasunya, kecamatan Harjamukti.
PANCEN 2 KELOMPOK
1.       Kumaha siswa guru mere arahan
2.       Kumaha siswa gurunga lelempeng wungkul
3.       Kumaha siswa guru ngecek bener henteuna.
4.       Kumaha siswa
5.       Kumaha siswa gureu ngecek harti istilahana bener henteuna
6.       Kumaha siswa mere penilaian ka tiap kelompok
PANCEN 3 INDIVIDU
1.       Kumaha siswa guru ngoreksi bener henteuna tarjamahanna.
2.       Kumaha siswa guru ngoreksi bener henteuna eta tarjamahan
EVALUASI KOMPETENSI SISWA 2
1.A                         6.D                         11.A                       16. D
2.D                         7.C                          12.C                       17. C
3.C                          8. A                        13.D                       18. C
4.D                         9.C                          14.A                       19. A
5.B                          10.B                       15.D                       20. A

ESSAY
1.                   ngaran Cimeuweuh diganti jadi Benda Kerep sabab di tanah Cimeuweuh aya tangkal Benda (tangkal jeung buahna siga sukun) jeung éta tangkal téh loba pisan (Kerep basa jawa) kalawan alesan éta Cimeuweuh diganti jadi Benda Kerep.
2.                   Sieun nilai-nila agama jeung budaya lokal kaelehkeun ku penjajah.
3.             Bahasan téh tulisan dina wangun karangan bebas nu ngabahas hiji perkara. Eusina bisa ngeunaan hal naon waé. Bisa nu mangrupa fakta atawa panalungtikan atawa ogé dina pangalaman
PribadI.
4.       Cara ngabahasna bisa ku cara déduksi bisa ogé ku cara induksi. Déduksi ngabahas dimimitian ku hal-hal nu umum terus ngabahas hal-hal nu husus. Sedengkeun induksi sabalikna nyaéta ngabahas hal-hal nu husus heula kakara nu umum.
5.       a.Peuyeum sudah terkenal seluruh Indonesia. Makanan yang menggunakan bahan dasar peuyeum sudah banyak sekali.
b. Menurut Edi naskah kuno masih banyak tersebar di Masyarakat.

PANGAJARAN 3 SURAT

PANCEN 1 INDIVIDU
1 (kop surat)
2. (Nomer surat) 3. (titimangsa surat)
4. (Lampiran)
5. (jejer/téma)
6. (tujul surat/anu dikirim)
7. (salam bubuka)
8. (alinéa bubuka)
9. (eusi surat)
10. (alinéa panutup)
11. (salam panutup)
12. (tanda tangan
13. (tanda tangan
pupuhu) girang serat)
14. (tanda tangan kasaluyuan
pananggung jawab
organisasi/lembaga)
15. Surat dinas digunakeun pikeun kapentingan pagawéan formal saperti instansi dinas jeung tugas kantor
16. Pungsi tina surat dinas nyaéta sabagé dokumén bukti tertulis, alat pengingat nu aya patalina jeung arsip, bukti
sejarah tina mekarna instansi, jeung padoman gawé, kaputusan jeung surat instruksi.
17. Tempat,waktu  jeung tanggal nyieun surat.
18.
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
SMP NEGERI 1 SILIWANGI
Jl. Siliwangi No.123 Cirebon

19. sim kuring ngulem Sadérék kanggo ngaluuhan gempungan anu baris dilaksanakeun:
dinten : Jum’at
ping : 6 Maret 2015
tabuh : 09.00 dugi ka rengse
tempat : di Sekretariat OSIS SMP Negeri 1 Siliwangi
Ku kituna, pamugi sadérék kersa sumping dina waktosna
20. Hatur nuhun
Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
PANCEN 2 INDIVIDU
(1) titimangsa
(2) tujuan surat
(3) salam bubuka
(4) a. alinéa bubuka
b. eusi/maksud surat
c. alinéa panutup
(5)salam panutup
(6)tanda tangan
(7) ngaran anu ngirim surat
(8) Surat pribadi nyaéta surat nu digunakeun pikeun kapentingan pribadi. Suratna bisa
mangrupa korespondensi antara sobat jeung sobat séjén atawa ogé antar kulawarga


9) Gunana surat pribadi
Mengekspresikan berbagai perasaan
Menjadikan surat sebagai duta pribadi
Kreativitas dalam berbahasa dapat dikembangkan
Gagasan atau Ide dapat kita tuangkan dengan bebas
10) ti R, Nurbaeti keur Yasmin Fatiha
11) Bedana surat pribadi jeung dines.
Surat Pribadi
Teu maké kop surat
b. Teu aya nomor surat
c. Salam pembuka jeung penutup loba variasina
d. Cara ngagunakeun basana bebas, luyu jeung kahayang
     nu nulis
e. Format surat bebas
Ciri-ciri surat dinas
a. Ngagunakeun kop surat jeung instansi atawa lembaga
b. Ngagunakeun nomor surat, lampiran, jeung perihal
c. Maké salam bubuka jeung penutup nu baku
d. Maké basa baku atawa ragam resmi
e. Maké cap atau stémpel instansi atawa kantor nu nyieun surat
f. Format surat matok
12. Cirebon, 04 Maret 2015
13. ngaran nu ngirim surat

                                                                Yasmin Fatiha
14. Assalamu’alaikum Wr. Wb
15. Kumaha, kaayaan Noor sareng kulawargi di Kuningan? Mudah mudahan waé aya dina
kaayaan sehat walafiat, Amiiin.
16. Abdi jadi emut waktos urang sasarengan sakola di SMP, Urang diajar sareng ocon bareng.
Emh... meni sono pisan hoyong pependak deui sareng Noor téh! Iraha Noor bade ameng ka Cirebon
deui? Supados urang tiasa ngobrol bareng nyarioskeun pangalaman urang baheula nuju sakola
di SMP.
17. Mudah-mudahan urang tiasa
papendak paamprok jonghok deui sanes waktos.
18. Wassalamu’alaikum Wr. Wb

19. Basa lemes nu loma oge teu nanaon.
20. Kumaha siswa.
Pikeun matokan guru:
1.     gunakeun kertas nu besih tur rapih
2.     tulisan usahakeun sarapih-rapihna ulah loba coretan
3.     kertas teu meunang kotor komo soek mah
4.     tong make tinta beureum
5.     ngalipet surat nu sopan
6.     amplop kudu nu bersih tur sopan
7.     mun make kertas buku kudu dua lambar. Iwal lamun make kertas khusus surat.
8.     Jrrd

PANCEN 3 INDIVIDU
1. (titimangsa)
2. Salam bubuka
3. Bubuka surat panganteur kana maksud
4. Maksud/eusi surat
5. Panutup surat nganuhunkeun ti saméméhna
6. salam panutup
7. Ngaran kulawarga nu ngondang. Mun nikahkeun ditulis ngaran nu hajat jeung ngaran pibésaneun (kolot lalaki jeung kolot awéwé)
8. Kaasup kana surat Pribadi Resmi lantaran make basana ragam hormat. Sarta aya aturan aturan nu tangtu.
9.
10. Warman & Vetty keur dulur-dulurna,sobatna, jeung babarayaanana.
11. Assalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarokaatuh,
Cunduk waktu nu rahayu ninggang mangsa nu mulya.
12. Pamugi kersa nyakseni sambung dua ka
Sim Kuring,
Warman Permana, SH.,MH
Sareng
Vetty Nuraeni, S.Psi
InsyaAllah baris dilaksanakeun dina:
dinten: Minggu
kaping: 1 Juli 2015
(9 Sawal 1435 H)
waktos: tabuh 08.00 WIB dugi ka rengse
tempatna: Gedong Asrama Haji Watubelah
jalan Fatahillah Nomor 12 Cirebon
13. Kana kaweningan galih salira, langkung ti payun timpah hatur nuhun.
14. Wassalam’alaikum Warrahmatullahi Wabarokaatuh,
15. Kumaha Siswa
Pancen 4 Kelompok
Kumaha siswa guru mere arahan ngeunaan tehnik-tehnikna

EVALUASI KOMPETENSI  SISWA 3
1.D         6.A  (RALAT HIJI)               11. A                      16. B
2.D         7. A                                        12. D                      17. A
3.B          8. D                                        13. B                      18. D
4.B          9. A                                        14. D                      19. B
5.A         10. D                                      15. D                      20. C

ESSAY
1.      Struktur surat dines
1 (kop surat)
2. (Nomer surat) 3. (titimangsa surat)
4. (Lampiran)
5. (jejer/téma)
6. (tujul surat/anu dikirim)
7. (salam bubuka)
8. (alinéa bubuka)
9. (eusi surat)
10. (alinéa panutup)
11. (salam panutup)
12. (tanda tangan
13. (tanda tangan
pupuhu) girang serat)
14. (tanda tangan kasaluyuan
pananggung jawab
organisasi/lembaga)2 Perkembangan surat
DI PÉRSIA JEUNG MESIR
SISWAMimitina surat eusina mangrupa dokumén-dokumén pamarentah nu dikirimkeun ti hiji tempat ka tempat séjénna maké kuda atawa karéta kuda. Cara ngirim surat di dunia dimimitian di Mesir kira-kira tahun 2000 SM. Di ieu tempat mangrupa hasil pacampurna
budaya jeung Babilonia, alat mungkus surat atawa amplop bisa mangrupa kaén, kulit sasatoan, atawa bagéan tina sayuran.
b. DI CHINA
Di China pelayanan Pos geus dimimitian ti mimiti zaman Dinasti Chou dina taun 1122-
1121 SM. Teu beda jeung di Persia, surat nu dikirimkeun biasana eusina ngeunaan dokumenpamarentah
c. DI INDONÉSIA
Perposan di Indonesia geus dimimitian ti jaman Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, jeung Tarumanegara dina wangun tinulis atawa surat. Huruf nu digunakeun nyaéta huruf palawa
saterusna jadi aksara Jawa. Surat-surat sumebar di kalangan biarawan jeung bangsawan bareng jeung asupna Hindu, Buddha di Indonesia. Di jaman harita surat dijieun maké
batu, kai, atawa kertas. Kertas di dieu tina bahan-bahan saperti kulit awi nu diipiskeunjeung ngagunakeun daun lontar.
3. Surat dines, surat pribadi, surat resmi, surat lamaran gawe, surat niaga, surat ondangan hajatan, jrrd.
4. struktursurat lamaran gawe
a. Tempat jeung tanggal nyieun surat                         
b. Nomor surat
c. Lampiran
d. Hal atawa perihal
e. Alamat tujuan
f. Salam bubuka
g. Eusi surat nu kabagi jadi tilu bagéan diantarana:
1) paragraf pembuka
2) eusi surat
3) paragraf penutup
h. Salam penutup
i. Tanda tangan jeung ngaran jelas
5. Buka email urang, klik nu aya gambar
pulpén (tulis), tulis alamat email nu rék
dikirim surat, ketik judul, ketik surat/
buka fi le surat dina komputer. Terus
klik nu aya tulisan kirim.
PANGAJARAN 4 CARPON
PANCEN 1 INDIVIDU
JAWABAN TTS


PANCEN 2 KELOMPOK
KUMAHA SISWA GURU NGECEK BENER HENTEUNA TUGAS SISWA.

PANCN 3 INDIVIDU
KUMAHA SISWA GURU MARIKSA FIKMIN SISWA
1.B                          6.C                          11.D       16.C (IWAL KUDUNA NYAETA)
2.B                          7.C                          12.D       17. C
3.A                         8.B                          13. B      18. A
4.C                          9.A                         14.B       19. A
5.A,B,C                 10.D                       15.B       20. B
ESSAY
1.       Carita pondok atawa sok sering disingget carpon nyaéta hiji wangun prosa lancaran naratif tur fiktif.
2.     Unsur Intrinsik
Unsur intrinsik nyaéta unsur nu ngawangun éta karya. Unsur–unsur intrinsik
carpon ngawengku:
a) Tema .
b) Latar jelas
c) Palaku
d) Alur (plot).
e) Sudut pandang (point of view)
f) Nilai (amanat)
g) Gaya:

Unsur-unsur Ekstrinsik
Kasang tukang pangarang
Kaayaan sosial waktu noveleta ditulis
Nilai-nilai
   3.   (1) Palaku Protagonis: tokoh utama pada cerita
         (2) Palaku Antagonis: tokoh penentang atau lawan dari
         tokoh  utama
         (3) Palaku Tritagonis: penengah dari tokoh utama dan
              tokoh lawan
   4.    novel aya konflik carpon batin teu kudu aya
          Novel watek palaku digambarkeun détail carpon watek
          palaku  carpon  digambarkeun singget
          novel galur carita leuwih rumit carpon galur carita
          leuwih sederhana
5.             Mang Kamun ujug-ujug nyelek tikorona. Welahna
ragrag saharita. Bréh basisir jeung laut nu geus dikapling-kapling, tur manéhna geus lila teu
bisa mayang. “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya…” Ki Tibi cimataan. Ujug-ujug ras
inget ka dulur-dulurna di Gunung Wiru. Bulan hareup maranéhna kudu pindah salelembur,
sabab lahanna kalindih rék dijieun tempat wisata.

PREDIKSI UKK SEMESTER 2
1.D         11.D       21.D       31.C
2.A         12.C       22.B       32.A,B,C
3.B          13.D       23.D       33.C
4.C          14.C       24.A       34.C
5.D         15.A       25.D       35.A
6.A         16.C       26.B       36.D
7.A         17.B       27.D       37.D
8.B          18.A       28.D       38.B
9.B          19.C       29.B       39.B
10.D       20.C       30.D       40.B


Tidak ada komentar:

Posting Komentar