Kamis, 06 Agustus 2015

Tugas B Sunda kelas 7 Pertemuan Pertama

Pék baca paguneman dina wangun Drama Riwayat Abdul Qodir di handap kalawan
lafal, intonasi nu hadé, ucapkeun luyu jeung karakterisasi tokohna!
Kacaritakeun Abdul Qodir ménta idin ka indungna rék indit ka Baghdad seja nungtut
élmu.
Abdul Qodir    :  (PINUH RASA HORMAT) “Ema, neda piduana. Abdi
seja miang ka nagari Baghdad rék nungtut élmu!”
Indungna Abdul Qodir  :  “Heug, ku ema didoakeun pisan. Tapi apan Baghdad
téh sakitu jauhna! Kumaha engké diperjalanan Ema
mah hariwang (NGUSAPAN SIRAH ANAKNA BARI
CUMALIMBA)
Abdul Qodir    :  “Tong hariwang Ema Ujang téh geus gedé.!”
Indungna Abdul Qodir  :  “Tapi ema rék amanat salila di perjalanan poma ujang
ulah sok bohong, kudu jujur dina kaayaan kumaha
waé!” (NYOKOT BUNGKUSAN DUIT TINA WADAH
PAKÉAN)
Abdul Qodir    :  Mangga Ema, InsyaAllah amanat Ema diéstokeun
pisan
(NYIAPKEUN BEBEKELAN KEUR DIPERJALANAN).
Indungna Abdul Qodir  :  (NGASUPKEUN DUIT 40 DIRHAM KANA JERO
PAKÉAN JERO TERUS DIJAIT)
“Bral geura miang anaking! Doa Ema salilana
nuturkeun ujang.”
Abdul Qadir : (NGASONGKEUN LEUNGEUN BARI NYIUM
LEUNGEUN INDUNGNA).
“Hampunten Ujang nya, Ma! Ayeuna pisan Ujang rék
miang jeung rombongan Kafilah dagang.”
Abdul Qodir indit jeung rombongan kapilah dagang. Kocapkéun diperjalanan
Rombongan dihadang ku genep puluh urang rampog.
Rampog 1     :  “Héh, budak leutik mawa naon, Manéh?”
(NÉMPÉLKEUN PEDANG DINA BEUHEUNG ABDUL
QODIR).
Kajujuran Saurang Pelajar Kajujuran Saurang Pelajar
Sikap peduli terhadap orang lain,
dimulai dari peduli terhadap diri sendiri.
Bahasa Sunda VII SMP/MTs
PK-O-I
4
Abdul Qodir : (TETEG TAYA KASIEUN). “Kuring mawa duit 40 dirham.
Rampog 2    :  “Tong bohong manéh! Moal mungkin aya jelema mawa duit
ngaku terus terang. Biasana gé sok sumput salindung.”
(BANGUN NU TEU PERCAYA).
Rampog 1    :  “Urang laporan waé ka ketua euy!” (NGARÉRÉT KU
JURU PANON KA BALADNA NU HIJI DEUI).
Rampog 2    :  “Heueuh euy, laporkeun waé!”
Duanana ngaraléos seja rék nyampeurkeun Pingpinanna. Sanggeus nepi ka
hareupeun pingpinana manéhna ngomong. Ngalaporkeun ngeunaan Abdul Qodir.
Pingpinan rampog téh langsung nyampeurkeun Abdul Qodir. Terus manéhna
nyoékeun pakéan Abdul Qodir. Kacida kagéteunana barang bréh katingali ku
pingpinan rampog dina pakéan éta pamuda aya duit gedéna 40 dirham.
Pingpinan rampog  :  “Kunaon manéh bet jujur, padahal duit manéh rék dirampas
ku Kula?”
(MÉLONG SEUKEUT BANGUN NU PANASARAN KU
JAWABAN ABDUL QODIR).
Abdul Qodir   :  “Kuring geus jangji ka indung kuring yén moal ngabohong
sok sanajan dina situasi kumaha baé. Lantaran lamun
kuring ngabohong, jalma réa moal percaya deui ka kuring.
Padahal inditna kuring ti imah téh seja nungtut élmu.
Sedengkeun jalma nu nungtut élmu kudu ngamalkeun
satiap élmuna. Kuring hayang dipercaya kusaha baé.”
(NEUTEUP SAKABÉH RAMPOG NU NGARIUNG
MANÉHNA).
Pingpinan Rampog :  (SIDEKU BARI CEURIK). “Ti ayeuna kuring seja tobat.
Sarta rék ningalkeun ieu bagawéan. Kuring rék milu
nungtut élmu siga anjeun Ki Sanak.”
(ditulis ulang kalawan ngalaman parobahan tina buku “Kisah-kisah Péngantar Anak Tidur” karangan
Chandra Kurniawan).
PANCÉN MANDIRI PANCÉN MANDIRI
Jawab pananya di handap!
1.  Saha waé nu pagunéman di luhur téh?
Jawab: _______________________________________________________
_______________________________________________________
2.  Hal-hal naon baé nu dipagunemkeun téh?
Jawab: _______________________________________________________
_______________________________________________________
Kegagalan adalah celaka kecil,
putus asa adalah celaka besar.
Bahasa Sunda VII SMP/MTs
PK-O-I
5
3.  Kumaha sikep/éksprési Abdul Qodir waktu diancam rampog ku pedang téh?
Jawab: _______________________________________________________
_______________________________________________________
4.  Naon nu ngalantarankeun pimpinan rampog insyaf?
Jawab: _______________________________________________________
_______________________________________________________
5.  Kumaha pasipatan Abdul Qodir téh?
Jawab: _______________________________________________________
_______________________________________________________
6.  Kumaha amanat éta Paguneman téh?
Jawab: _______________________________________________________
___________________________

Tidak ada komentar:

Posting Komentar