Kamis, 06 Agustus 2015

Tugas kelas 9 Petemuan 1

I. MANDU ACARA DINA KAGIATAN
            Dina  hiji  acara,  urang  sok  ningali  aya  jalma  anu bagean   ngatur  acara,  anu  sok disebut oge Panata  acara  atawa  MC  (Master  of Ceremony).  Pancénna  purah  nyusun  runtuyan  acara, nangtukeun sarta ngahaturanan saha-sahana anu midang atawa cacarita dina éta acara. Sagédéngeun panata acara, aya  deui  anu  disebut  panumbu  catur  atawa  sok  katelah modérator.  Ieu  ogé  pancénna  méh  sarua,  purah  ngatur lumangsungna  hiji  acara.  Bédana,  panumbu  catur  mah ilaharna sok dipaké dina acara sawala atawa diskusi. Éta anu  dua  téh  urang  sebut  baé  girang  acara,  nyaéta  jalma anu  miboga  pancén  ngatur  lumangsungna  hiji  acara.
Boh  panata  acara  boh  panumbu  catur,  diperedih  kudu bisa nyarita kalawan lancar, sora anu ngoncrang ngarah jéntré kadengéna, lentong anu merenah, sarta maké basa anu  genah  éntép  seureuhna.  Dina  pangajaran  ayeuna hidep  rék  niténan,  nyusun  téks  omongan  panata  acara jeung panumbu catur, sarta ngedalkeun éta omongan di hareupeun kelas.
Keur hidep nu rek ngayakeun perpisahan/paturay tineung di handap aya conto teks jadi MC nu  tiasa dijentenkeun patokan, sae kanggo dianggo kanggo perpisahan di sakola kitu deui susunanan acarana nu ngentep seureuh. Sanggeus ningali conto di handap dipiharep hidep bisa ngembangkeun deui teks MC nu leuwih hade. Geura pek titenana!

A.      MACA WACANA
1.        Panata Acara
CONTO 1
Teks MC pembawa acara perpisahan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
Bismillahirrohmairrohim…
Nu dipihormat Bapak kalih Ibu wali kelas 7, 8, sareng 9.
Nu dipihormat Kepala SMP Nyi Mas Gandasari.
Bapak kalih ibu guru hormateun Simkuring, Bapa/Ibu para tamu undangan nu sami-sami lenggah di ieu tempat oge hormateun Simkuring. Rerencangan kelas 7, 8, 9 nu ku simkuring dipikareueus.

Dina kasempetan anu pikagumbiereun ieu, Hayu urang sasarengan manjatkeun puji syukur ka Alllah Swt, nu Maha Welas tur Maha Asih nu teu pilih kasih. Nu to maparin urang mangpirang-pirang kanikmatan utamina urang tiasa rieung mungpulung dina ieu acara Paturay tineung siswa-siswi kelas IX SMP Nyi Mas Gandasari.
Sholawat
miwah salam mugia ngocor ngamalir ka jungjunan urang sadaya Nabi Muhammad SAW.
Hadirin sadayana, Runtuyan acara Paturay tineung teh ngawengku:
1.  Bubuka

2.  Sambutan-sambutan

3.  Prosesi Adat Paturay tineung

4.    Hiburan

5.     Panutup


Hadirin s
adayana, kanggo ngawitan ieu acara mangga urang maos basmallah sasarengan.

Hadirin
sadayana, Acara salajengna nya eta sambutan-sambutan. Urang ngwitan sambutan ti ketua panitia. Ka Bapa H. Taufikurochman, S.Pd dihaturan.

S
alajengna  nya eta sambutan ti wawakil wisudawan, ka ananda Subagja minangka wawakil mangga ka payun.

Hatur nuhun kana sambutanna. Salajengna sambutan ti Bapa Kepala SMP Nyi Mas Gandasari. Ka Bapa Dr Mashuri, M.Pd dihaturan.
Hatur nuhun ka Bapa Kepala. Salajengna sambutan nu pamungkas ti Bapa Kepala Dinas. Ka Bapa Drs. Asdullah, MM dihaturan.
Ayeuna uang lajengkeun kana acara inti nya eta Prosesi Upacara Adat wisudawan wisudawati kelas IX anu bade dipandu ku Ibu Tita Setiarsih, S.Pd. sareng Bapa Sanu Mulyadi, S.Pd. ka Ibu Tita sareng Bapa yadi dihaturanan.

Hadirin s
adayana, ayeuna urang lajengkeun kana acara nu diantos-antos, nya eta acara hiburan. Mangrupi penampilan seni ti siswa siswi SMP Nyi Mas Gandasari. Penampilan kahiji nya eta tari topeng ti ananda Mourina.

Hadirin s
adayana,  Penampilan band ti grup Band Nesas mangrupi acara panutup. Ku kituna mangga urang tutup wae ieu cara ku bacaan hamdalah.  Alhamdulillah, ..

Hadirin
sadayana nu ku simkurig dipihormat, acara demi acara parantos kasaksian ku urang sadayana. Mugia ieu acara tiasa ngahibur ka sadayana. Simkuring salaku panata acara ngahaturkeun nuhun kana sadaya perhatosanana. Simkuring oge salaku panata acara neda dihapunten boh bilih aya kekecapan nu kirang merenah.

Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum wr.wb
CONTO 2

TEKS PANATA ACARA DINA MIELING POE  LINGKUNGAN HIDUP

Bismillahirrahmanirrohiim….
Nu dipihormat:
1.
Bapa Bupati Cirebon Drs. Sunjaya Purwadi, MM.
2.
Ibu Kepala BLHD Kab. Cirebon
3. Tamu undangan
nu sami-sami rawuh di ieu tempat

Assalamu’alaikum wr. Wb (
Upama duaan MC, kudu ngucapkeun salam bareng)
Wilujeng enjing, salam sejahtera kanggo sadayana. Puja sinareng puji urang sanggakeun ka Allah Swt  nu tos masihan mangpirang-pirang kanikmatan tug dugi ka urang tiasa riung mungpulung dina  raraga mieling poe Lingkungan Hidup kalawan temaCiptakan Generasi Hijau Menuju Bumi Lestari”. Acara ieu mangrupa gawe bareng antara Disdik Kab. Cirebon, Pengelola Sampah Sehati, PLTU, Pengusaha Batik Ramah Lingkungan jeung BLHD Kab. Cirebon mugia gawe bareng ieu bisa numuwuhkeun generasi Hijau menuju Bumi Lestari, amin..amin… ya robbal alamin….

Hadirin
nu ku Simkuring dipihormat, Simkuring salaku panata acara neda widi bade ngadugikeun runtuyan acaa  sina raraga mieling poe Lingkungan Hidup. Anapon runtuyan acara teh diantawisna:
1.
Bubuka (dilajengkeun)
3. Laporan
Pupuhu panitia nya eta Kepala BLHD Kab. Cirebon
4.
Salajengna Sambutan ti Bapa Bupati Cirebon
5. Lounching “Sampah Sehati”
6. Teras seren sumeren Piala Pinunjul Lomba Cerdas cermat, orasi LH, Kreatifitas pengolahan limbah non organik.
7. diteraskeun kana pintonan Tari Topeng
8. Pintonanan pinunjul-pinunjul lomba Lingkungan Hidup.
9. Acara pamungkas panutup

Hadirin
nu ku Simkuring dipihormat, upacara bubuka Poe  Lingkungan Hidup kalawan temaCiptakan Generasi Hijau Menuju Bumi Lestaridinten Rebo 18  Juni 2015 di kantor BLHD Kab. Cirebon urang ngawitan.
-
Minangka acara bubuka dina ieu kagiatan, hayu urang sasarengan ngadua luyu jeung agama sareng kapercayaan masing masing. Kanggo nu ngagem agama Islam hayu urang sasarengan macakeun basmalah, bismillahirrohmanirrohim….
- S
alajengna, Acara diteraskeun kana Laporan Ketua Panitia (Nu dipihormat Ibu Kepala BLHD Kab. Cirebon dihaturan)
- S
ambutan salajengna nya eta sambutan ti Bupati Cirebon dilajengkeun kana muka sacara resmi runtuyan Kagiatan Mieling Poe Lingkungan Hidup sakaligus lunching Pengelola sampah Sehati kab. Cirebon (Nu dipihormat Bapa Drs. Sunjaya Purwadi, MM. Dihaturan. Kanggo para personil Sampah Sehati nyarengan Bapak Bupati)

-
Ayeuna dugi kana acara nu diantos-antos pintonan seni murangkalih SMPN 1 Gempol, SMPN 1 Sumber, SMPN 1 Dukupuntang, SD 2 Bobos, dina apingan para guru minangkah tarekah disdik dina ngembangkuen sendi jeung budaya daerah.
Hayu urang saksian ku sadayana pintonan tari topeng Cirebon ti ananda Nova, juara tari tingkat Provinsi Jawa Barat........
Tadi tos kasaksian ku urang sadayana pintonan ti murangkalih berprestasi di Kab. Cirebon, Acara demi acara tos rengse dina raraga mieling poe Hari Lingkungan Hidup kalawan lancar. Urang tutup wae ieu acara ku bacaan hamdalah sasarengan, alhamdulillahirobbil’alamin.

Alhamdulillah, r
untuyan kagiatan demi kagiatan dina raraga mieling poe Lingkungan Hidup ieu tos rengse. Minangka acara pamungkas nya eta seren sumeren cinderamata ti panitia kanggo Bapa Bupati Ciebon. Mugia luntur galih ka Bapa Bupati Cirebon majeng ka payun kanggo nampi kenang-kenangan ti panitia

Pamiarsa sadaya ieu acara tiasa laksana kalawan gawe bareng sareng dukungan antara panitia sareng sponsor diantawisna::
1.
BLHD Kab. Cirebon
2. Disdik Kab. Cirebon
3. PLTU Peduli Masyarakat pesisir Kab. Cirebon
4. Pengelola “Sampah Sehati”
4.
Pengusaha Batik Ramah Lingkungan
5.
Masyarakat Petani Kab. Cirebon
6. Media cetak Radar Cirebon
7. Radar Cirebon TV


2. PANUMBU CATUR (MODERATOR) DINA DISKUSI
A. Harti Diskusi
Diskusi mangrupakeun cara tukeur pikiran pikeun ngabadamikeun hiji pasualan. Ilaharna diskusi ngalibatkeun sababaraha urang. Malah dina kagiatan-kagiatan umum mah, anu ngalibatkeun jalma loba, kudu loba pangaturan anu jelas supaya prosesna lancer tur bener.
Lian ti éta aya ogé nu disebut rapat, nyaéta gempungan para pangurus organisasi atawa perkumpulan nu aya patalina jeung pancén atawa rupa-rupaning pasualan. Rapat biasana dipimpin langsung ku kapala atawa pupuhu éta organisasi. Sabagé pamingpin, kapala instansi ngarahkeun obrolan, pamanggih, koméntar para pamilon supaya kaputusan nu dihasilkeunana bener-bener luyu jeung tujuan rapat.

B. Para Palaksana Diskusi
Para palaksana diskusi ngabogaan pancén séwang-séwangan. Maranéhna aya nu disebut moderator atawa panumbu catur, sekretaris, narasumber atawa panelis, jeung paserta.
1. Moderator
Pancénna nyaéta saperti di handap ieu.
a) Nepikeun pasualan-pasualan nu baris didiskusikeun.
b) Nepikeun aturan maén atawa tata cara diskusi.
c) Muka jeung nutup jalanna diskusi.
d) Ngatur jalanna diskusi.
e) Ngajaga kalumangsung diskusi luyu jeung tujuan ogé jadual nu ditangtukeun.
f) Nepikeun kasimpulan-kasimpulan diskusi.

2. Sekretaris 
Pancén poko sekretaris diskusi.
a) Nyatet ngaran peserta diskusi jeung tanggapan-tangapanana.
b) Nyatet kajadian atawa hal-hal husus salila diskusi.
c) Nyieun catetan jeung kasimpulan-kasimpulan samentara diskusi.
d) Nyieun laporan diskusi sacara lengkep satutasna diskusi.

3. Panelis
Dina diskusi-diskusi gedé, sapertikeun diskusi panel atawa seminar, sok aya petugas diskusi séjénna nu disebut panelis atawa narasumber. Pancén pokona nepikeun makalah atawa medar téma diskusi sacara panjang lébar. Manéhna boga peran sabagé narasumber atawa pananyaan pikeun para peserta diskusi patalina jeung hiji pasualan.

4. Peserta
Kahadiran jeung andil para peserta utama pisan pikeun kalumangsungan diskusi. Kateuhadiran para peserta diskusi sarua hartina jeung teu aya diskusi. Ti para diskusi, sagala pamanggih, jalan kaluar, jeung kasimpulan-kasimpulan bias dirumuskeun. Ku sabab kitu, para peserta diskusi teu saukur diharepkeun hadir, nu leuwih penting nyaéta andilna ku mangrupa saran, pandapat, atawa koméntar- koméntarna.

C. Tata Cara Diskusi
Sacara umum, tata cara diskusi ngawengku sababaraha tahapan saperti di handap ieu.
1. Meunang idin ti moderator
Saméméh nepikeun saran, pamanggih jeung séjén- séjénna, unggal peserta kudu meunang idin ti moderator. Teu cukup ku ngangkat leungeun, peserta diskusi meunang nyora lamun ditunjuk atawa diidinan ku moderator.


2. Ngenalkeun Diri
Ngenalkeun diri diperlukeun dina diskusi-diskusi gedé, utamana anu pesertana teu saling kenal. Ungggal peserta nu rék nepikeun pamanggih, saran, kritik, jeung sajabana perlu ngamimitian ku ngenalkeun diri: ngaran, kelas/sakola, atawa alamat. 

3. Nepikeun Saran atawa Pamanggih
Dina nepikeun saran atawa pamanggih, hal-hal di handap ieu kudu diperhatikeun.
a. Saran, pamanggih, jeung sajabana kudu dibarengan ku alesan, fakta, atawa conto nu jelas.
b. Saran atawa pamanggih kudu ditepikeun kalawan lancar, jelas, sopan, jeung wijaksana.
Anapon tahapan-tahapan mingpin diskusi/rapat, nyaéta saperti di handap ieu:
1. Muka diskusi
a. Ngucap salam
1. Assalamualaikum Wr. Wb., hadirin!
2. Wilujeng énjing para wargi.
b. Nganuhunkeun kana kahadiran para peserta atawa pamilon diskusi.
Nganuhunkeun ka para pangurus OSIS anu tos sayogi ngalungguhan pangulem pribados kanggo ngahadiran ieu acara.
c. Nepikeun pamaksudan diskusi.
Anapon pamaksudan prbados ngayakeun ieu diskusi teu aya sanés kanggo ngabadantenkeun rencana urang dina acara halalbihalal engké. Utamina tempat, waktu, sareng biaya anu diperyogikeun.

2. Ngatur jalanna diskusi
Kalimah-kalimah nu ilahar digunakeun ku pam
ingpin diskusi dina ngatur atawa ngarahkeun jalanna diskusi, nyaéta saperti di handap.
a. Mangga ka sadérék sadaya nu bade ngadugikeun saran-saran.
b. Rupina pasualan dana mah éngké waé dibahas ti pengker. Ayeuna mah langkung saé ngabaddantenkeun tempat sareng waktosna heula.
c. Supados teu nyangkolon kana waktos, mangga urang putuskeun waé ku cara voting…
d. Saéna urang istirahat waé heula atuh supados tiasa seger sareng langkung sumanget deui. Kinten-kinten tabuh dua urang teraskeun ieu rapat.
3. Nyimpulkeun jeung nutup diskusi.
a. Janten aya sababaraha kacindekan nu tos disaluyuan ku sadayana nyaéta…
b. Tina has
il babadantenan tadi, ti siang dugi ka sonten ayeuna, aya sababaraha hal nu tos tiasa ku urang disimpulkeun…
c. Alhamdullilah, sadérék sadaya, rapat tos tiasa ngahasilkeun sababaraha kaputusan penting. Mudah-mudahan sadayana mangpaat sareng tiasa ku urang dilaksanakeun kalawan lancer.
Tahapan Moderator 
Bubuka Umum ( make salam) Pembukaan Umum (dengan salam)
Ucapan timpahnuhun ka Bapak Guru Mapel bahasa Sunda strategi  Ucapan terimakasih kepada Bapak Guru Mapel Bahasa Sunda Strategi
Pedaran singket  kasang tukang tujuan diskusi jeung presentasi Uraian singkat latar belakang tujuan Diskusi dan Presentasi
Nangtukeun waktos mekanisme nanya jawab Penentuan waktu mekanisme tanya jawab
Ngondang narasmber kanggo nyajikeun materi Mengundang pembicara untuk menyajikan Materi
Ngadugikeun diskusi ti panyaji Penyampaian diskusi dari penyaji 
Bagan diskusi Sesi diskusi
Pangarahan ti guru mata pelajaran Pengarahan dari Guru mata kuliah
Rangkuman umum inti presentasi nu disajikeun Rangkuman umum inti presentasi yang disajikan
Ngahaturkeun nuhun ka panyaji jeung audiens Ucapan terimakasih kepada penyaji dan pendengar
 catur nutup diskusi PanumbuModerator menutup diskusi


PANCEN 1 (INDIVIDU)
1.  Cing  jéntrékeun  ku  hidep,  naon  pancénna  panata acara téh?
.......................................................................................................................................................
2.  Acara  naon  anu  dijejeran  ku  panata  acara  dina  éta téks téh?
.......................................................................................................................................................
3.  Naon cenah maksudna éta acara teh?
.....................................................................................................................................................
4.  Ceuk  hidep  kira-kira  naon  anu  bakal  jadi  motivasi siswa ku diayakeunana eta acara?
.......................................................................................................................................................
5.  Kumaha  pamanggih  hidep  kana  omongan  panata acara  dina  éta  téks?  Lebah  mana
      alusna  atawa kalemahanana?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
6.  Jéntrékeun naon bédana pancén panata acara jeung panumbu catur?
........................................................................................................................................................
7.  Naon  jejerna  sawala  anu  dicaritakeun  dina  téks omongan panumbu catur téh?
........................................................................................................................................................
8.  Ceuk  pangjejer,  kumaha  kaayaan  urang  Sunda ayeuna dina ngagunakeun basa Sunda?
........................................................................................................................................................
9.  Kumaha  pamanggih  hidep  kana  pasualan  undakusuk basa anu disawalakeun dina éta
     téks?
........................................................................................................................................................
9.        Panumbu  catur  téh  pancénna  purah  ngatur lumangsungna sawala (diskusi). Cing pék tuduhkeun lebah  mana  pancén  panumbu  catur  dina  téks  di luhur!
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Tidak ada komentar:

Posting Komentar